• Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД.

Държавен вестник


 Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, ДВ Брой 101, 28.12.2010

Закон за развитието на академичния състав в Република България ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г.   • Наредба 1 от 22.01.2015 за придобиване на специалност

Заповед № РД 17-165 от 06.10.2014 г. на Министъра на здравеопазването СБАЛО-ЕАД -присъдена акредитационна оценка за цялостната медицинска дейност «отлична» за срок от пет години

Заповед № РД 17-109 от 20.10.2015 г. на Министъра на здравеопазването СБАЛО-ЕАД -присъдена акредитационна оценка за цялостната медицинска дейност «отлична» за срок от пет години

Изтегли акредитационна оценка на НАОА в pdf формат: тук


Заповед № РД 01-167 от 07.04.2022 г. на Министъра на здравеопазването СБАЛО-ЕАД - присъдена акредитационна оценка за цялостната медицинска дейност за срок от пет години

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top