УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО  ОНКОЛОГИЯ „ПРОФЕСОР ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ НА ГЪРДА КЪМ КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ – 1 щатна длъжност

 

Място на работа: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология

„Професор Иван Черноземски” ЕАД, гр. София 1797, ул. "Пловдивско поле" № 6, Клиника по гръдна хирургия.

Характер на работата: Организационна, диагностична и лечебна дейност, съгласно нормативните актове в хуманната медицина и Правилника за устройството, дейността и вътрешния трудов ред на Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология „Професор Иван Черноземски” ЕАД.              

 

I.      ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Образование - Висше медицинско образование – Магистър по специалността „Медицина”;
 • Призната медицинска специалност с хирургична насоченост по профила на отделението;
 • Да имат необходимия трудов стаж за заемане на длъжността, съгласно утвърдените медицински стандарти;
 • Кандидатите да не са осъждани за престъпление от общ характер, да нямат образувани наказателни преписки и висящи наказателни дела и да не са лишени от правото да упражняват професията.

 II.    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСA

 1. Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства;
 2. Професионална автобиография;
 3. Kопие от диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Медицина“;
 4. Копие от документ за придобита специалност;
 5. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;
 6. Медицинско свидетелство – при налично прекъсване на трудовата дейност повече от 6 месеца, издадено не по-късно от 3 месеца преди датата на обявяване на конкурса;
 1. Копие от сертификат за придобита професионална квалификация по „Здравен мениджмънт” е предимство;
 2. Удостоверение от Районна колегия на Български лекарски съюз – оригинал;
 3. Свидетелство за съдимост – оригинал;
 4. Други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в научни симпозиуми и конференции, научна продукция, ползването на чужди езици и др. /ако има такива/;
 5. Досегашен опит в областта ще се разглежда като предимство;
 6. За чужденци от страна членка на Европейския съюз или от “Трети държави” – Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в случаите по чл. 19, ал. 1 и 2, както и документи, удостоверяващи статутът им.
 7. Всеки кандидат представя писмена програма на тема: „Развитие, управление и оптимизиране на медицинската и икономическа ефективност на Отделение по хирургия на гърда към Клиника по гръдна хирургия в УСБАЛО „Професор Иван Черноземски” ЕАД“ 
 8. Писмената програма, следва да съдържа мерки за повишаване на приходите на Отделение по хирургия на гърда към Клиника по гръдна хирургия, мерки за намаляване на разходите, мерки за увеличаване на използваемостта и устойчиво развитие на структурата с отчитане на положителни финансови резултати.

III.   РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

            Конкурсът се провежда на три етапа:

Етап 1: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

На недопуснатите кандидати се съобщават по електронна поща съображенията за отказа.

На допуснатите кандидати се съобщават по електронна поща датата, часът на започване и мястото за провеждане на 2-ри етап на конкурса.

Етап 2: Оценяване на изготвена и представена от кандидатите писмена разработка.

Оценка на разработения проект - по шестобалната система.

До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писмената програма не по-ниска от много добър 4.50.

На недопуснатите в конкурса се съобщава писмено, на посочения от тях електронен адрес.

На допуснатите кандидати се съобщава писмено, на посочения от тях електронен адрес за датата, часа и мястото на провеждане на следващия етап от конкурса.

Етап 3: Събеседване с кандидатите (интервю).

Оценка от събеседването с кандидата - по шестобалната система.

Събеседването се провежда по обявената писмена програма.   

IV.   СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 • Документи се подават всеки работен ден /понеделник-петък/ от 00 ч. до 15.30 ч., в деловодството на Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология „Професор Иван Черноземски” ЕАД, гр. София 1797, в срок до: 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата, следваща датата на публикуване на обявата за конкурса на електронната страница на лечебното заведение. 
 • В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
 • За кандидатстване за обявеното място документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано името на кандидата и позицията, по която кандидатства. В този плик се поставят два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надпис „Плик 1” – съдържащ необходимите документи за участие и „Плик 2” – съдържащ писмената програма.
 • При приемане на документите в Деловодството, служителят записва върху плика входящия номер и датата на получаването.
 • На кандидатите, подали своите документи, се предоставя копие на Длъжностна характеристика.
 • Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението за конкурса, не се регистрират.
 • С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че те дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват единствено за целите на конкурса за заемане на длъжността:

         „НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ НА ГЪРДА КЪМ КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ“

    Трудовият договор с кандидата, избран да заеме обявената позиция, се сключва за срок до три години, съгласно чл.68, ал.7 от ЗЛЗ.

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top