Уважаема госпожо/ господине,

            Във връзка с новите правила съдържащи се в Общия  регламент относно защитата на личните данни( GDPR) / Регламент 2016/679 /, предлагаме на Вашето внимание следната информация:

           „ УСБАЛ по онкология“  ЕАД, гр. София е администратор на лични данни със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6, с ЕИК: 000662776. Вие можете да установите контакт с администратора на горепосочения адрес.  Дружеството има специално назначено длъжностно лице по защита на данните, с което може да се свържете на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  и тел. 0877500187 .

          Съгласно Общия регламент, „лични данни“ са всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

          „ Данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическото лице. Тези данни се ползват със специална защита, предвид техния чувствителен характер, и се обработват от медицински специалисти, обвързани от задължение за професионална тайна.

          Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

         Физически лица, чиито лични данни се обработват от „УСБАЛО“ ЕАД:

-        Пациенти;

-        Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството;

-        Кандидати за работа, както и обучаеми;

-        Посетители в лечебното заведение;

-        Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители.

Дружеството обработва лични данни за следните цели:

-        Предоставяне на здравни услуги- медицинска диагностика, лечение, клинични изследвания др.;

-        Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното  законодателство по отношение на служителите;

-        Гарантиране сигурността на пациентите,  служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация и физическа охрана и контрол на достъпа;

-        Изпълнение на законовите задължения на дружеството, с приоритет Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, Националния рамков договор и др.;

-        Счетоводно обслужване и поддръжка и сигурност на интернет сайта и IT системите на дружеството;

-        Защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред и др.

 

          Не предоставянето на поискана лична информация може да попречи на изпълнението на договорно задължение, спазване на законово изискване, оказването на определена медицинска услуга и др.

          „ УСБАЛО“ ЕАД може да предостави лични данни на трети лица, когато това се изисква по закон, когато това е необходимо за изпълнение на нормативно вменени задължения или когато е в интерес на здравето на субекта на данните. Такива трети лица са: НЗОК, Министерство на здравеопазването, НАП, НОИ, застрахователи, медицински специалисти и  лаборатории и др.

          Срокове на съхранение на личните данни:

          

           За да определи подходящия период за съхранение, Дружеството взема предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите за които ги обработва.

          Личните данни на пациентите се съхраняват в съответствие с нормативно определените срокове за съответната медицинска документация.

Личните данни на кандидатите за работа, които не са одобрени за назначаване на работа в „УСБАЛО“ ЕАД , се съхраняват за срока определен съгласно действащата нормативна уредба в областта на защита на личните данни от приключване на процедурата, след което се връщат на лицето или унищожават. Личните данни могат да се съхраняват за по-дълъг период само при наличие на съгласие на кандидата в писмена форма.

Записите от видеонаблюдението, регистрите на посетителите и записите на разговорите се съхраняват за срок от 60 дни съгласно Закона за частната охранителна дейност.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи се съхраняват в сроковете по чл.12 от Закона за счетоводството.

В качеството Ви на субект на лични данни, Вие имате следните права:

-        правото на достъп до личните Ви данни, включително и да получите копие от тях;

-        правото на коригиране /ако данните са неточни/;

-        правото на изтриване на личните Ви данни /право „да бъда забравен“/ (стига да не противоречи на други действащи закони и правила);

-        правото на ограничаване на обработването;

-        преносимост на личните Ви данни между отделните администратори;

-        правото на възражение срещу обработването на личните Ви данни. По всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

-        Правото на достъп до здравна информация се упражнява по реда на чл.27 от Закона за здравето, Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:

а) лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;

б) съществува заплаха за здравето или живота на други лица;

в) e необходима за установяване на причините на смъртта;

г) e необходима за нуждите на медицинска експертиза и общественото осигуряване;

д) e необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания.

В случай, че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Вашите лични данни, за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие е необходимо да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на

„УСБАЛО“ ЕАД гр. София. След получаване на Вашето искане, „УСБАЛО“ ще преустанови обработката на данните за целите за които Вие предварително сте се съгласили, освен ако няма друго законово основание, за да продължи обработката, за което ще бъдете уведомени своевременно.

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по- горе се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на тел:

0877500187 .

В съответствие с Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита , че правото му на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ 2

Телефон: 02/ 91-53-518

Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: sbalo@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top