В Клиниката по лъчелечение съществува широк набор от източници за лъчелечение:

Рентгенова уредба особено ефективна при лечение на кожни тумори и провеждане на лечение при остеомиелити и обезболяване при изшипяване на костите.
Съвременна уредба за телегаматерапия с триизмерно планиране при лечението на тумори, разположени в областта на главата и шията, тумори на млечната жлеза след органозапазващо оперативно лечение и др.
Линейни ускорители - източник на високоенергийни електрони и фотони с многолистов колиматор с възможности за прилагане на модулирано по интензитет лъчелечение. Възможностите за избор на вида и енергията на лъчението в зависимост от разположението на тумора я прави универсална за всички локализации на туморни и нетуморни образувания при максимално щадене на здравите тъкани и органи.
Единствените у нас уредби за Брахитерапия с висока мощност на дозата за вътретъканна и вътрекухинна брахитерапия. Планирането в реално време при рак на простатната жлеза прави Клиниката по лъчелечение водеща не само у нас.
За точното определяне на мястото и разпространението на болестното огнище в тялото на пациента клиниката разполага с Компютър-томограф, а за предварителен визуален контрол на лъчечебния план се използва Рентгенов симулатор.

Неизменно се спазва и контролира алгоритъма за лъчелечение в своята последователност: Имобилизация, Лечебно и Дозиметрично планиране за изготвяне на индивидуален план, Облъчване, Верификация и Проследяване на лъчевите реакции и резултати от лечението.
Сърцевината на съвременното перкутанно лъчелечение и брахитерапия са специализирани планиращи системи за очертаване на облъчвания обем, критичните органи, които трябва да се предпазят, дозиметрично планиране индивидуално за всеки болен.

В Клиниката по лъчелечние се извършва активна учебна и научна дейност

  • Обучение на специализанти по програмите на СДК при Медицинския университет – София за специалностите “Лъчелечение”, “Клинична Онкология”, „Лицево челюстна хирургия”; Тематични курсове на СДК;
  • Обучение на студенти към Факултета по Физика на СУ “ Климент Охридски”;
  • Обучение на студенти към Висшия  медицински колеж – София; Публикации на собствени резултати в научни списания в страната и чужбина и участие в научни форуми;
  • Участие в написването на учебници, ръководства и монографии;
  • Подготовка на докторанти

В сърцевината на внедряване на съвременните лъчелечебни методи, неизменно е активността на ръководителя на лабораторията по клинична дозиметрия и лъчезащита инж. физик Гешева

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top