Разположение: етаж 1,  болнични стаи  - седем (№114, 115, 116, 117, 118, 119 и 126)

  • Лекарски кабинет №113, тел. 8076 – 323
  • Медицински сестри: тел. 8076 – 267
  • Активен блок, приземен етаж с две изолирани болнични стаи за метаболитна терапия, медицински сестри в активен блок:  тел. 8076 – 234

 

Началник на отделение

д-р Димчо Георгиев

Лекари

д-р Елена Петкова

д-р Боряна Генова

д-р Росина Иванова

д-р Кирил Кунин

 

Старша медицинска сестра

Людмила Трифонова
 

Медицински сестри

м.с. Лиляна Ванева

м.с. Даниела Янева

м.с. Златина Петрова

м.с. Нели Стефанова

м.с. Анелия Николова

м.с. Анелия Благоева

м.с. Ралица Рашева

м.с. Мариела Маринова

м.с. Мариана Христова


 

Технически организатор

Дарина Александрова    

Санитари

Ана Кръстева, Диляна Цончева, Добринка Иванова, Биляна Иванова, Аделина Любикова, Ралица Маринова

 

 
Радиологично отделение е разположено в югозападното крило на първи и сутеренен етаж на територията на СБАЛО. Разполага с 33 легла в 7 болнични стаи на първия етаж - Стационарен блок за болни, провеждащи перкутанно лъчелечение и нуждаещи се от активно лекарско наблюдение и Активен блок - две стаи за метаболитна брахитерапия със 131 – Йод. Те се контролират от НЦРРЗ и АЯР и са съобразени с хигиенните норми за работа в сфера на източници на йонизиращи лъчения. Отделението е свързано в сателитна мрежа и интернет.

Дейност

В отделението се лекуват болни, подходящи за: перкутанно лъчелечение, интерстициална, интракавитарна и контактна брахитерапия, метаболитна терапия със 131-йод, както и такива подлежащи на едновременно химио-лъчелечение. Прилагат се най-съвременните схеми за лъчелечение на туморните заболявания в областта на главата и шията с Cetuximab, на глиобластоми и астроцитоми с висока степен на малигненост с Temozolamide, с Cisplatina при органозапазващо лечение на туморите на пикочния мехур, при самостоятелно, пред- и следоператевно лъчеление на болни с висок риск и рак на женските гениталии, в предоперативен план на локално напреднали тумори на ректума с Capectabin, което дава шанс за извършване на сфинктерозапазващи операции, както и запазващо органа лъчелечение с Cisplatina при анален карцином. Едновременното приложение на химио-лъчелечение повишава статистически значимо локалния контрол на заболяването и се очертава тенденция за постигане на по-добра преживяемост при поносима токсичност.

Работното време на лекарите е от 8.00 до 14.00 часа, след което за болните се грижи дежурния лекар. Медицинските сестри и санитари работят по специално изготвени месечни графици с механизъм на ротация и взаимно заменяемост в стационарното отделение и отделението по брахитерапия. Те обслужват болните в 24 часов режим, спазвайки строго правилника и инструкциите за радиационна безопасност.

Приемът на болни в Отделението е последователен, съобразен с листа на чакащите. Спецификата на лъчелечението изисква продължителен престой от 20-30 дни.

Ежеседмично се провежда главна визитация с лекарите от всички отделения на Клиниката по лъчелечение и специализанти за придобиване на специалност по Лъчелечение, Клинична онкология, Лициво-челюстна хирургия и Нуклеарна медицина. След обстойно обсъждане на постъпилите болни се оформя решение в писмен вид – клинична конференция. Пациентът се преценява като подходящ или подлежащ на лъчелечение в комбинация с друг онкологичен метод и тяхната последователност или едновременно приложение. В зависимост от целите се прилага предоперативно, следоперативно, дефинитивно и палиативно лъчелечение.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top