Разположение: сграда Клиника по Лъчелечение

тел:+359 2 8076 135 и +359 2 8076 115

Началник лаборатория

инж. физик Нели Цонева Гешева – Атанасова

  • главен асистент,
  • специалист по медицинска радиологична физикa

Състав на лабораторията 

ДЕЙНОСТ

Лъчелечението е лечение с йонизиращи лъчения. Целта на този тип лечение е да се унищожи болестното огнище (най-често туморна тъкан) без да се причинява увреждане на незасегнатите от болестта анатомични структури и на жизнените функции на пациента. Тази цел се постига посредством комплекс от измервания и изчисления, който е от компетенцията на специално профилирани физици, инженери и рентгенови лаборанти (дозиметристи).
Наредба № 6 от 29 януари 2010 г. за утвърждаване на Медицински стандарт „Лъчелечение”, регламентира ясно структурата на Лабораторията, основните и дейности и за пръв път отговорността по лечението на пациента която се споделя от медицинските радиологични физици.
Като част от Клиниката по лъчелечение, която разполага с пълния комплекс от лъчетерапевтични уредби в страната, Лабораторията по клинична дозиметрия и лъчезащита (ЛКДЛ) е най-добре оборудваното звено в страната за извършване на присъщата дейност по клинични пътеки № 255, 256, 257 и 258 на НЗОК.

 

Лабораторията е лицензирана от Агенцията за ядрено регулиране (лицензия Р-2518/Рег. № 03029) за извършване на измервания с цел калибриране и осигуряване на качеството (QA) на лъчетерапевтичните и помощните диагностични уредби, и единствено за България удостоверение №11/05.03.2009 г. за изпитване на качеството на следните видове медицинска радиологична апаратура: Диагностични рентгенови уредби – всички видове; Нуклеарно-медицинска апаратура – всички видове; Уредби за лъчелечение – всички видове;


В Лабораторията се извършват следните взаимосвързани дейности

I.     Калибрират се уредбите за лъчелечение в Клиника по лъчелечение. Периодично се калибрират йонизационните, термолуминесцентни и полупроводниковите дозиметрични системи. Лабораторията разполага с модерна дозиметрична апаратура. Периодично лабораторията приема за този вид дейност международни одити:

  • През 2003 г. Лабораторията получи международен сертификат от ESTRO Quality Assurance Network (EQUAL) за калибрирането на високо енергийни фотонни снопове, формирани с и без многолистен колиматор и за високо енергийни електронни снопове при референтни и нереферентни условия.
  • През 2005 г. Лабораторията участва в международно сравняване, организирано от Международната агенция за атомна енергия, на дозата извън централния лъч. И в двете международни сравнявания резултатите са отлични.
  • В рамките на QATRO (Група за осигуряване на качеството в лъчелечението) одит от Международната агенция за атомна енергия, направен в Клиниката по лъчелечение от 11 до 16 ноември 2007 г., отново е проверена и оценена отлично дейността на лабораторията по калибриране на високоенергийни фотонни и електронни снопове.
  • В рамките на PHARE проект BG 06/IB/SO/01 през 2008 г. е проверена цялата дейност по калибриране на лъчетерапевтичните уредби, като в проверките е включено освен калибрирането на високоенергийни електронни и фотонни снопове, уредбата за брахитерапия и уредбата за дълбока рентгенова терапия.

II.     Контролира се функционалното състояние на лъчетерапевтичните уредби и на помощните диагностични уредби. Проверява се изправността и правилното функциониране на компютърните системи за планиране на лъчелечението.


   

ІІІ. Изготвят се оптимизирани дозиметрични планове, основно триизмерни конформни, индивидуално за всеки болен, подлежащ на перкутанно лъчелечение и/или брахитерапия с насоченост за осигуряване предписаната от лекаря-лъчетерапевт лечебна доза в областта, подлежаща на лъчелечение, при максимално снижена доза под допустимите стойности в органите в облъчваната част от тялото, преценени от лекаря като критични и минимизиране общото облъчване на болния. Назначават се и се провеждат “in vivo” дозиметрични измервания в или върху пациента за верифициране на дозиметричния план или определяне на дозата в критични органи. Периодично се контролира прецизността на изпълнението на анатомо-топографските и дозиметрични планове.

IV.    Проектират се и се планират необходимите лъчезащитни прегради и мероприятия. Следи се радиационната обстановка. Осигурява се вътрешния контрол на лъчевото натоварване на персонала на СБАЛО, работещ с източници на йонизиращи лъчения.

ПРОЕКТИ И НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Технически е завършен проекта за Техническо сътрудничество с Международната Агенция за Атомна Енергия “Clinical Implementation of Advanced Conformal Radiotherapy through the Introduction of Intensity Modulated Radiation Therapy”.
По изследователски проект RNF01/0135 финансиран от Фонд научни изследвания на Министерство на образованието младежта и науката на тема: „Рак на простатната жлеза - диагноза, прогноза, лечение, оценка на лечебните резултати и усложнения”, получихме и въведохме в клинична експлоатация през 2010 г. система за брахитерапия на простатна жлеза.

Изработен и одобрен от Министъра на регионалното развитие и благоустройството е инвестиционен проект BG161PO001.1.1-08-012 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиниката по лъчелечение на СБАЛ по Онкология – ЕАД, София” на 9 март 2011 г. Предстои стартирането му.
В лабораторията се извършва научна и преподавателска дейност, която включва упражнения със студенти по специалността “Медицинска физика” от Софийски Университет, Физически факултет. Лабораторията участва в клиничните проучвания и научните разработки, които се осъществяват в рамките на Клиниката по лъчелечение.

 
 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top