ПРОГРАМА

КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВИСШИ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ КАДРИ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 2024 г.

Програмата може да изтеглите от ТУК.

 


П Р О Г Р А М А 

ЗА КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВИСШИ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ КАДРИ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2023 г.

Настоящата Програма е приета на Заседание на Съвета на директорите N:5, т.6 от дата 14.03.2023 г.


АРХИВ ПРОВЕДЕНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ТЕМАТИЧНИТЕ КУРСОВЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ВИСШИ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ КАДРИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

ИЗВЪНРЕДЕН ТЕМАТИЧЕН КУРС  „ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ”  27-29 МАЙ 2021

ИНТЕНЗИВЕН

Предназначение и изисквания: за лекари от всички специалности 

Времетраене: 3 дни    Начало: 27.05.2021г.

Минимален брой курсисти  - 10

Отговорник: - доц. д-р Йорданка Ямакова, дм

Организатор: Е. Христова, тел.: 02 8076 222


2021 г.

 

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ–ЕАД СОФИЯ,

 

УЛ. "ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ" 6

 

 

 

 

 

            А. ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ

 

1. ИНТРАВЕЗИКАЛНА МЕТАФИЛАКТИКА НА ТУМОРИТЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

 

Предназначение и изисквания: за лекари и медицински физици

 

Времетраене: 5 дни    Начало: 05.04.2021.2020 г.

 

Минимален брой курсисти  - 5

 

Отговорник: - д-р В. Табаков

 

Телефон за справки: 02 8076 244

 

 

 

 2.  МОДУЛИРАНО ПО ИНТЕНЗИТЕТ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

 

Предназначение и изисквания: за радиолози, лъчетерапевти и специализанти

 

Времетраене: 5 дни  Начало: 01.11.2021 г.

 

Минимален брой курсисти: 5

 

Ръководител на курса: проф.  д-р И. Михайлова, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 115

 

 

 

       3. РАЗШИРЯВАНЕ  ОБЕМА НА СВИНКТЕРОСЪХРАНЯВАЩИТЕ ОПЕРАЦИИ

 

Предназначение и изисквания: за хирурзи

 

Времетраене: 5 дни  Начало: 12.04.2021 г.

 

Минимален брой курсисти: 5

 

Отговорник: проф. д-р П. Куртев, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 237

 

4. ТАЗОВА ХИРУРГИЯ-РАЗШИРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ПРИ ЛОКАЛНО АВАНСИРАЛИ ТУМОРИ В МАЛКИЯ ТАЗ

 

Предназначение и изисквания: за хирурзи

 

Времетраене:  5 дни  Начало: 17.05.2021 год.

 

Минимален брой курсисти: 5

 

Отговорник: доц. д-р Л. Джонгов, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 106

 

        5.  ДИАГНОСТИКА И КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА НА БЕЛИЯ ДРОБ

 

Предназначение и изисквания: за гръдни хирурзи, интернисти, лъчетерапевти

 

Времетраене: 5 дни   Начало: 31.05.2021 год.

 

Минимален брой курсисти: 5

 

Отговорник:  проф. д-р Г. Калайджиев, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 276                 

 

       6.  ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ПРИ  ЗАБОЛЯВАНЕ НА МЛЕЧНИТЕ ЖЛЕЗИ 

 

Предназначение и изисквания: за рентгенолози, хирурзи, акушер-гинеколози

 

Времетраене: 10 дни   Начало: 08.11.2021 год.

 

Минимален брой курсисти: 5

 

Отговорник:   д-р Иво Гергов, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 261

 

7. МЕЗОРЕКТАЛНАТА  ЕКСЦИЗИЯ  -  НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИЯТ ЕЛЕМЕНТ ПРИ РЕКТАЛНИЯ КАРЦИНОМ

 

Предназначение и изисквания: за хирурзи, акушер-гинеколози

 

Времетраене: 5 дни   Начало: 11.10.2021 год.

