Мисията на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД  е “Прибавяне на години към живота и здраве към годините”, чрез предоставяне на гражданите на Р. България на пазарно ориентирана, икономически обоснована, социално интегрирана, достъпна, адекватна, своевременна, комплексна и качествена медицинска помощ в областта на онкологията.
Мисията на лечебното заведение е свързана с основната идея за създаването й, натрупания опит и изградения имидж. Тя е съчетание от многогодишните традиции в развитието на българското здравеопазване и съвременните глобални тенденции в медицината и общественото здравеопазване.

Мисията на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД е събразена с основните принципи на противораковата борба:

  • насоченост към цялото население на страната;
  • непрекъснато следене на новостите в онкологичната наука и внедряването им в практиката, а именно „медицина основана на доказателства - evidence based medicine”;
  • междуинституционално сътрудничество (Според Световната здравна организация (СЗО) противораковата борба е твърде важен социален проблем, който не може да бъде оставен само на професионалистите, а е грижа на цялото общество).

Към така визираната мисия може да се добави и оптимално разширяване пакета от здравни услуги, поддържане на съвременна база за диагностика и лечение, грижа за сигурността и удовлетвореността на пациентите, задоволяване на тяхните потребности, работа с висококвалифициран и мотивиран персонал, утвърждаване на позицията на СБАЛО-ЕАД като водещо онкологично лечебно заведение в страната, както и на лечебно заведение с европейски стандарти и модерен мениджмънт.

Глобална цел на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД произтича от мисията и е максимално задоволяване потребностите на населението в страната от комплексна онкологична помощ с високо качество, според официалната онкологична доктрина и в съответствие с приетите медицински стандарти, в рамките на добрата медицинска практика. Мисията и глобалната цел на лечебното заведение ще се осъществяват спазвайки “Конвенция за защита правата на човека и на човешкото достойнство, във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината”, Парижката “Харта за правата на онкологично болните”, Националната здравна стратегия, действуващото в страната законодателство, препоръките на Европейския праламент и Директивите на Европейската комисия, както и на етичните кодекси на съсловните организации.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top