О Б Я В А

 На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването, и чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, както и на Заповед № З-344/13.10.2023 г. на Изпълнителния директор на УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София, на основание чл. 24, ал. 3, т. 1 от Правилника за  устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София,

                

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ „ПРОФ. ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

 

О Б Я В Я В А:

 1. Конкурс за:
 • Лекар специализант по „Нуклеарна медицина” в Клиника по Нуклеарна медицина – едно свободно място.
 1. Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:
 • Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 • Да са членове на Български лекарски съюз;
 • Да не са осъждани;
 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление в свободен текст;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;
 • Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз;
 • Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация (ако има такива);
 • Документ за трудов стаж (ако има такъв) – трудова книжка или препис-извлечение от трудова книжка;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост.

Организация на конкурса:

 

1. Срокът за подаване на документите е 30 /тридесет/ дни от датата, последваща публикуването на обявата.

2. Документите се подават в сградата на УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6, ПК 1756, ет. 6,  отдел „Деловодна дейност“, всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа.

3. Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан по следния начин: „Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността лекар специализант по „Нуклеарна медицина”.

Провеждане на конкурса:

1-ви етап: Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата на интернет страницата на лечебното заведение и Столичната регионална здравна инспекция. 

На недопуснатите кандидати се съобщава писмено за отказа в предвидения 3-дневен срок.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на  2-ри етап на конкурса в предвидения 3-дневен срок.

2-ри етап: Събеседване с допуснатите до втори етап кандидати. Комисията по провеждане на конкурса да оцени  допуснатите кандидати по шестобалната система.

Класират се кандидати с оценка не по-ниска от 4.50, съгласно с изискванията на чл. 17, ал 4 от Наредба № 1/ 22.01.2015 г. на МЗ.

Оценката за класиране на кандидатите се изчислява по шестобалната система, на база следните оценки:

–  Средният успех от следването и от държавните изпити (А);

– Оценката/оценките от дипломата за висше образование на кандидата по учебната/ите дисциплина/и, съответстваща/и, включваща/и или най-близка/и до специалността, за която се кандидатства (В);

– Резултатът от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – оценка  на събеседването, умножен с коефициент 2 (С).

Балът се формира по следния начин: А+В+2*С

Максималният бал, който може да получи кандидатът, е 24.

Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

Трудовият договор с класирания на първо място кандидат да се сключи на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за срока на специализацията.

 

 

КОНСПЕКТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

1. Радиоактивност, превръщания, видове лъчения, изомерен преход. Радиоактивни семейства. Активност на радиоактивен източник. Специфична активност. Закон за радиоактивно превръщане. Физичен и ефективен период на полуразпад.

2. Взаимодействие на заредени частици с веществото. Взаимодействие на фотонни йонизиращи лъчения с веществото.

3. Основни величини и единици в медицинската радиология

4. Детектори на йонизиращи лъчения – гама фотонни и позитронни. Апаратура за получаване на метаболитни образи - SPECT и PET. Активиметри.

5. Планарна и томографска гама камера. Характеристики. Регистриране. Постигане качество на образа. Обработка на данни – образи и количествени показатели.

6. Позитронна емисионна томография (PET) – принципи. Технологично развитие на ПЕТ. Характеристики. Регистриране. Постигане качество на образа. Обработка на данни – образи и количествени показатели.

7. Хибридни скенери – PET/СТ, SPECT/СТ, PET/MRT. Предимства.

8. Качествен контрол на апаратурата в НМ

9. Радиофармацевтици. Класификация. Характеристики. Изисквания за приложението им в нуклеарната медицина – а.) РФП за метаболитна образна диагностика: гама-фотонни и позитронни; б.) РФП за метаболитна радионуклидна терапия: алфа и бета лъчение. Тераностика.

10. Радионуклидни генератори. Общи свойства на генераторите и генераторни системи. 99Мо-99мТс генератор. Китове за на място приготвяне на РФ за различни НМ изследвания, маркирани с 99мТс. Принципен състав.

11. Качество и контрол на радиофармацевтиците. Фактори, засягащи биоразпределението. Странични реакции.

12. Действие на йонизиращите лъчения върху човешкия организъм. Ефекта на облъчване с малки дози – стохастични ефекти. Остра и хронична лъчева болест

13. Основи на лъчезащитата. Понятия. Радиационен риск. Годишна граница на дозата. Действие на йонизиращите лъчения върху човешкия организъм.

14. Защита на пациента. Защита на персонала. Методи за намаляване на лъчевото натоварване. Дозиметрия и оценка.

15. НМ диагностика на заболяванията на щитовидната жлеза: функционална диагностика. Тиреосцинтиграфия. Целотелесна планарна сцинтиграфия с 131 І и 99мТс-

MIBI хибридна образна диагностика при карцином на щитовидната жлеза. Приложение на SPECT-CT и РЕТ-СТ.

