Клинична процедура Цена
3 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене 426.00
4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене" 155.00
     
 № Амбулаторна процедура  Цена
4 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия - за възраст над 18 години 182.00
5 Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания - за възраст над 18 години 50.00
6 Системнолекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания - за възраст над 18 години 150.00
7 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания - за възраст над 18 години 130.0
8 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия - за възраст над 18 години 250.00
11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика - за възраст над 18 години 91.00
17    Диагностика и лечение на еритродермии - за възраст над 18    години 26.00
18 Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност - за възраст над 18 години 250.00
25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия -за възраст над 18 години 58.00
26 Амбулаторни хирургични процедури - за възраст над 18 години 90.00
34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт - за възраст над 18 години 120.00
35 Сцинтиграфски изследвания 77.00
36 Позитронно-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ) 1600.00
37 Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография - SPECT/CT на хибриден скенер 385.00
38.1 Осигуряване на скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 от 330 22.00
44 Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата-за възраст над 18 години 500.00

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top