Начало > Структура > Отделения и клиники > Лъчелечение > ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕРАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕРАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ (РАДИОТЕРАПИЯ) НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ, ДЕГЕНЕРАТИВНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ХИПЕРТРОФИЧНИ ПРОМЕНИ В МЕКИТЕ ТЪКАНИ, ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ И ГРАНИЧНО МАЛИГНЕНИ ТУМОРИ НА ЧЕРЕПА И МОЗЪКА, ТИРЕОИДНО АСОЦИИРАНА ОФТАЛМОПАТИЯ НА ГРЕЙВС И ДР. В КЛИНИКАТА ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НА УСБАЛО-ЕАД, СОФИЯ

Незлокачествените болести предизвикват съществени симтоми - предимно болка или водят до промяна във функцията на засегнатия орган. Част от тях се лекуват с йонизиращи лъчения – лъчелечение или радиотерапия. От началото на 20-ти век е известно, че ниските дози йонизиращо лъчение могат да имат аналгетично, противовъзпалително или спиращо растежа на бенигненото заболяване.
Българският стандарт за лъчелечение на немалигнените заболявания е съставен на медицина, основана на доказателства. Лъчелечение се прилага при липса на ефект от нерадиационните методи на лечение. Препоръчва се лечение на пациенти над 40 г., като бременността е абсолютно противопоказание за лечение, а лечението на деца и младежи до 16 г. подлежи на специална преценка. Прилагането на дневни дози от 0,5 до 1 Gy предизвиква ефекти, обратни на обичайно прилаганите дози над 2 Gy при лечение на злокачествените тумори. Въздействието на йонизиращата радиация не се свързва само с един механизъм, най-често ефектът е резултат от сложни взаимодействия на ниво молекулярни, мембранни и вътреклетъчни структури с различни ефекти.

ОСНОВНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ:
1. Възпалителни заболявания - остри и хронични на: костите, остеомиелит – Osteomieleitis, най-често на пръстите предполагащ ампутация, неповлияващи се от друг вид лечение; потните жлези - Hidrosadenitis; тъканите около нокътя - Panaritium subunguale или Paronichia - околонокътен панарициум; хронични възпаление на космената торбичка и свързана с нея потна жлеза – Furunculus, Carbuncul (група от няколко фурункула).
Hиските дози действат върху ранните фази на възпалителния процес, свързани с разширяване на капилярите и левкоцитно натрупване, предизвикващи оток и болка. Осуетяването на последващо запушване на съдовете чрез намалено свързване между левкоцитите с ендотелните клетки (тапициращи отвътре съдовете), редуцира разрушаването на тъканите -  некроза и повлиява симтомите от отока на тъканите. Използуват се дневни огнищни дози (ДОД) от 0,2-1 Gy до обща огнищна доза (ДОД) от 0,6 до 5Gy, прилагани 2-3 пъти седмично.
2. Дегенеративни заболявания с болков синдром в областта на: раменна става - Periarthitis humeroscapularis, лакетна става - Epicondilitis humeri ulnaris sive radialis (тенис лакет, голф лакет), шипове - Osteoarthrosis в областта на областта на шийни прешлени; тазобедрена, колянна стави, много често шипове на петната кост – Spor calcanei; болезнени синовиити, инсерционити, бурсити, тендинити.
Съпровождащите болки, често водят до промяна в движенията, походката, до частично или пълно обездвижване. Лечебният ефект на лъчелечението с ниски дози се обяснява с възможността за потискане на клетъчната пролиферация - растeж на клетки, тяхната диференциация - узряване, водещо до нежелана осификация – вклацяване до изшипяване или до временно намаляване на продукцията от нови клетки. Повлиява се и съпътстващото възпаление, предизвикано от травмиране на съседните на шипа меки тъкани и се свързва главно с въздействието върху простагландините, както при индометациновите препарати.
Използуват се дневни дози (ДОД) от 0,5 до 1,5 Gy до обща огнищна доза (ДОД) от 6 до 10Gy, прилагани 3 пъти седмично.
3. Хипертрофични (хиперпролиферативни) промени в меките тъкани в:
Ранни контрактури на болестта на Дюпоитрен и Ледерхозе - M Depuytren и M Ledderhose до 6 м. от началото на симптомите, проявяващи се с образуване на прогресиращи възли или начални контрактури до 45 градуса. Прилагат се 5 X 3 Gy през 2 дни. При липса на ефект – повторение след 6-12 седмици до ООД 30 Gy. 


