БЕЗПЛАТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КРЪВНИ ТУМОРНИ МАРКЕРИ  В „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ”  ЕАД  гр.СОФИЯ

През периода през периода 18.04.2013 – 17.05.2013г. болницата обявява безплатни изследвания на туморни маркери за:

 • млечна жлеза /СА 15-3/
 • яйчник /СА 125/
 • дебело черво /СА 19-9/
 • простата /ПСА/
 • тиреоглобулин  /щитовидна жлеза/ 

Изследванията са САМО за онкологично болни като динамично проследяване.

Изследванията ще се извършват в Отделение по нуклеарно - медицинска диагностика „ИН ВИТРО”  от  8,00  до 11,00  часа след предварително записване на тел. 02 / 8076 258 от 8,00 до 11,00 часа.

НЕ е необходимо тестът да бъде правен на гладно!

Националната конференция по хирургия „Критерии за решения в онкологичната хирургия”

От 20 до 22 юни Българско хирургическо дружество и СБАЛ по Онкология-София, със съдействието на Община Сандански организират  Националната конференция по хирургия.

Тематично конференцията ще обхване следните области:

 • рак на стомаха
 • рак на хранопровода
 • рак на черния дроб
 • рак на панкреаса
 • рак на колона
 • рак на ректума

Ръководството на СБАЛ по Онкология - ЕАД организира Коледен Благотворителен Концерт за болните и служителите. Той се състоя на 18 декември в аулата на болницата.

В концерта взеха участие деца от първи до десети клас на 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов”.

Всички, които присъстваха на концерта, останаха безкрайно удовлетворени и впечатлени от децата, които поднесоха с изпълненията си най-истинския коледен подърък и заредиха присъстващите с много настроение и вяра за добро през предстоящата година.

Ръководството на болницата изказва своята благодарност към всички деца, които взеха участие в концерта и ръководстото на 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов” .

На тържеството изпълнителният директор на СБАЛ по Онкология - ЕАД д-р Валентин Ангелов награди  доц. Йордан Даков със сребърен медал за „Цялостен принос в областата на онкологията”.


19.12.2012г.                                              Пресцентър на „СБАЛ по Онкология ” ЕАД

  

 

За повече информация кликнете тук

Съдържание на ръководството

Обща онкология

 • Ракът като биологично явление
  • Теории за възникването на рака. Механизми и канцерогенезата
  • Генетика на рака
  • Радиационна канцерогенеза
  • Моделиране на механизмите на туморогенезата и възможности за патогенетична профилактика на неопластичните заболявания
  • Имунологични отклонения при онкологично болните
 • Епидемиология и контрол на раковите заболявания
  • Съвременна епидемиология в медицината. (Основни понятия, показатели, оценка)
  • Рискови фактори за поява на злокачествени новообразувания. Първична профилактика на рака
  • Класификатори на онкологичните заболявания. Стадии, групи, TNM система
  • Заболяемост, болестност и смъртност от злокачествени заболявания в България
  • Канцерогени и канцерогенен риск
  • Скрининг и ранна диагноза - принципи, методика
  • Диспансеризация на болни със злокачествени новообразувания
Общи принципи на диагностика на онкологичните заболявания
 • Лабораторни методи за диагностика на онкологичните заболявания
  • Класически лабораторни показатели при онкологично болните
  • Туморни маркери
 • Образни методи за диагностика на онкологичните заболявания
  • Ендоскопски методи за диагностика в онкологията
   • Ендоскопски методи за диагностика на туморите на белия дроб, медиастинума и плеврата
   • Едноскопска диагностика на турморите на стомашно-чревния тракт
   • Едноскопска диагностика на уротелиалните тумори
   • Едноскопска диагностика на турморите на женските полови органи
  • Ултразвукова, рентгенова и ядрено-магнитна диагностика в онкологията
   • Конвенционална рентгенова диагностика на онкологичните заболявания
   • Интервенционална рентгенология в онкологията
   • Образна диагностика на рака на млечната жлеза
   • Ултразвукова диагностика в онкологията
   • Компютърнотомографска и магнитнорезонансна диагностика в онкологията - корелация
  • Нуклеарномедицинска диагностика
   • Общи принципи на нуклеарномедицинската диагностика в онкологията
   • Нуклеарномедицинска in vitro диагностика на онкологията
   • Образна нуклеарномедицинска диагностика за стадиране на злокачествените заболявания: SPECT и PET
   • Нуклеарномедицинска диагностика на сентинелните лимфни възли
   • Нуклеарномедицинска диагностика в проследяване на ефекта от лечението на злокачествените новообразувания
   • Оценка на страничните ефекти от лечението - следоперативна, лъче- и химиотоксичност в хода на комплексното лечение на злокачествните новообразувания посредством нуклеарномедицински функионални образи
 • Патоморфологична диагностика на туморите
  • Видове растеж
  • Тумори. Основни морфологични характеристики на туморите
  • Общ хистологичен строеж и биологични характеристики на туморите
  • Морфогенеза на туморите
  • Хистогенеза на туморите
  • Хистологична диагностика на туморите
  • Общи принципи за класификация на туморите
  • Морфологична класификация на туморите
  • Международна хистологична класификация на туморите
  • Нови методи за морфологична диагностика на туморите
Общи принципи на лечение на злокачествените новообразувания
 • Тимово (екипно) определяне на лечебната тактика при онкологичните заболявания
 • Принципи на хирургичното лечение в онкологията
 • Принципи на лазерната и фотодинамичната терапия в онкологията
 • Принципи на лекарственото лечение на злокачествните заболявания
 • Лъчелечение - принципи
Органни локализации
 • Диагностика и лечение на злокачествените тумори на главата и шията
 • Епидемилогия, рискови фактори, биология и диагностичен алгоритъм на рака на щитовидната жлеза
 • Епидемилогия, рискови фактори, биология, симптоматика и диагностичен алгоритъм на рака на белия дроб
 • Епидемилогия, рискови фактори, биология, симптоматика и диагностичен алгоритъм на рака на млечната жлеза
 • Епидемилогия, рискови фактори, симптоматика и диагностичен алгоритъм при злокачествените тумори на женските полови органи
 • Епидемилогия, рискови фактори, симптоматика и диагностичен алгоритъм при рак на стомашно-чревния тракт
 • Епидемилогия, рискови фактори, биология, симптоматика и диагностичен алгоритъм при тумори на отделителната и мъжката полова система
 • Епидемилогия, рискови фактори, биология и диагностичен алгоритъм на туморите на кожата
 • Епидемилогия, диагностика и стадиране на онкохематологичните заболявания
Правни и деонтологични проблеми в онкологията
 • Извънболнична онкологична помощ в непрекъснато променяща се правна и икономическа среда
 • Информирано сългасие в онкологията
 • Медицинска експертиза на работоспособността при раково заболяване
 • Клинични проучвания в онкологията - правни и етични проблеми
 • Психо-социална помощ на онкоболните и техните семейства
 • Правни и деонтологични проблеми в онкологията
Литература
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС В СБАЛО

