Начало > Структура > Приемно-консултативен блок > Нуклеарна медицина

Клиника по Нуклеарна медицина

 

  • Телефони за записвания и запитвания: 00 359 2 8076/300(210,269,370)
  • Факс: 00359 2 8076 370

ПРЕДСТАВЯНЕ

Клиниката по Нуклеарна медицина се състои от Отделение по нуклерна медицина „ин виво” и Отделение по нуклеарна медицина „ин витро”, и с провеждане на контрол на метаболитна терапия. Отделенията са разположени съответно на първия етаж и в северо-източното крило на лечебното заведение.

Основна дейност на Клиниката по Нуклеарна медицина (КНМ) е оказване на комплексна помощ в организацията, ръководството и извършването на профилактика и ранна диагностика, наблюдение по време и след проведено лечение и подобряване качеството на живот на пациенти с онкологични заболявания, извършване на високоефективни и качествени съвременни нуклеарно-медицински дейности в онкологичната и неонкологична практика в съответствие с Правилата на добра медицинска практика.

Клиниката е оборудвана с апаратура за нуклеарно-медицинска диагностика и за  диагностика по методите на радиоимунологичен и радиолиганден анализи.

Клиниката отговаря на най-високото 3-то ниво на компетентност според Националния стандарт по нуклеарна медицина Наредба 48 (ДВ. Бр.3 и 68/2010).

Клиниката е база за обучение на:

  • студенти от МФ на СУ „Св.Климент Охридски”
  • специализанти по медицинската специалност „Нуклеарна медицина”
  • докторанти по научната специалност „онкология” със шифър 03.01.46
  • докторанти по научната специалност „нуклеарна медицина” 03.01.28
  • следдипломна квалификация на лекари, инженери, медицински физици и радиохимици, специалисти по здравни грижи

 

Клиниката е консултативен и методологичен център по нуклеарна медицина и нуклеарна онкология (SPECT и ПЕТ/КТ).

В клиниката се извършва високооценена научно-изследователска дейност.

Клиниката работи по национални и международни научни проекти.

Клиниката е в международно сътрудничество с аналогични клиники в Европа и САЩ.

СТАНДАРТИ

В ежедневната си дейност КНМ работи съгласно Националния стандарт по нуклеарна медицина, използва  световни стандарти в методиката на работа и радиофармацевтици с най-ниско лъчево натоварване, позволяващи голяма точност и повторяемост на диагностичния процес.

Клиниката отговаря на най-високото 3-то ниво на квалификация по Националния стандарт, има Лиценз за работа в йонизираща среда, издаден от АЯР и Лиценз за качествен контрол, издаден от Асоциацията по нуклеарна медицина.

Научно-изследователска и внедрителска дейност

За периода 2007 – 2010  Клиниката има 14 публикации в научни списания, 24 участия в научни конгреси, 4 участия в монографии и сборници, участия в 7 научни проекта. Импакт факторът е общо 51.836. Клиниката участвува в клинични изпитвания по проекти в  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД.

Лекарите в Клиниката - хабилитирани и нехабилитирани специалисти са членове на специализирани национални и международни организации като БАР, БАО, EANM, ASCO, EACR и др., както и членове на редакционни колегии на две български и две международни списания

Началник на клиниката: Проф. д-р Елена Пиперкова, дмн

м.с. Надка Борисова

 Бакалавър с професионална квалификация „Мениджър по здравни грижи”