Morbus Peyronie (Induratio penis plastica) - изкривяване с болки в пениса при ерекция вследствие на склеротични изменения от локален възпалителен процес. При неуспешно стандартно лечение с кортикостероиди и витамин Е, облъчването e с изразен анелгетичен ефект, като се предпочита в ранната фаза при наличие на лъчечувствителни фибробласти и възпалителен инфилтрат. Значително по-скромен е ефектът при склеротични плаки. Препоръчва се ДОД 2 Gy до ООД 16-20 Gy, 2-3 пъти седмично. Възможно е след 6 месеца ново облъчване до обща доза до 40 Gy.
Келоид - Keloid e разрастване на съединителна тъкан в ръбец на кожата и проведено непосредствено след операцията по повод на рецидив облъчването намалява риска от възстановяването му при такава склонност на тъканите.
При разрастване на склерната конюнктива – Pterigium се провеждат 3-4 облъчвания, веднъж седмично със стронциев апликатор-90 - „радиокативна лъжичка“, който се поставя върху променената част на конюнктивата след накапване на дикаин. Облъчването е показано при рецидивиращи „пердета“ на конюнктивата и лечението трябва да започне до седмица от реоперацията за да се постигне висок безрецидивен ефект.

При келоиди и рецидивиращ птеригиум лъчелечението осуетява разраствания на неоинтимата на съдовете, чрез въздействие върху клоногенните клетки на гладката мускулатура.
Еднократно облъчване с доза 7-8 Gy, приложено 24-72 ч. преди операция, по-често при повторно ставно протезиране или отстраняване на извънставни костни разраствания, профилактира Хетеротопни осификации на различни стави - Fibrodysplasia ossificans progressivа. Обемът включва ставата и съседните меките тъкани, като с по-добър ефект е предоперативното от следоперативното облъчване, което повлиява болката и обездвижването. Ефектът на облъчването е свързан със забавяне на клетъчната пролиферация и осуетяване на диференциацията на плурипотентните мезенхимни клетки към остеобласт.
4. Доброкачествени и гранично малигнени тумори на черепа и мозъка - менингиом, краниофарингеом, акустичен неврином, тумор на хипофизата, хордом, артерио-венозни малформация в мозъка, хемангиоми, параганглиоми, хемодектоми, ювенилен назофарингеален ангиофибром при невъзможна емболизация.
Тези заболявания, макар незлокачествени могат да доведат до тежки, животозастрашаващи симптоми и загуба на важни функции като слух, зрение и др. притискане от макар и бавния им растеж. Те често не могат да бъдат оперативно отстранени радикално поради местоположението, рецидивират или е невъзможно оперативно лечение при увредено общо състояние на болния.
Дозите са високи, като антипролиферативният ефект при малки размери на мишената се постига успешно с радиохирургия, като алтернатива на хирургичното лечение.
Обезболяващ и стабилизиращ прешлените ефект се наблюдава при лъчелечение на рефрактерни на друго лечение хемангиоми на прешлените, като ефектът се свързва с облитериращият - запушващ фект от въздействието на променените от йонизиращата радиация клетки, покриващи малките хранещи съдове.
5. Имуномодулиращ ефект на лъчелечението
Радиотерапията е утвърден метод за лечение на офталмопатията на Грейвс или Тиреоидно асоциирана офталмопатия или „малигнен“ екзофталм поради изразения противовъзпалителен ефект и високата радиочувствителност на Т-лимфоцитите и орбиталните фибробласти чрез имуносупресиращ ефект на йонизиращата радиация.

Използва се доза от 16 Gy, при ДОД 1,6 Gy, в рамките на 2 седмици със или без кортикостероиди. Най-добри резултати наблюдаваме при скорошно начало на мускулното засягане. Постига се бърз противовъзпалителен ефект, катоа късният се дължи на прекъсване на антигенните стимули на левкоцитите върху орбиталните тъкани. Така могат да се повлияват екзофталмът и двойното виждане с дълготраен ефект е около 70-80%.
В Клиниката по лъчелечение е на УСБАЛО успешно се лекуват не само ракови, но и доброкачествени болести. Лъчелечението не е инвазивна процедура, методиките са изпитани във времето, апаратурата е съвременна с постигане на добър ефект като не се наблюдават странични ефекти.
Лечението се покрива изцяло от здравната каса и е достъпно за всеки пациент.
Преди провеждане на лъчелечение е необходима консултация със специалист в определената област на заболяването и при необходимост актуално рентгеново изследване.
Пациентите не са опасни за околните и могат да провеждат обичаен нормален режим на работа и живот. Не се препоръчва мазане на кожата със спиртни разтвори или предизвикващи зачервяване или затопляне на кожата в зоната на облъчване.