"Обща и клинична онкология 2021" - ТОМ 1

Obshta i kl patologia1Излезе от печат „Обща и клинична онкология 2021”, том.1, под редакцията на проф. Панайот Куртев. Редакционният колектив – проф. В. Първанова, проф. Г. Куртева, проф. Здр. Валерианова, е събрал и подредил в изящно, богато илюстрирано издание статии на водещи специалисти от сферите на превенцията, диагностиката, лечението на онкологични заболявания с различна локализация.
В том 1 са разгледани фундаментални теми за епидемиологията, генетиката и имунологията на рака, за патологията на туморите, както и главни принципи на хирургичното лечение, на лъчелечението и на лекарствената терапия на онкологични болести. Открояват се и теми за оценката на здравните технологии при лекарствена терапия в онкологията, за лекарствения мониторинг, за етичните аспекти на клиничните изпитвания в медицинската онкология.
Авторите и редакторите отделят специално място на специалистите по здравни грижи, ангажирани в онкологичната практика, както и на палиативните грижи, лечението на болката, антиеметичната терапия.
Безспорен акцент в книгата са и темите за неотложните състояния в онкологията, за медицинската експертиза в тази сфера, както и за психологичната и психотерапевтичната помощ за болните.
В уводната бележка проф. П. Куртев обобщава:
- Изданието е предназначено за ползване от студенти, специализанти и клиницисти в помощ на тяхната всекидневна работа. Изданието е съставено от доказани специалисти от УСБАЛО, УБ „Александровска”, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, УМБАЛ „Св. Марина”, както и от учени от други водещи академични институции. Засегнати са въпросите, свързани с етиологията, патологията, генетиката, патофизиологията и епидемиологията на рака, като съществен акцент е поставен върху информацията, засягаша клиничната практика. За удобство, при ползване на настоящото издание „Обща и клинична патология 2021” са избегнати подробни описания на даден проблем, които при нужда могат да бъдат намерени в много други справочници, където детайлно са разгледани както патофизиологията, така и лечението на сложни онкологични казуси.
Надяваме се, че книгата ще бъде полезна за добиване на цялостна представа за лечението на всяка една онкологична единица, което я прави уникална и необходима за читателите.


"Клинично поведение при карцином на гърдата" - МОРЕ 2013

Учебна книга посветена на "Клинично поведение при карцином на гърдата", която бе издадена във връзка с ІV национална конфереция МОРЕ 2013, проведена 10-12 октомври във Варна.

Научи повече

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЪРДА, МОРЕ 2013

клинично ръководство основано на доказателства:

  pdf формат (19.62 МВ).


"Клинично поведение при простатен карцином" - МОРЕ 2012

Цялата книга можете да свалите тук в: pdf формат (3.76 МВ).

Тази книга е органична част от работата на Националния експертен борд за поведение
при простатен карцином, МОРЕ 2012. Замислена е като сборник от статии в стил State of
the Art. Главната º цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да
послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).
Съдържанието на Учебната книга включва 20 статии върху диагностика, стадиране и
лечение на пациенти с простатен карцином. Всички авторски текстове провеждат и налагат
определен стил на онкологично мислене – медицина, основана на доказателства, с прециз-
но дефинирани степени на препоръчителност.
При първи прочит съдържанието на статиите може да прозвучи елитарно и акаде-
мично, неприложимо в специфичните условия на българската онкология. Идеалният мо-
дел пред локалните възможности, експертното становище пред финансово-политическата
конюктура – това е кредо на авторите в тази книга. Освен образователна, текстовете при-
тежават и възпитателна функция – да вложат в социалното съзнание и в организацията на
здравеопазване респект към лидерската роля на националните експерти по онкология.
Учебната книга на Третата национална конференция МОРЕ 2012 е работена и се пуб-
ликува паралелно с Националното ръководство за клинично поведение при простатен
карцином и в известен смисъл обогатява неговото съдържание. И двата документа добавят
към българската урологична онкология неща, които читателят може да приложи и провери
в ежедневната клинична практика.
Доц. д-р Димитър Калев
Председател на Организационен комитет МОРЕ 2012.

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ, МОРЕ 2012

клинично ръководство основано на доказателства:

pdf Простатен карцином

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ТОРАКАЛНИ И ГАСТРОЕНТЕРОПАНКРЕАСНИ НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ, МОРЕ 2012

клинично ръководство основано на доказателства:

pdf Торакални тумори.


"Клинично поведение колоректален и анален карцином" - МОРЕ 2011

Цялата книга можете да свалите тук в: pdf формат (3.47 МВ).

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЕН И АНАЛЕН КАРЦИНОМ, МОРЕ 2011

клинично ръководство основано на доказателства:

pdf формат (2.43 МВ).


"Клинично поведение при белодробен карцином" - МОРЕ 2010

Цялата книга можете да свалите тук в: pdf формат (2.85 МВ).

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ, версия 2, МОРЕ 2013

клинично ръководство основано на доказателства:

pdf формат (4.51 МВ).


 - линк за архива на списаниято


ДОСТЪП ДО РЕФЕРАТИВНИТЕ И ПЪЛНОТЕКСТОВИ БАЗИ ДАННИ С НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ИЗДАТЕЛСТВАТА ТОМСЪН РОЙТЕРС И ЕЛЗЕВИР

  научи повече


Препоръчваме ви да си изтеглите книжката с подробна информация за разпространението на раковите заболявания под редакцията на проф.Черноземски 

"Човекът побеждава рака: светът и България", 2008г.(*.pdf) (и на английски език *.pdf)

Поробности относно изданието можете да прочетете  ТУК


Предговор към изданието:

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ!

Този Алманах е начало за всички нас.  За нас, хилядите граждани, които не знаем нещо повече от това, че ракът е много тежко заболяване.

За нас, хората с рак, а и за нашите семейства. Ние, които на един дъх изчетохме страниците, премислихме много неща и пак четохме и пак го преживяваме.

Алманахът не е само съставен от нас, но е и за нас – лекарите на нашите пациенти. Ние също преживяваме, но главното е да открием всичко онова, с което можем да бъдем още по-необходими и още по-полезни.

Алманахът е много (най-вече) и за тези, които вземат решенията, но не само за отделните личности, а за проблема като цяло – за нормативните документи, за финансирането.

Алманахът е партньор на обществеността и пациентските организации, на медиите, на родителите и семействата, на образователните институции, в немалка степен и на науката.

Алманахът дава стимул за сравнение със света, с институциите и обществото, с миналото и настоящето – а сравненията са основата за реакция и градеж.

Днес ракът е проблем с огромна значимост, засягащ хората, семействата, държавите. И то при наличието на колосалния прогрес, постигнат от науката и техниката, от изградените правила за поведение и действие. Той е уникално биологично явление, но агентите и факторите, които го причиняват са познати – това прави профилактиката осъществима още днес.

Многото акценти, очертани в Алманаха, водят (очертават) до най-главното:

Ракът е победим още днес, но само ако със знание и лична отговорност сме заедно срещу него в поведение и действие!

Иван Черноземски

Редактор


За последните заглавия от Journal of Balkan Union of Oncology (BUON), индексирано в PubMed: натисни тук

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top