За повече информация кликнете тук

Съдържание на ръководството

Обща онкология

 • Ракът като биологично явление
  • Теории за възникването на рака. Механизми и канцерогенезата
  • Генетика на рака
  • Радиационна канцерогенеза
  • Моделиране на механизмите на туморогенезата и възможности за патогенетична профилактика на неопластичните заболявания
  • Имунологични отклонения при онкологично болните
 • Епидемиология и контрол на раковите заболявания
  • Съвременна епидемиология в медицината. (Основни понятия, показатели, оценка)
  • Рискови фактори за поява на злокачествени новообразувания. Първична профилактика на рака
  • Класификатори на онкологичните заболявания. Стадии, групи, TNM система
  • Заболяемост, болестност и смъртност от злокачествени заболявания в България
  • Канцерогени и канцерогенен риск
  • Скрининг и ранна диагноза - принципи, методика
  • Диспансеризация на болни със злокачествени новообразувания
Общи принципи на диагностика на онкологичните заболявания
 • Лабораторни методи за диагностика на онкологичните заболявания
  • Класически лабораторни показатели при онкологично болните
  • Туморни маркери
 • Образни методи за диагностика на онкологичните заболявания
  • Ендоскопски методи за диагностика в онкологията
   • Ендоскопски методи за диагностика на туморите на белия дроб, медиастинума и плеврата
   • Едноскопска диагностика на турморите на стомашно-чревния тракт
   • Едноскопска диагностика на уротелиалните тумори
   • Едноскопска диагностика на турморите на женските полови органи
  • Ултразвукова, рентгенова и ядрено-магнитна диагностика в онкологията
   • Конвенционална рентгенова диагностика на онкологичните заболявания
   • Интервенционална рентгенология в онкологията
   • Образна диагностика на рака на млечната жлеза
   • Ултразвукова диагностика в онкологията
   • Компютърнотомографска и магнитнорезонансна диагностика в онкологията - корелация
  • Нуклеарномедицинска диагностика
   • Общи принципи на нуклеарномедицинската диагностика в онкологията
   • Нуклеарномедицинска in vitro диагностика на онкологията
   • Образна нуклеарномедицинска диагностика за стадиране на злокачествените заболявания: SPECT и PET
   • Нуклеарномедицинска диагностика на сентинелните лимфни възли
   • Нуклеарномедицинска диагностика в проследяване на ефекта от лечението на злокачествените новообразувания
   • Оценка на страничните ефекти от лечението - следоперативна, лъче- и химиотоксичност в хода на комплексното лечение на злокачествните новообразувания посредством нуклеарномедицински функионални образи
 • Патоморфологична диагностика на туморите
  • Видове растеж
  • Тумори. Основни морфологични характеристики на туморите
  • Общ хистологичен строеж и биологични характеристики на туморите
  • Морфогенеза на туморите
  • Хистогенеза на туморите
  • Хистологична диагностика на туморите
  • Общи принципи за класификация на туморите
  • Морфологична класификация на туморите
  • Международна хистологична класификация на туморите
  • Нови методи за морфологична диагностика на туморите
Общи принципи на лечение на злокачествените новообразувания
 • Тимово (екипно) определяне на лечебната тактика при онкологичните заболявания
 • Принципи на хирургичното лечение в онкологията
 • Принципи на лазерната и фотодинамичната терапия в онкологията
 • Принципи на лекарственото лечение на злокачествните заболявания
 • Лъчелечение - принципи
Органни локализации
 • Диагностика и лечение на злокачествените тумори на главата и шията
 • Епидемилогия, рискови фактори, биология и диагностичен алгоритъм на рака на щитовидната жлеза
 • Епидемилогия, рискови фактори, биология, симптоматика и диагностичен алгоритъм на рака на белия дроб
 • Епидемилогия, рискови фактори, биология, симптоматика и диагностичен алгоритъм на рака на млечната жлеза
 • Епидемилогия, рискови фактори, симптоматика и диагностичен алгоритъм при злокачествените тумори на женските полови органи
 • Епидемилогия, рискови фактори, симптоматика и диагностичен алгоритъм при рак на стомашно-чревния тракт
 • Епидемилогия, рискови фактори, биология, симптоматика и диагностичен алгоритъм при тумори на отделителната и мъжката полова система
 • Епидемилогия, рискови фактори, биология и диагностичен алгоритъм на туморите на кожата
 • Епидемилогия, диагностика и стадиране на онкохематологичните заболявания
Правни и деонтологични проблеми в онкологията
 • Извънболнична онкологична помощ в непрекъснато променяща се правна и икономическа среда
 • Информирано сългасие в онкологията
 • Медицинска експертиза на работоспособността при раково заболяване
 • Клинични проучвания в онкологията - правни и етични проблеми
 • Психо-социална помощ на онкоболните и техните семейства
 • Правни и деонтологични проблеми в онкологията
Литература
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС В СБАЛО

Днес - 6 декември, Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще даде старт на изпълнението на проект  „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс" в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр. София”. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ и се финансира от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., както и от държавния бюджет на Република България на обща стойност 29 133 827,40 лв. с ДДС.

