Начало > Структура > Отделения и клиники > Лъчелечение > ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ И СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ОНКОЛОГИЯТА

ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ И СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ОНКОЛОГИЯТА

В структурата на „Специализирана болница по онкология” ЕАД се намира най- големият лъчетерапевтичен център в страната, който води своето начало от 1956 г.

Клиниката по Лъчелечение работи по всички клинични пътеки за нуждите на перкутанно (външно) и брахитерапия (вътрешно) облъчване - двата основни метода, прилагани в лъчелечението.

 

Апаратурното оборудване на най-голямата клиника по лъчелечение у нас с новоизградена инфраструктура, се състои от:

1.      Помощни диагностични уредби: два КТ, един МРТ, два рентгенови симулатора и един ехограф;

МРТ                                                                   КТ

  1. 2.      Четири планиращи системи за нуждите на перкутанното лъчелечение и брахитерапия, с възможност за планиране в реално време на брахитерапията;

За перкутанно лъчелечение                    За Брахитерапия


3.      Терапевтични уредби

А. Цялата палитра за ниско, средно и високоенергийно лъчелечение за нуждите на перкутанно облъчване:

 

 

  • Една рентгентерапевтична уредба за лечение на кожни тумори и др.;

 

 

 

 

 

 

 

  • Една телегаматерапевтична уредба за лечение на повърхностно разположени тумори;

 

 

 

 

 

  • Три линейни конвенционални ускорителя за лечение на тумори, разположени където и да е в човешкото тяло, профилирани в лечението на тумори, всеки от които, в областта на:

 

 

 

Малкия таз

 

 

 

 

 

 

 

Главата, шията и гръдния кош

 

 

 

 

 

 

 

Млечната жлеза

 

 

 

 

 

 


  • Хеликална томотерапия – специализиран линеен ускорител, хибридно свързан с КТ

за най- прецизно облъчване на тумори, разположени в областта на главата и шията, което не могат да предложат конвенционалните ускорители. Това е единственият ускорител, който предлага облъчване на тумори на плеврата със запазване на подлежащия белодробен паренхим, специализиран за нуждите на злокачествените хематологични заболявания, ПНЕТ тумори, медулобластоми и злокачествени епендимоми, при които облъчването по дължина на човешкото тяло е несравнимо по- добро с конвенционалните ускорители. Томотерапията дава възможност, съобразно степента на риска при злокачествени хематологични заболявания и някои солидни тумори да осъществи цялостно костно-мозъчно облъчване или цялостно облъчване на човешкото тяло за нуждите на костно-мозъчните трансплантации. Томотерапията осигурява най- добро облъчване за областта на целия корем при болни с тумори на яйчниците, резистентни към лекарствено лечение. Методът позволява дефинитивно излекуване на множествени кожни тумори, разположени в областта на скалпа, без оперативно лечение и ненужно облъчване на подлежащия главен мозък.

 

  • За нуждите на Радиохирургията могат да се използват два от линейните ускорители и уредбата за томотерапия.

Наличието на три конвенционални ускорители и една хеликална томотерапия в Отделението по перкутанно лъчелечение на „СБАЛО“ ЕАД позволява автоматично пренасочване на болните от един ускорител към друг, при планираните задължителни профилактики и непредвидени повреди на машините.

 

             Б. Единствената интегрирана брахитерапевтична уредба у нас, състояща се от рентгенов симулатор и терапевтична уредба с автоматично посленатоварване с висока мощност на дозата, е разположена в специално оборудвана операционна зала в Отделение по брахитерапия. Уредбата разполага с всички видове апликатори, като: 

-       Лайпцигски апликатор за лечение на първични кожни тумори и метастази; 

-       Флетчер и ринг апликатор за брахитерапия при карцином на маточната шийка и маточното тяло;

-       Темплейт с игли за прилагане на най- съвременна брахитерапия при простатен карцином с планиране в реално време, като единствено лечение за болни с нисък риск – алтернатива на хирургичното лечение и запазване на сексуалните функции, както и съчетано с облъчване на линейни ускорители при болни с висок риск;

-       Бронхиални апликатори за дезобструкция и други.

 

Три обновени и съвременно обзаведени болнични стаи и  манипулационна за аплициране на всички разрешени радиофармацевтици у нас за нуждите на метаболитна терапия при лечение с радиоактивен йод на болни с диференциран карцином на щитовидната жлеза, тиреотоксикоза и прилагане на метаболитна терапия при костно метастазиране.

Резултати от контактна брахитерапия при кожни карциноми:

 

 

 

           В. Уредба за интраоперативно лъчелечение – електронна брахитерапия, разположена в специално оборудвана зала на оперативния блок в „СБАЛО“ ЕАД. Специализираната уредба облъчва интраоперативно туморното ложе, непосредствено след отстраняване на карцинома, при запазваща гърдата операция. Интраоперативно реализираната доза може да бъде достатъчна при болни с минимален тумор по размер и благоприятна биология на тумора, задължително след дебелоиглена биопсия и имунохистохимия. При болни с висок риск за локални рецидиви, интраоперативното облъчване се последва с цялостно лъчелечение на съхранената гърда, за което се използват линейни ускорители. Томотерапията предлага изключително предимство пред конвенционалните ускорители при сумиране на дозата от интраоперативното и цялостно облъчване. Методът е максимално щадящ за лъчеви увреждания на кожата на гърдата, подлежащата гръдна стена, белодробния паренхим и предната камера на сърцето.

 

Среднодневно във всички отделения на Клиниката по лъчелечение се лекуват 200 болни от висококвалифициран персонал с най-дългогодишен опит в областта на перкутанното лъчелечение и брахитерапия.

 

Клиниката разполага със съвременна инфраструктура, апаратурно оборудване, стационар с 28 болнични легла и 5 в активен блок на Отделение по брахитерапия и високоспециализиран състав от 65 служители за работа в сфера на йонизиращи лъчения за целите на една от основните онкологични специалности - Лъчелечение.

 

Богатият опит на Клиниката по Лъчелечние е отразен в научните публикации и съобщения на клиниката, достъпни в страницата www.sbaloncology.bg за всички - секция „Научна дейност” – „Научни отчети и трудове” – за периода 1999 година – до днес. Достъпът до лекуващ лекар, високоспециализиран за съответната локализация, може да намерите на http://sbaloncology.bg/bg/departments/hospital/clinic-of-radiotherapy.html.