16. НМ в ендокринологията – паращитовидни жлези, надбъбреци, тестиси

17. НМ в нефрологията и урологията. Функционално-морфологична диагностика – кортикална сцинтиграфия, динамична бъбречна сцинтиграфия, фармакологични тестове с Каптоприл и Фурантрил. Оценка функцията на бъбречен трансплант. Директен и индиректен метод за диагноза и оценка на везикоуретерален рефлукс. Приложение на SPECT-CT и РЕТ-СТ.

18. НМ диагностика на сърдечно-съдовата система – миокардна перфузионна сцинтиграфия (по време на стрес и покой), синхронизирана с ЕКГ (gated SPECT/СТ), радионуклидна вентрикулография. Диагноза на исхемична болест на сърцето и витален миокард. Радиофармацевтици. Приложение на SPECT-CT и РЕТ-СТ.

19. НМ диагностика на заболяванията на белия дроб и белодробен тромбемболизъм (БТЕ) – перфузионна, вентилационна, туморотропна сцинтиграфия. Хибридна образна диагностика. Приложение на SPECT-CT и РЕТ-СТ.

20. НМ диагностика на заболяванията на костите и ставите.Динамична, планарна целотелесна и томогрлафска сцинтиграфия. Хибридна образна диагностика. SPECT-CT и РЕТ-СТ и РЕТ-МРТ.

21. НМ диагностика на заболяванията на ЦНС. Оценка интегритета на кръвномозъчната бариера. Перфузионна сцинтиграфия. Рецепторна мозъчна диагностика при болест на Паркинсон и епилепсия. SPECT-CT и РЕТ-СТ.

22. НМ диагностика на заболяванията в хематологията. Маркирани кръвни клетки – еритроцити, тромбоцити, левкоцити. Сцинтиграфия на костен мозък и слезка. SPECT-CT и РЕТ-СТ при лимфо-пролиферативни злокачествени заболявания.

23. НМ диагностика на заболяванията в гастроентерологията: функционално-морфологична диагностика на слюнчените жлези, хранопровод, стомах, черва, черен дроб и панкреас, Неизвестно огнище на крървене от ГИТ. SPECT-CT и РЕТ-СТ.

24. НМ диагностика на заболяванията в онкологията. Визуализиране на туморите с неспецифични, специфични, туморотропни и рецепторни радиофармацевтици. Приложение на SPECT-CT, РЕТ-СТ и РЕТ-МРТ.

25. Сцинтиграфия на лимфни възли и визуализиране на сентинелни лимфни възли. Приложение на SPECT-CT.

26. НМ диагностика в педиатричната практика. Приложение на SPECT-CT и РЕТ-СТ и РЕТ/МРТ.

27. НМ диагностика в спешната медицина: кардиосцинтиграфия, бъбречна динамична сцинтиграфия, кървене от ГИТ, мозъчна смърт.

28. МРНТ със 131І-натриев йодид – при диференцирани карциноми на щитовидната жлеза и хипертиреоидни състояния

29. МРНТ на болковия синдром при костни метастази с 32Р, 89Sr, 153Sm, 223Ra

30. Други видове МРНТ с радиофармацевтици – при невроендокринни тумори, дисеминиран карцином на простатната жлеза, чернодробни тумори и метастази – SIRT, радиосиновиектомия, радиоимунотерапия

31. Общи принципи на радиоимунологичния анализ. Принципи и клинично приложение на радиоимунологичните и радиолиганзни методи.

Препоръчителна литература (Забележка: В процеса на преподаване ще се посочва и допълнителната литература за подготовка)

1. Основи на нуклеарната медицина. Под ред: И. Костадинова. Медицина и физкултура. София. 2006; 192-203. 2. Volterran D, an Erba P.A, Carrió I, Strauss H.W, Mariani G. (Eds). Nuclear Medicine Textbook: Methodology and Clinical Applications 1st ed. ISBN-13: 978-3319955636. Springer. 2019.

3. Nuclear medicine – Clinical diagnosis and treatment. Ell PJ, Gamhir SS. (eds) Churchill Livingstone. New York 2004.

4. A clinician’s guide to Nuclear Medicine. Taylor A, Shuster D, Alazraki N. (eds) Society of Nuclear Med. Inc. USA, 2nd-3rd printing. Reston VA. 2003/2006.

5. D. Delbeke, O. Israel. Hybrid PET/CT and SPECT/CT imaging. Springer. 2010.

6. Статии в Рентгенология и радиология, Eur J Nuc Med and Mol. Imaging и Journal of Nuclear Medicine

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top