Уникалните медицински услуги и методи, които са въведени само в  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД са:

 • туморна диагностика със специфични туморни радиофармацевтици (131J – MIBG, 111J - Octreocan) и неспецифични радиофармацевтици (99mTc – MIBI, 99mTc- tetrafosmin) за диагностика
 • стадиране и проследяване на различни злокачествени тумори;
 • миокардна перфузионна сцинтиграфия за диагностика на ИБС, витален миокард, кардиотоксичност след лъчетерапия и химиотерапия (Клиника по Нуклеарна медицина);
 • интраоперативно определяне на сентинелните лимфни възли при рак на гърдата и кожен меланом с радиоколоид;
 • електрохимиотерапия, като нов алтернативен метод за лечение на злокачествените тумори с електропулсатор (Кожна клиника);
 • сфинктеросъхраняващи ултраниски резекции на ректума, ретроперитонеални дисекции, съхраняващи симпатиковата и парасимпатиковата инервация;
 • резекции на ректума, съхраняващи автономната тазова инервация като профилактика на половите следоперативни нарушения; 
 • канюлиране на артериални и венозни съдове за интраартериална и системна химиотерапия;
 • нови оперативни техники за предпазване на тънките черва при следоперативна лъчетерапия на таза (Клиника по коремна хирургия);
 • медико-генетична консултация при фамилен рак на млечната жлеза (Торакална клиника);
 • приложение на интраартериална интрахепатална химиотерапия като специфична инфузионна процедура;
 • използване схеми на хронохимиотерапия при колоректален карцином;
 • изпълнение на програма на ДНК-генна ваксина в хода на химиотерапия при различни солидни тумори и на комплексна програма за лечение на чернодробни метастази от тумори на дебелото черво, при използване на авангардни схеми на лечение – комбинация с VGF и EGF рецепторни блокери (Клиника по лекарствено лечение);
 • В Клиниката по лъчелечение лъчелечебният план се изчислява индивидуално за всеки един болен на компютърна планираща система, а чрез локална компютърна мрежа за управление се архивират данните на пациентите за проследяване на лечебните резултати и се извършва верификация на лъчелечението;
 • създадени са седем екипа за лъчелечение на: туморите на ЦНС, главата и шията, белите дробове, млечната жлеза, женските гениталии, отделителната система и мъжките гениталии, гастроитестиналния тракт, кожни тумори и тези на щитовидната жлеза, както и малигнените лимфоми и саркоми;
 • Отделението по дозиметрия и лъчезащита е отличено с международен сертификат за калибриране на високоенергийни фотонни и електронни снопове.
 • Успешен международен одит за качество на дейността са преминали Клинична лаборатория (1995 г.), Национален раков регистър (1999 г.), Клиника по лъчелечение (2007 г.).
 • Клиниката по нуклеарна медицина работи с лиценз по Международната агенция за ядрено регулиране.
 • Понастоящем в  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД са регистрирани 47 клинични изпитвания на лекарствени средства за периода 2007-2008 г. и  18 за 2009 г. 
 • Предлагат се съпътстващи услуги, свързани с осигуряването на допълнителни удобства за пациентите и техните близки – телефонна връзка, автомати за топли и студени напитки, банкомат, кабелна телевизия и др.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top