Началото на проекта ще бъде поставено днес на пресконференция от 11.00 часа в аулата на СБАЛ по Онкология, на която ще бъдат разяснени  дейностите, целите, срокове за изпълнение и очаквани резултати по проекта.

Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще направи първа копка за разширението на Клиниката по лъчелечение в 11.40 часа на строителната площадка на територията на лечебното заведение.

Реализирането на проекта ще даде възможност за увеличаване  броя на лекуваните болни в Клиниката по лъчелечение с още 2 000 болни годишно. С възможностите на новата високотехнологична апаратура от последно поколение ще се осигурява качествено лечение на онкоболните пациенти. Медицинска апаратура, която ще бъде закупена, доставена и монтирана в изпълнение на проекта, се състои от два мултимодални линейни ускорителя с многолистов колиматор и планираща система, устройство за електронно портално изобразяване, магнитно-резонансен томограф, компютърен томографски симулатор. Предстои да бъде изградена и локална информационна мрежа за обмен на лъчетерапевтични данни.

Преките бенефициенти, които ще се възползват от ефекта на проекта са всички пациенти на Клиниката по лъчетеарпия в СБАЛО, чийто средногодишен брой е 14 500 души, както и всички изследвани и консултирани болни в СБАЛО - над 60 000 души.

В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат извършени строителство и ремонт, необходими за осигуряване на среда за инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологичното медицинско оборудване със специални изисквания за експлоатация. Тези строително -ремонтни работи са свързани с изграждане на:

 • изцяло нова пристройка към Клиниката по лъчелечение с разгърната застроена площ 4 416 кв.м.;
 • реновиране на 14 съществуващи помещения в Клиниката по лъчетерапия с разгърната застроена площ 386 кв.м.;
 • изграждане на 1 бр. фотоволтаична система 32 kW;
 • реализиране на икономия на енергия от обновяване на сградите  чрез  намаляване на разходите за пълната мощност на климатизационната система – 73 950 kWh;
 • осигуряване на достъпен маршрут от съществуваща сграда до пристройка лъчетерапевтичен комплекс, вкл. и за хората с увреждания.

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ-ЕАД

София 1756, ул. „Пловдивско поле“ № 6

Тел: 807 61 00, Факс 872 06 51, http://www.sbaloncology.bg

   

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

ДО

ДРУЖЕСТВОТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

ПРИ СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ-ЕАД

 

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Благодаря Ви, лично от мое име и от  името на ръководството на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, за решението да дарите 500 (петстотин) лева за Дарителската инициатива „ЗА ЖИВОТА”, която цели набирането на средства за закупуването на апарат за лъчелечение по време на операция.

Благодаря Ви, че сте съпричастни към усилията за модернизиране на болницата. Благодарение на проявеното разбиране и отзивчивостта Ви. Вярвам че, всички заедно поставяме началото на съвременно лечение, което ще бъде от неоценима полза за нашите пациенти.

Искренно се надявам, че и за в бъдеще ще можем да разчитаме на Вашето съдействие и подкрепа и със съвместни усилия да работим за развитието на модерна онкология в България.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ДОЦ. Д-Р ЗДРАВКА ВАЛЕРИАНОВА/

 

ДАРИТEЛСКА ИНИЦИАТИВА „ЗА ЖИВОТА”

ПОД ПАТРОНАЖА НА Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

Инициативен комитет съставен от видни български бизнесмени, общественици, интелектуалци и лекари инициира идея за ДАРИТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА. Тя си поставя за цел набиране на средства, които да осигурят съвременно лечение на жените, страдащи от рак на гърдата. С тях ще бъде закупен първия и единствен в България апарат за лъчелечение по време на операция. Този метод на лечение се използва при петдесет процента от болните с рак на млечната жлеза и при всички други онкологични заболявания, при които наличната съвременна апаратура у нас не би могла да помогне.

