УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Това Уведомление за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и как ги обработваме. Това е важно и се надяваме, че ще отделите време, за да прочетете информацията внимателно.

Лични данни означава всяка информация, чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване е всяка операция, извършвана с лични данни.

Ако имате въпроси относно поверителността, можете да се свържете с нас, като изпратите запитване на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или се свържете с нас на телефон +359 877 500 187.

 „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД е най-голямото онкологично лечебно заведение в страната и като такова, осигурява високо специализирано диагностично лечение на всички видове онкологични заболявания.

„УСБАЛО“ ЕАД е администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент (ЕС) 2016/679).

Екипът на лечебното заведение осъзнава важността и уважава неприкосновеността на личните данни на пациентите и контрагентите си, поради което, взема всички необходими мерки за тяхната защита и съответствие с националното и европейско законодателство.

С настоящото Уведомление декларираме, че обработването на лични данни от нас винаги ще бъде в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, както и че по отношение на данните на децата полагаме специална грижа и внимание.

С какви цели „УСБАЛО“ ЕАД събира и обработва лични данни?

Обработването на лични данни от страна на лечебното заведение е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на пациентите, а понякога и на други физически лица. Обработването е необходимо за изпълнение на нашите функции, като лечебно заведение, които са изцяло в обществен интерес и за които имаме официални правомощия, произтичащи от българското законодателство. Обработването на личните данни на пациенти е изцяло свързано с обезпечаване на техните здравноосигурителните права и лечение.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното пространство или неприкосновеността на личния живот.

За какво „УСБАЛО“ ЕАД използва информацията, съдържаща лични данни?

 • За да бъде осигурено ефективно и безопасно лечение на пациентите;
 • За осъществяване на същинската ни дейност по здравеопазване;
 • За осъществяване на комуникацията с Министерство на здравеопазването, НЗОК/СЗОК, РЗИ и други публични организации, имащи отношение към здравеопазването и към здравето на поциентите;
 • За да бъдат извършвани информирани решения по отношение на здравните услуги, предоставяни на пациентите;
 • За целите одити и проверки от публични органи;
 • За целите на ефективното финансово управление на публични средства;
 • За подобряване на знанията за заболяванията и теоретичното и практическото усъвършенстване на медицинските специалисти;
 • За целите на публичната превенция на заболяванията.

При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото Уведомление за поверителност, ще Ви предоставим ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие.

Какви видове лични данни обработва „УСБАЛО“ ЕАД?

Данните, до които лечебното заведение има достъп, обработва и съхранява, са следните категории:

 • Основна информация за пациентите – имена, ЕГН, местонахождение, постоянен и настоящ адрес, дата на раждане, данни от документ за самоличност, телефон и имейл адрес;
 • Данни, свързани със здравословното състояние на пациентите - за техни заболявания и за лечението им, резултати от различни изследвания – кръвна картина, рентгенови снимки и други.
 • Чувствителни лични данни – информация, разкриваща расов или етнически произход, генетични данни, данни за сексуалния живот, семеен статус. Тези данни са от съществено значение за правилното протичане на лечебния процес и спомагат за по-точното диагностициране, за по-ефективно и навременно осъществяване на лечението, отговарящо на индивидуалните нужди.
 • На територията на лечебното завадение се извършва видеонаблюдение в общодостъпните зони. Системата за видеонаблюдение е създадена с цел опазване на обществения ред, на имуществото на болницата и сигурността на пациентите. На съответните места са поставени обозначителни табели. Записите от видео наблюдението се съхраняват на защитени и охранявани носители, за срок не по-дълъг от 30 дни.

Как „УСБАЛО“ ЕАД събира лични данни?

Директно от пациентите, от техния личен или лекуващ лекар или от медицински специалисти, работещи по тяхното лечение.

Личните данни на пациентите получаваме онлайн или офлайн, на основание доброволно дадено съгласие, на основание сключен договор или по силата на нормативни разпоредби.

За целите на комуникацията с нас, чрез уебсайта ни, лечебното заведение ще поиска изричното Ви съгласие да предоставите следните лични данни – имена, телефон и имейл за връзка, IP адрес.

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. “УСБАЛО” ЕАД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Молим да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Предостява ли „УСБАЛО“ ЕАД лични данни на пациенти на трети лица?

Българското законодателство позволява и естеството на дейността на лечебното заведение понякога изисква, да се предоставят лични данни на пациенти на трети лица. На основание Закона за здравето, лечебното заведение има право да предоставя здравна информация, след уведомяване за това на съответното лице,  когато:

 • лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
 • съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
 • е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
 • е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 • е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 • е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
 • е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, РЗИ, НОИ, НСИ, Националния раков регистър и други публични институции.
 • е необходима за нуждите на застраховател, съгласно Кодекса за застраховането.

Как съхраняваме личните данни и за какъв срок?

Лечебното заведение съхранява личните данни на материален носител и/или електронен носител, като достъпът до тях е ограничен - само до служители на лечебното заведение, имащи пряка или косвена връзка със съответния медицински случай или с тяхната обработка.

Личните данни се съхраняват в информационна инфраструктура, за следните периоди от време:

 • всички документи и информация, свързани с лечението на пациенти в лечебното заведение, с проследяване на историята на здравословното състояние – 25 години, амбулаторни карти – 5 години
 • всички документи и информация, свързани с клинични проучвания – 15 години
 • всички останали носители, извън гореописаните, включително доброволно дадено съгласие за комуникация с нас – 3 месеца
 • информацията, постъпила от офлайн съобщения чрез формата за чат на сайта и тази, постъпила от формата за насочваща консултация по документи - 3 месеца.

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, промяна, разкриване, използване и/или достъп до лични данни по неразрешен начин. Информационната ни ифраструктурата съдържа защити срещу неоторизиран достъп, като използваме най-съвременни защити на базата данни и софтуерните приложения. Въвели сме и процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато имаме законово задължение да го направим.

Какви са Вашите права и как може да ги упражните?

Вашите права като субект на личните данни са следните:

 • да поискате достъп и копие от личните Ви данни;
 • да поискате личните Ви данни да бъдат прехвърляни на друг администратор, да бъдат коригирани неточни лични данни, както и данни, които вече не са актуални;
 • Да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглили своето съгласие;
 • когато сте възразили срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Ние имаме право да откажем да заличим личните данни по една или повече от следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени с норма от българското законодатество;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
 • или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Имате право да поискате да се ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време;
 • Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
 • Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като такъв за лечебното заведение се явява Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Интернет страница:  www.cpdp.bg

В случай, че желаете да подадете искане и да упражните някое от посочените по-горе Ваши права, както и в случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез лечебното заведение, можете да направите това, като се свържете с нашето Длъжностното лице по защита на данните:

Ел. поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Политика за доброволно уреждане на възникнали спорни ситуации:

Нашата политика е доброволно да уреждаме всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на Ваши лични данни и за това ще приветстваме, ако първо да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните, преди да подадете директно жалба до надзорния орган.

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top