ОБЯВА

         На  основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 67, чл. 68, ал.7 и чл. 70, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и Заповед № З-280/31.08.2023 на Изпълнителния директор.

  УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски „ – ЕАД, гр. София, обявява конкурс за заемане на  длъжността „Главна медицинска сестра „  

Прочети още: УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски „ – ЕАД, гр. София, обявява конкурс за заемане на  длъжността...

На основание чл.17, ал.3 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание чл.90 и чл.91 от Кодекс на труда,

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД

обявява конкурс за заемане на длъжността:

 

  • ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯза Отделение по хирургия на гърдата към Клиника по гръдна хирургия – 2 места.
Прочети още: Конкурс за заемане на длъжността: ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „ГРЪДНА ХИРУРГИЯ”

 

 

Прочети още: Конкурс за длъжността: НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА „ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурса за:

Управител на НОМЦ ЕООД

 

Прочети още: С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурса за: Управител...

О Б Я В А

 Днес, 15.05.2023 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването, и чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, както и на Заповед №3-116/09.05.2023 г. на Изпълнителния директор на УСБАЛ по онкология – ЕАД, гр. София, на основание чл. 24, ал. 3, т. 1 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО – ЕАД, гр. София,

Прочети още: Kонкурс за Лекар-специализант по „Нуклеарна медицина” в Клиника по Нуклеарна медицина – едно...

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top