На основание чл.17, ал.3 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание чл.90 и чл.91 от Кодекс на труда,

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД

обявява конкурс за заемане на длъжността:

 

 • ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯза Отделение по хирургия на гърдата към Клиника по гръдна хирургия – 2 места.

Място на работа: „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София 1797, ул. "Пловдивско поле" № 6, Клиника по гръдна хирургия, Отделение хирургия на гърдата.

Характер на работата: Провеждане на обучение за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 / 22.01.2015 г. на Министерство на здравеопазването. Обучението се осъществява чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като същият носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

 1. Образование - Висше медицинско образование с призната образователно- квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;
 2. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер, да няма образувани наказателни преписки и висящи наказателни дела и да не е лишено от правото да упражнява професията;
 3. Членство в БЛС.
 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСA
 • Заявление за участие в конкурса в свободен текст с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;
 • Копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина;
 • Автобиография
 • Копие от актуален документ, удостоверяващ членство в БЛС;
 • Мотивационно писмо;
 • Копия от други документи,доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива;
 • Досегашен опит в областта ще се разглежда като предимство.

 

 • В случай, че кандидатите са чужденци (граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария или чужденци с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република Българи, или с предоставено право на убежище, признат статут на бежанец или хуманитарен статут или чужденци от българска народност), освен и/или вместо изброените по-горе документи, представят и документите по чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както и документи, удостоверяващи статутът им.
 1. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
 • Документи се подават всеки работен ден /понеделник-петък/ от 09.00 ч. до 15.30 ч., в деловодството на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, в срок до: 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата, следваща датата на публикуване на обявата за конкурса на електронната страница на лечебното заведение.
 • В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
 • За кандидатстване за обявените места по чл.11, ал.1, т.1 от Наредба № 1 от 22.01.2015г., документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано името на кандидата и позицията, по която кандидатства. При приемане на документите в Деловодството, служителят записва върху плика входящия номер и датата на получаването им.
 • На кандидатите, подали своите документи, се предоставя копие на Длъжностна характеристика.
 • С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на длъжността: Лекар, специализант по Гръдна хирургияза Отделение по хирургия на гърдата към Клиника по гръдна хирургия.

 

 1. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
 • Първи етап – след изтичане на обявения срок, документите на кандидатите ще бъдат разгледани от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи

за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция;

 • Втори етап – с допуснатите кандидати от първия етап ще бъде проведено събеседване за оценка на кандидатурата от определена за целта комисия. Събеседването се провежда върху две теми от конспекта.

Оценката за класиране на кандидатите се изчислява по шестобалната система, на база следните оценки:

 • Средният успех от следването и от държавните изпити (А);
 • Оценката/оценките от дипломата за висше образование на кандидата по учебната/ите дисциплина/и, съответстваща/и, включваща/и или най-близка/и до специалността, за която се кандидатства (В);
 • Резултатът от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – оценка на събеседването, умножен с коефициент 2 (С).

Балът се формира по следния начин: А+В+2*С

Максималният бал, който може да получи кандидата е 24.

 При равен резултат предимство има кандидатът с трудов стаж по специалността, за която кандидатства /ако има такъв/.

Трудовият договор с класираните кандидати се сключва на основание чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда, за срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Информацията по провеждането на конкурса – допуснати кандидати, конспекти, дати за провеждане на събеседване, класирани кандидати, Протокол от провеждане на конкурса се обявяват на официалния сайт на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД.

В изпълнение на чл.17, ал.2 от Наредба № 1 от 2015 г., едновременно с публикуването на обявата се изпраща и уведомление по електронен път до СРЗИ.

 

КОНСПЕКТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ГРЪДНА ХИРУРГИЯ“

 1. РАНИ – ВИДОВЕ РАНИ И ЛЕЧЕНИЕ. ПЪРВИЧНА ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ЗАШИВАНЕ НА ОБРАБОТЕНА РАНА.
 1. КРЪВОТЕЧЕНИЕ – ВИДОВЕ. ХИРУРГИЧНО КРЪВОСПИРАНЕ. ПРАВИЛА И ТЕХНИКИ НА КРЪВОСПИРАНЕ.
 1. СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД. СЪЩНОСТ.      ОБЩИ      СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ. ПОВЕДЕНИЕ.
 1. РАК НА ГЪРДАТА – КЛИНИЧНА КАРТИНА, ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА, ВИДОВЕ ОПЕРАТИВНО И КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ
 1. РАК НА БЯЛ ДРОБ - КЛИНИЧНА КАРТИНА, ВИДОВЕ, ДИАГНОСТИКА, ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА.
 1. РАК НА БЯЛ ДРОБ – ВИДОВЕ ОПЕРАТИВНО И КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ.

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top