ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НАД-Р ИНА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВАза присъждане на образователната и научна степен „Доктор”,по научната специалност„Онкология”, Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина”

ТЕМА:

ФАКТОРЪТ ПАЦИЕНТ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ  ЗАБОЛЯВАНИЯ НА  ЯЙЧНИКА

Публична защита: 03.10.2019г. (четвъртък) от14.00 ч. в Аулата на УСБАЛО-ЕАД

Научно жури:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ
доц. д-р Лъчезар Цветков Джонгов, дм - УСБАЛО-ЕАД
доц. д-р Петя Георгиева Костова, дм  - УСБАЛО-ЕАД
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Ангел Николов Димитров, дмн - МБАЛ „Св.Анна”

доц. д-р Никола Божилов Василев, дм - УМБАЛ „Софиямед”

доц. д-р Дорина Асенова Михова, дм – Болница "Лозенец"
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дмУСБАЛО-ЕАД
проф. д-р Стефан Миладинов Ковачев, дмн - ВМА
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
доц. д-р Петя Георгиева Костова, дм

Рецензенти:

доц. д-р Дорина Асенова Михова, дм 

Рецензия

доц. д-р Петя Георгиева Костова, дм

Рецензия

Становища:

проф. д-р Ангел Николов Димитров, дмн становище
доц. д-р Лъчезар Цветков Джонгов, дм становище
доц. д-р Никола Божилов Василев, дм становище

СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ: (свали)
АВТОРЕФЕРАТ: (свали)

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: sbalo@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Main menu en-GB

Scroll to top