Обявен е конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ЕИК 000662776, за позиции, както следва:

 1. Представител на държавата – един.

Информация за конкурса е публикувана на сайта на Министерство на здравеопазването - Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „УСБАЛО“ ЕАД (government.bg)

О Б Я В А

 

       На основание чл. 23, ал. 3, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО-ЕАД, гр.София“ във връзка с чл. 89, чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 68, ал. 1, ал. 3, ал. 7 и чл. 71 от Закона за лечебните заведения, Заповед № З-239 от 19.10.2022год. на Изпълнителния директор на УСБАЛО-ЕАД

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

 

Обявява конкурс за Началник отделение на Отделение по образна диагностика.

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.  Висше медицинско образование и призната специалност по „Образна диагностика”.

2. Трудов стаж: - минимум 5 години стаж по спeциалността „Образна диагностика”.

 1. За участие в конкурса кандидатите следва да разработят писмен проект на тема: "Развитие и управление на отделението към УСБАЛО ЕАД, медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност за период от три години ".
 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление;
 • Автобиография;
 • Валидно Медицинско свидетелство       - оригинал или нотариално заверено копие;
 • Валидно Свидетелство за съдимост - оригинал или нотариално заверено копие;
 • Фотокопия от дипломи и удостоверения за: висше медицинско образование, призната специалност „Образна диагностика”, сертификати за допълнителна следдипломна квалификация, научни степени и звания;
 • Препис-извлечение от трудова книжка или нотариално заверено фотокопие;
 • Удостоверение от БЛС.
 • Проект на тема: "Развитие и управление на отделението към УСБАЛО ЕАД, медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност за период от три години"
 1. Организация на конкурса:

1. Срокът за подаване на документите е 30 дни от деня следващ от публикуване на обявата.

2. Документите се подават в сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6, ет. 6, сектор „Деловодство“, всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа.

3. Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В плика да се поставят два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1“ и „Плик 2“ и със съдържание, както следва:

 • Плик 1“ : с всички изброени по-горе лични документи за участие в конкурса;
 • „Плик 2“ : с разработения проект.

4. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да бъде на разположение на кандидатите в сектор „Управление на персонала”. Всеки кандидат може да получи копие от длъжностната характеристика от Деловодството на лечебното заведение от 08.30 часа до 16.00 часа всеки работен ден от датата на публикуване на обявата до изтичане на срока по прием на документите. Телефони за връзка: 02/ 8076256; 02/ 8076255;

 1. Провеждане на конкурса:

Конкурсът да се проведе на база разработка на писмен проект и събеседване по разработения проект и по въпроси от относимата действаща нормативна уредба в областта на здравеопазването.

На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът да се проведе в два етапа:

1-ви етап: Проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата в местния печат.

На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на 2-ри етап на конкурса.

2-ри етап: Оценка на проектите на допуснатите до втори етап кандидати и събеседване с тях по темата.

Комисията по провеждане на конкурса да даде следните оценки на допуснатите кандидати:

 • Оценка на разработения проект по шестобалната система.
 • Оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система.
 • Средна оценка от цялостното представяне.

Класират се само кандидати със средна обща оценка от събеседването и писмения проект не по-малко от 4.50.

Резултатът от конкурса се съобщава на участвувалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

 1. Трудовият договор с класирания на първо място кандидат да се сключи за срок от 3 години.

О Б Я В А

 

       На основание чл. 23, ал. 3, т. 1  и чл. 26, ал. 2 от „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО-ЕАД, гр.София“ във връзка с чл. 89, чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда  и Заповед №З-241/20.10.2022г. на Изпълнителния директор на УСБАЛО-ЕАД

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

 

Обявява конкурси за:

 • Старша медицинска сестра в Отделение по анестезиология и интензивно лечение на „УСБАЛ по онкология” ЕАД.
 • Старша медицинска сестра в Клиника по обща и коремна хирургия на „УСБАЛ по онкология” ЕАД.
 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Висше медицинско образование, степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалност „Управление на здравните грижи”.
 • Трудов стаж минимум 10 години като медицинска сестра.
 1. За участие в конкурса кандидатите да разработят писмен проект на тема: „Организация и качество на здравните грижи в отделението/клиниката за срок от три години “
 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление;
 • Автобиография;
 • Валидно Медицинско свидетелство - оригинал или нотариално заверено копие;
 • Валидно Свидетелство за съдимост - оригинал или нотариално заверено копие;
 • Фотокопия от дипломи и удостоверения за:
 • Висше медицинско образование – „Медицинска сестра”;
 • Висше медицинско образование, степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалност „Управление на здравните грижи”
 • Удостоверение за членство в БАПЗГ;
 • Препис-извлечение от трудова книжка или нотариално заверено фотокопие;.
 • Проект на тема: „Организация и качество на здравните грижи в отделението/клиниката за срок от три години“
 1. Организация на конкурса:

1. Срокът за подаване на документите е 30 дни след публикуване на обявата.

2. Документите се подават в сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6, ет. 6,  сектор „Деловодство“, всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа.

3. Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В плика да се поставят два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1“ и „Плик 2“ и със съдържание, както следва:

 • Плик 1“ : с всички изброени по-горе лични документи за участие в конкурса;
 • „Плик 2“ : с разработения проект.

4. Длъжностните характеристики за конкурсните длъжности да бъдат на разположение на кандидатите в Сектор „Управление на персонала”. Всеки кандидат може да получи копие от длъжностната характеристика от Деловодството на лечебното заведение от 08.30 часа до 16.00 часа всеки работен ден от датата на публикуване на обявата до изтичане на срока по прием на документите. Телефони за връзка: 02/ 8076256; 02/ 8076255;

 1. Провеждане на конкурса:

Конкурсът да се проведе на база разработка на писмен проект и събеседване по разработения проект и по въпроси от относимата действаща нормативна уредба в областта на здравеопазването.

На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът да  се проведе в два етапа:

1-ви етап: Проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата в местния печат. 

На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на  2-ри етап на конкурса.

2-ри етап: Оценка на проектите на допуснатите до втори етап кандидати и събеседване с тях по темата.

Комисията по провеждане на конкурса да даде следните оценки на допуснатите кандидати:

 • Оценка на разработения проект по шестобалната система.
 • Оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система.
 • Средна оценка от цялостното представяне.

Класират се само кандидати със средна обща оценка от събеседването и писмения проект не по-малко от 4.50.

Резултатът от конкурса се съобщава на участвувалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

 1. Трудовият договор с класирания на първо място кандидат да се сключи за срок от 3 години.

ПОКАНА

ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТОР

       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       На основание чл. 26 от Закона за публичните предприятия, чл. 20, ал. 4 т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с писмо, изх. № 20-00-798/13.10.2022 г. на Министерство на здравеопазването, относно провеждане на процедура за избор на независим регистриран финансов одитор, „УСБАЛ по онкология“ ЕАД – гр. София кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител при условията на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП за „Избор на регистриран независим финансов  одитор за извършване на независим финансов одит на  годишен финансов отчет за 2022 г. на дружествата от групата на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, включващо „УСБАЛ по онкология“ ЕАД – дружество майка и дъщерно дружество НОМЦ ЕООД. който да провери и завери индивидуален ГФО на дружествата.

       Условията за участие в обявената процедура са утвърдени със Заповед № З-248/31.10.2022 г. 

  

На основание Протокол No РД-16-138/08.07.2022 г. на едноличния собственик на капитала и Договор No РД-16-139/08.07.2022 г.
за възлагане управлението и контрола на еднолично акционерно дружество "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" - гр.София, подписан от проф. Асена Сербезова, дф - Министър на здравеопазването, и след вписване на 18.07.2022 г. в Търговския регистър на заявените за промяна обстоятелства, лечебното заведение има нов състав на Съвета на директорите:
1. Д-р Александър Йорданов Йорданов - Председател на Съвета на директорите
2. Виолета Владимирова - Заместник - председател на Съвета на директорите
3. Проф. Д-р Панайот Куртев, ДМ - Изпълнителен директор

Подкатегории

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top