Начало > За пациенти > Записване за консултация или прием

Препратки: Звена за извънболнични прегледи

  Клиники и отделения на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД


Приемно-консултативни кабинети с регистратура

РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИЯ И ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ

На "Регистратурата" можете да си запишете час за преглед, да получите информация за предпочитан лекар или екип за лечение, както и за условията на избор. На всеки пациент, на който предстои преглед или хоспитализация (постъпване в болницата) се издава "Лична амбулаторна карта" по данни от личната му карта.

Приемът за вътреболнично лечение - напр. операция, става в деня на явяването или ако това е невъзможно, вие ще бъдете вписани в "Листа на чакащите".

На "Регистратурата" на ПККР можете да получите информация за лекарите, които извършват прегледи в приемно-консултативните кабинети, работното им време и начина на прием (т.е. кой образец направление е нужно да вземете от личния лекар). Специалистите извършващи консултации и прегледи са щатни служители на болницата – професори, доценти и главни асистенти с по две и повече специалности.

Консултативните кабинети на ПККР се обслужват граждани на Република България, както и на Европейския съюз и други чужденци, независимо от тяхната националност, професия или вероизповедание. Приемът на пациентите за лечение е организиран по критериите на онкологичната отложена спешност.

Предмет на дейност на Приемно-консултативни кабинети с регистратура (ПККР) е консултативна помощ в областта на диагностиката и лечението на предраковите и ракови заболявания според правилата за добра медицинска практика.

Кабинетите са разположени на партерния етаж на болницата в лявото крило и в "павилион" в двора зад болницата. ПККР разполага с лекарски кабинети за първични прегледи и консултации, и работи в тясна връзка с отделенията на болницата. ПККР разполага и с Операционна, в която се извършват амбулаторно (т.е. извънболнично) малки хирургични интервенции. Тук се намира "Превързочна с манипулационна".


ПККР СЕ РЪКОВОДИ ОТ:

 • ръководител ПККР
 • старша медицинска сестра

Списък на медицинския персонал в ПККР

Регламент на дейността


Регистратура

Информация и записване на преглед:            02 8076-299
e-mail: pkkr@sbaloncology.bg

Работното време на всички кабинети, регистратурата и превързочната е от 07.30 до 14.00 всеки работен ден, а превързочната работи и в почивните дни (събота и неделя) с работно време от 8.00 до 17.00 часа.

Списък на екип Регистратура

Структурата на Приемно-консултативни кабинети и регистратурата /ПККР/ включва:

 • Регистратура
 • Превързочни /асептична и септична / с манипулационна
 • 14 диагностично-консултативни кабинета отговарящи на стационарните клиники и отделения
 • Три специализирани кабинета
 • Един кабинет за санитарна обработка с гардероб

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В БОЛНИЦАТА (хоспитализация)

 • Хоспитализацията става от кабинетите на ПККР.

 • Постъпващите за планирано лечение болни се приемат всеки работен ден във времето от 8.00 до 14.00 часа. При приемането (настаняването) пациентът задължително носи със себе си направление за хоспитализация (№7) от общопрактикуващия лекар или от специалист, както и цялата налична документация от изследвания касаещи досегашното му здравословно състояние.

 • В деня на приема пациентът задължително посещава първо "Регистратурата" на ПККР, където представя направление №7, а на място веднага се прави електронна справка на здравно-осигурителния му статус и се насочва към съответния кабинет на ПККР, където се издава "История на заболяването".

 • Пациентът, членовете на неговото семейството или близки получават информация от преценката на специалиста и възможностите на предлаганата медицинска помощ съобразно стадия на заболяването, общото състояние на пациента, терапевтичния план, възможността за избор на лекуващ лекар или екип, както и евентуалните разходи за неговото лечение - ако има такива.
 • Пациентът задължително се запознава и подписва „Фиш за информирано съгласие на пациента”, които се прилагат към "История на заболяването".
 • Пациентите постъпващи за лечение по "клинична пътека" на НЗОК, но нямат раково заболяване (т.е. неонкологични) трябва да заплатят при изписването "потребителска такса" - съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/: гражданите заплащат потребителска такса за всеки ден болнично лечение в размер на 2% от минималната работна заплата за страната. Ако се налага пациентът да остане в болничното заведение повече от 10 дни в рамките на една година, той не заплаща потребителска такса за пристоя след 10 –тия ден. Лица със заболявания определени по списък към НРД (Приложение № 14 към НРД 2011 за медицински дейности) не заплащат потрабителска такса. Този списък може да намерите на таблото поставено във фоайето на регистратурата.
 • Постъпващите за лечение пациенти, които не са здравно осигурени към НЗОК заплащат предварително ориентировъчната стойност на лечението им, а при изписването им се прави окончателния баланс.

Приемно - консултативни кабинети тел. 02-8076 + номера по-долу:

 1. Регистрация и прием на пациенти - в.275
 2. Хирургичен к-т - в.339
 3. І-ви гинекологичен к-т - в.287
 4. ІІ-ри гинекологичен к-т - в.315
 5. Урологичен к-т - в.363
 6. Дерматологичен к-т - в.389
 7. І-ви химиотерапевтичен к-т - в.212
 8. ІІ-ри химиотерапевтичен к-т - в.352
 9. Кабинет по лъчелечение - в.322, 241
 10. Кабинет по УНГ болести - в.286
 11. Кабинет по гръдна хирургия - в.345
 12. Кабинет по анестезия, преданестезиологична подготовка иборба с болката - в.345
 13. Мамологичен к-т - в.225
 14. Неврологичен к-т - в.317
 15. Алергологичен к-т - в.324
 16. Ендокринологичен к-т - в.233
 17. Гастроентерологичен к-т- в.360
 18. Профилактичен гинекологичен к-т - в.287
 19. Кабинет „Асептична превързочна и манипулационна” - в.327
 20. Кабинет „Септична превързочна и манипулационна” - в.327
 21. Кабинет за санитарна обработка с гардероб


Структурата на Приемно-консултативни кабинети и регистратурата /ПККР/ включва:

 • Регистратура
 • Превързочни /асептична и септична / с манипулационна
 • 14 диагностично-консултативни кабинета отговарящи на стационарните клиники и отделения
 • Три специализирани кабинета
 • Един кабинет за санитарна обработка с гардероб