Апаратът, чиято цена е около 3 000 000 лева ще бъде дарен на „СБАЛ по Онкология” ЕАД - водещата онкологична болница в България и ще бъде инсталиран в Операционен блок.

Партньори и съорганизатори са Столична Община, Министерство на здравеопазването, Национален Дарителски Фонд „13 века България”, Български форум на бизнес лидерите /БФБЛ/, фармацевтичните компании „Астра Зенека” и „Новартис”, Асоциация на пациентите с онкологични заболявания /АПОЗ/, Асоциация на дружествата от леката промишленост, Приватсистем, Куик Куолити Сървиз,  „Вип Арт”,  „Ноавис”, Интуишън студио, звукозаписно студио „Бръмбар”, галерия „Астри”, БГ МАМА, ИНВЕСТОР.БГ АД, МЕТРОРЕКЛАМА, 24 ЧАСА, ТРУД, БТА, БНР, ДАРИК, ТВ7, БНТ.

Инициативата стартира на 30 октомври – в месеца за борба с рака на гърдата с Благотворителен търг на произведения на видни български творци, на който за час и половина се събраха 16 800 лева. Петдесет и шест български художници също застанаха зад инициативата и дариха свои произведения. Част от картините  бяха предложени на Благотворителния търг, а останалите ще могат да бъдат закупени през следващите месеци.

Дарителската инициатива ще продължи през следващите шест месеца.  Инициативният комитет е отворен за нови партньори, които подкрепят каузата.

Повече за Дарителската инициатива може да научите на www.zajivota.org

Мотото на инициативата е:

ТЯ ДАРЯВА ЖИВОТ, ДАРИ И ТИ!

Може да подпомогнете каузата като:

 • Закупите картина:

 Електронният каталог с всички картини е достъпен в картинната галерия на сайта на инициативата – www.zajivota.org.

 • Дарете директно и по специално открита сметка: 

Име: Национален дарителски фонд „13 века България“

Банка ДСК

IBAN: BG25STSA93000020562379

BIC: STSABGSF

 • Дарете и чрез SMS:

Изпратете SMS с текст: DMS ZAJIVOTA
на единен дарителски номер 17 777

(за абонати на GLOBUL, VIVACOM и M-Tel)

За изпращането на дарителски SMS ще бъдете таксувани с 1,20 лв. с ДДС                                          

За повече информация посетете www.dmsbg.com

Благодарим ви, че подкрепяте Дарителската инициатива „За живота” за набиране на средства, които да осигурят съвременно лечение на жените страдащи от рак на гърдата. С тях ще бъде закупен първият и единствен в България апарат за лъчелечение по време на операция. Водени сме от искрените подбуди за една благородна кауза, която ще помогне  за лечението на хиляди тежко болни.

 

ПОДАЙ РЪКА НА ЖИВОТА!

На 6.11.2012, след продължително боледуване, на 92 години, почина видният български онкохирург проф. д-р Станко Киров. Проф. Киров е създател на съвременната българска онкохирургия и е носител на най-високото професионално-съсловно звание “Лекар на България” за 2007 г.

Първи в България и втори в света, проф. д-р Киров въвежда органосъхраняващо лечение на рака на гърдата и първи у нас въвежда щадящата мамектомия. Въвежда и редица оперативни техники, които и до днес се използват в страната. Колегите му говорят за него като "пръв измежду хирурзите в България".

 През периода 1984 – 1996 е създател и ръководител на Мамографския център в Окръжна болница.  Работил е във всички области на онкологията – в това число на белодробната, коремната и на урологичната онкохирургия, включително и  рака на млечната жлеза.

Проф. Станко Киров е сътрудничил със специалисти от други държави, сред които Италия, Франция, Русия и Германия. Известен е с над 180 научни публикации. Той е и съавтор на първата книга за рехабилитация на болни от рак, издадена в Централна и Югоизточна Европа.

През 2010г. той беше удостоен съз званието "Почетен гражданин на София"


Даже и след навършване на 90 - годишна възраст проф. д-р Киров продължи да преглежда и оперира раково болни, като съществременно 15 години беше Консултант на Клиниката по лицево-челюстна хирургия на Стоматологичния факултет - София. Той беше най-възрастният практикуващ хирург у нас.

Поклон пред светлата му памет!

Опелото ще се отслужи на 07 ноември 2012 г. от 13 часа в Храм „Свети седмочисленици”

 

Подкатегории

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top