Печат

Направление научно-изследователска и учебна дейност

Отдел Научна информация и учебна дейност

Отдел Научно-изследователски лаборатории


Заповед за атестиране на академичния състав: (*.pdf)

Доклад и протокол от атестирането: (*.pdf)

Атестационна карта: (*.pdf)


Заповед за вътрешен одит на докторантската програма за периода 2012 - 2016 година: (*.pdf)

Доклад и протокол от одита: (*.pdf)

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ КОЛЕГИУМИ ЗА 2018 ГОДИНА (.pdf)