Водещи лъчетерапевти от УСБАЛО взеха участие в ESTRO

              От 12 до 16 май 2023 г. във Виена, Австрия се проведе годишен конгрес на Европейското дружество по радиационна онкология (ESTRO). Темата на конгреса тази година е „От иновация към действие“ и се фокусира върху това как се прилагат научните изследвания в практиката.

              УСБАЛ по Онкология беше представена от водещи наши лъчетерапевти - проф. д-р Иглика Михайлова, д-р Димчо Георгиев, д-р Веселин Любомиров и инж. физик Нели Гешева.

               Проф. д-р Иглика Михалова взе участие в научната програма на конгреса с постер на тема: „Предиктивни и прогностични маркери при паценти с мозъчни тумори “.

              Европейското дружество за терапевтична радиология и онкология (ESTRO) е основано в Милано през септември 1980 г. като общност на всички работещи в областта на лъчелечението и онкологията. Основните му цели са да насърчава радиационната онкология във всичките й аспекти и да разработва стандарти за радиационните технологии, радиофизиката и радиобиологията в Европа и да стимулира тяхното прилагане.

Амбицията на ESTRO е да укрепи радиационната онкология, като основен партньор в мултидисциплинарната грижа за рака и да гарантира достъпно и висококачествено лъчелечение за всички пациенти, които се нуждаят.

estro2 

ПОЗДРАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД

Д-Р ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ НА БОЛНИЦАТА

Уважаеми колеги,

За мен е удоволствие да ви поздравя по случай 12 май - Международния ден на сестринството и да изразя своята искрена признателност за неуморния ви труд, високия професионализъм и всеотдайност към здравето и живота на нашите пациенти!

В медицината няма второстепенни роли. Именно професионалистите по здравни грижи са основните помощници на всеки лекар. "Отдавам успеха си на това – никога не давам и не приемам оправдания". С тези думи и с личния си пример Флорънс Найтингейл полага основите на професията „Медицинска сестра“ и остава завинаги в историята на световното здравеопазване. Вярвам, че те са верую на всеки, посветил професионалния си път на грижата за здравето на хората.

Благодаря ви за това, че влагате цялото си сърце в името на нашите пациенти!

Искрено ви желая крепко здраве и много професионални успехи!

Честит празник!

д-р Владимир Даскалов, д.м.
Изпълнителен директор на УСБАЛ по онкология ЕАД

Благодарствено писмо от АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив посветено на екипа на „УСБАЛ по онкология“.

Screenshot 2023 03 10 170245

Обявен е конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ЕИК 000662776, за позиции, както следва:

 1. Представител на държавата – един.

Информация за конкурса е публикувана на сайта на Министерство на здравеопазването - Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „УСБАЛО“ ЕАД (government.bg)

О Б Я В А

 

       На основание чл. 23, ал. 3, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО-ЕАД, гр.София“ във връзка с чл. 89, чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 68, ал. 1, ал. 3, ал. 7 и чл. 71 от Закона за лечебните заведения, Заповед № З-239 от 19.10.2022год. на Изпълнителния директор на УСБАЛО-ЕАД

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

 

Обявява конкурс за Началник отделение на Отделение по образна диагностика.

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.  Висше медицинско образование и призната специалност по „Образна диагностика”.

2. Трудов стаж: - минимум 5 години стаж по спeциалността „Образна диагностика”.

 1. За участие в конкурса кандидатите следва да разработят писмен проект на тема: "Развитие и управление на отделението към УСБАЛО ЕАД, медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност за период от три години ".
 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление;
 • Автобиография;
 • Валидно Медицинско свидетелство       - оригинал или нотариално заверено копие;
 • Валидно Свидетелство за съдимост - оригинал или нотариално заверено копие;
 • Фотокопия от дипломи и удостоверения за: висше медицинско образование, призната специалност „Образна диагностика”, сертификати за допълнителна следдипломна квалификация, научни степени и звания;
 • Препис-извлечение от трудова книжка или нотариално заверено фотокопие;
 • Удостоверение от БЛС.
 • Проект на тема: "Развитие и управление на отделението към УСБАЛО ЕАД, медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност за период от три години"
 1. Организация на конкурса:

1. Срокът за подаване на документите е 30 дни от деня следващ от публикуване на обявата.

2. Документите се подават в сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6, ет. 6, сектор „Деловодство“, всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа.

3. Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В плика да се поставят два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1“ и „Плик 2“ и със съдържание, както следва:

 • Плик 1“ : с всички изброени по-горе лични документи за участие в конкурса;
 • „Плик 2“ : с разработения проект.

4. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да бъде на разположение на кандидатите в сектор „Управление на персонала”. Всеки кандидат може да получи копие от длъжностната характеристика от Деловодството на лечебното заведение от 08.30 часа до 16.00 часа всеки работен ден от датата на публикуване на обявата до изтичане на срока по прием на документите. Телефони за връзка: 02/ 8076256; 02/ 8076255;

 1. Провеждане на конкурса:

Конкурсът да се проведе на база разработка на писмен проект и събеседване по разработения проект и по въпроси от относимата действаща нормативна уредба в областта на здравеопазването.

На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът да се проведе в два етапа:

1-ви етап: Проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата в местния печат.

На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на 2-ри етап на конкурса.

2-ри етап: Оценка на проектите на допуснатите до втори етап кандидати и събеседване с тях по темата.

Комисията по провеждане на конкурса да даде следните оценки на допуснатите кандидати:

 • Оценка на разработения проект по шестобалната система.
 • Оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система.
 • Средна оценка от цялостното представяне.

Класират се само кандидати със средна обща оценка от събеседването и писмения проект не по-малко от 4.50.

Резултатът от конкурса се съобщава на участвувалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

 1. Трудовият договор с класирания на първо място кандидат да се сключи за срок от 3 години.

Подкатегории

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top