Печат

Обявени са местата за конкурси за доценти по научната специалност „Онкология” със шифър 03.01.46, за нуждите на клиника по Онкодерматология, ТЕЛК и Онкогинекология. За повече информация вижте раздел "Обяви"