О Б Я В А

 

       На основание чл.23, ал.3, т.1 и чл.26,ал.1 и ал.2 от „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО-ЕАД, гр.София“ във връзка с чл. 89, чл. 90, ал.1 и ал.2 и чл. 91, ал. 1 и ал.2 от Кодекса на труда и чл. 68, ал. 1, ал. 2, ал.7  и чл.71 от Закона за лечебните заведения, Заповед № З-134 от 15.06.2022 год. на Изпълнителния директор на УСБАЛО-ЕАД

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

 

           Обявява конкурс за началник клиника на „Клиника по лъчелечение”.

  1. Изисквания за заемане на длъжността:
Прочети още: Конкурс за началник клиника на „Клиника по лъчелечение”

О Б Я В А

Днес, 06.06.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването, както и на Заповед № З-118/31.05.2022 г. на изпълнителния директор УСБАЛ по онкология – ЕАД, гр. София,на основание чл. 23, ал. 3, т. 1 от Правилника за  устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО – ЕАД, гр. София, чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба №1 /22.01.2015г. и чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда,

                

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ЕАД

О Б Я В Я В А:

1. Конкурс за:
Лекар-специализант по „Нуклеарна медицина” в Клиника по Нуклеарна медицина.
2. Изисквания към кандидатите  за участие в конкурса:
Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по...

О Б Я В А

Днес, 06.06.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването, както и на Заповед № З-117/31.05.2022 г. на изпълнителния директор на УСБАЛ по онкология – ЕАД, гр. София,на основание чл. 23, ал. 3, т. 1 от Правилника за  устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО – ЕАД, гр. София, чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба №1 /22.01.2015г. и чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда,

                

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ЕАД

О Б Я В Я В А:

1. Kонкурс за:
Лекар-специализант по „Лъчелечение” в Клиника по лъчелечение,  Отделение по лъчелечение с дейност брахитерапия.
2. Изисквания към кандидатите  за участие в конкурса:
Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по...

О Б Я В А

        На основание чл.23, ал.3, т.1 от „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО-ЕАД, гр.София“ във връзка с чл. 89, чл. 90, ал.1 и ал.2 и чл. 91, ал. 1 и ал.2 от Кодекса на труда и чл. 68, ал. 1, ал. 2,  ал. 4, ал.7  и чл.71 от Закона за лечебните заведения, Заповед № З-113/26.05.2022год. на Изпълнителния директор на УСБАЛО-ЕАД

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

 

Обявява конкурс за Началници на клиники и лаборатории, както следва:

  1. Началник на клиника на Клиника нуклеарна медицина
  2. Началник на клиника на Клиника обща и клинична патология
  3. Началник на клиника на Клиника урология
  4. Началник на клиника на Клиника онкодерматология
  5. Началник лаборатория на Лаборатория по трансфузионна хематология
Прочети още: Обявя за конкурс за Началници на клиники и лаборатории

Архив на обявите

Дата: Описание на обявата:  
18.04.2022 Обява конкурс за Началници на клиники, отделения и лаборатори  
01.04.2022 Конкурс за Главна медицинска сестра на „УСБАЛО”  
19.01.2022 Конкурс за длъжността „Началник на клиника” на „Клиниката по медицинска онкология”  
01.12.2021 Конкурс за Началник на клиника на „Клиника по УНГ болести”  
15.09.2021 УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Урология”  
16.08.2021 УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 2 (две) свободни длъжности за „лекар-специализант” по „Медицинска онкология"  
15.06.2021 Конкурс за Началник на клиника на „Клиника по гръдна хирургия”  
 09.04.2021 Kонкурс за Началник на отделение „Гастроентерология”   
30.03.2021 УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Урология”   
20.10.2020 Конкурс за старша медицинска сестра в Отделение по гастроентерология на "УСБАЛ по Онкология"ЕАД и старши медицински лаборант в Клиника обща и клинична патология на "УСБАЛ по Онкология"ЕАД  
02.12.2019 Конкурс за Старши медицинска сестра в Клиника по онкодерматология  на „УСБАЛ по онкология”ЕАД и Старши медицинска сестра в Клиника по УНГ на „УСБАЛ по онкология”ЕАД.  
01.11.2019 Конкурс за Старши медицински лаборант в Клинична лаборатория на УСБАЛ по Онкология  
30.07.2019 Конкурс за Старша медицннска сестра в Отделение анестезиология и интензивно лечение  
01.03.2017 Конкурс за началници на клиники и лабаратория
 
01.11.2016 Конкурс за длъжността ”Главна медицинска сестра”
 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top