Печат

 

Със Заповед № РД 17-165 от 06.10.2014 г. и № РД 17-109 от 20.10.2015 г. на Министъра на здравеопазването СБАЛО-ЕАД има:

Моля посетете страницата "Закони и наредби", където ще се запознаете с Правилника и условията за обучение в СБАЛО-ЕАД.

Промени в наредба №34 за специализация по медицински специалности за лекари от 2012г. [ свали в pdf формат]

НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването: (свали в pdf)

Предназначение и изисквания: за лекари, зачислени за специалност “Медицинска онкология”
Времетраене : 20 дни  Начало:..............  2013 г.
Минимален брой курсисти: 10
Отговорник: доц. д-р Г. Куртева, дм
Организатор: Е. Христова,
Телефон за справки: (02) 8076222(02) 8076222