Днес - 6 декември, Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще даде старт на изпълнението на проект  „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс" в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр. София”. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ и се финансира от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., както и от държавния бюджет на Република България на обща стойност 29 133 827,40 лв. с ДДС.

Началото на проекта ще бъде поставено днес на пресконференция от 11.00 часа в аулата на СБАЛ по Онкология, на която ще бъдат разяснени  дейностите, целите, срокове за изпълнение и очаквани резултати по проекта.

Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще направи първа копка за разширението на Клиниката по лъчелечение в 11.40 часа на строителната площадка на територията на лечебното заведение.

Реализирането на проекта ще даде възможност за увеличаване  броя на лекуваните болни в Клиниката по лъчелечение с още 2 000 болни годишно. С възможностите на новата високотехнологична апаратура от последно поколение ще се осигурява качествено лечение на онкоболните пациенти. Медицинска апаратура, която ще бъде закупена, доставена и монтирана в изпълнение на проекта, се състои от два мултимодални линейни ускорителя с многолистов колиматор и планираща система, устройство за електронно портално изобразяване, магнитно-резонансен томограф, компютърен томографски симулатор. Предстои да бъде изградена и локална информационна мрежа за обмен на лъчетерапевтични данни.

Преките бенефициенти, които ще се възползват от ефекта на проекта са всички пациенти на Клиниката по лъчетеарпия в СБАЛО, чийто средногодишен брой е 14 500 души, както и всички изследвани и консултирани болни в СБАЛО - над 60 000 души.

В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат извършени строителство и ремонт, необходими за осигуряване на среда за инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологичното медицинско оборудване със специални изисквания за експлоатация. Тези строително -ремонтни работи са свързани с изграждане на:

 • изцяло нова пристройка към Клиниката по лъчелечение с разгърната застроена площ 4 416 кв.м.;
 • реновиране на 14 съществуващи помещения в Клиниката по лъчетерапия с разгърната застроена площ 386 кв.м.;
 • изграждане на 1 бр. фотоволтаична система 32 kW;
 • реализиране на икономия на енергия от обновяване на сградите  чрез  намаляване на разходите за пълната мощност на климатизационната система – 73 950 kWh;
 • осигуряване на достъпен маршрут от съществуваща сграда до пристройка лъчетерапевтичен комплекс, вкл. и за хората с увреждания.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top