 

Минимален брой курсисти: 5(или индивидуално обучение по предварителна уговорка)

 

Отговорник:  доц. д-р Л. Джонгов, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 106

 

                8. ТРАНСУРЕТРАЛНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ АДЕНОМ НА ПРОСТАТАТА

 

Предназначение и изисквания: за уролози

 

Времетраене: 10 дни   Начало: 25.10.2021 г.

 

Минимален брой курсисти: 5 (или индивидуално обучение по предварителна уговорка)

 

Отговорник: проф. д-р К. Нейков, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 244

 

9. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ИЗИСКВАНИЯ,

 

ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

 

Предназначение и изисквания: за статистици, математици, лекари епидемиолози, онколози

 

Времетраене: 2 дни   Начало:04.11.2021 г.

 

Минимален брой курсисти: 5

 

Отговорник:   проф. д-р З. Валерианова, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 335

 

10. ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ В ОНКОХИРУРГИЯТА

 

Предназначение и изисквания: за хирурзи, акушер-гинеколози

 

Времетраене: 5 дни 

 

Начало: 22.11.2021г. (или индивидуално обучение по предварителна уговорка)

 

Минимален брой курсисти: 5

 

Отговорник:  доц. д-р Л. Джонгов, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 106

 

11. ОСНОВИ НА ОРГАНИЗИРАНИЯ ПОПУЛАЦИОНЕН СКРИНИНГ ПРИ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

 

Предназначение и изисквания: за всички медицински специалисти  

 

Времетраене: 2 дни    Начало:  13.05.2021 г.

 

Минимален брой курсисти  - 5

 

Отговорник: доц. д-р П. Костова, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 343

 

12. РАДИКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИТЕ  НА УРОГИНЕТАЛНАТА СИСТЕМА

 

Предназначение и изисквания: за уролози, хирурзи, гинеколози

 

Времетраене: 5 дни 

 

Начало: 01.11.2021 г. (или индивидуално обучение по предварителна уговорка)

 

Минимален брой курсисти: 5

 

Отговорник: проф. д-р К. Нейков, дм

 

Телефон за справки:  02 971 44  14

 

              

 

13. ПРОБЛЕМЪТ-РАК НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА

 

Предназначение и изисквания: за ОПЛ

 

Времетраене:  2 дни  Начало: 27.05.2021 г.

 

Минимален брой курсисти: 5

 

Отговорник: проф. д-р Г. Чакалова, дм

 

Телефон за справки:  02 8076 378

 

               14. РАК НА ГЪРДАТА-АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ

 

Предназначение и изисквания: за хирурзи, гръдни хирурзи, акушер-гинеколози и ОПЛ

 

Времетраене: 2 дни; Начало: 12.04.2021

 

Отговорник:проф. д-р Ив. Гаврилов, дм

 

Телефон за справки:  02 8076 334

 

15.  ТРАНСРЕКТАЛНА БИОПСИЯ НА ПРОСТАТАТА.  ПОКАЗАНИЯ,  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТЕХНИКИ, ГРЕШКИ И УСЛОЖНЕНИЯ

 

Предназначение и изисквания: за уролози и лъчетерапевти

 

Времетраене: 5 дни    Начало: 04.10.2021 г.

 

Минимален брой курсисти  - 5

 

Отговорник: - д-р В. Табаков Телефон за справки: 02 8076 244

 

  • 16 АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПРИ ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ

 

Предназначение и изисквания: за ОПЛ

 

Времетраене:  2 дни  Начало 30.09.2021 г.

 

Минимален брой курсисти: 5

 

Отговорник:доц. д-р М. Николов, дм

 

Телефон за справки:  02 8076 250

 

  1. ТРАНСУРЕТРАЛНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ ТУМОРИ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

 

Предназначение и изисквания: за уролози

 

Времетраене: 5дни   Начало: 05.06.2021 г.

 

Минимален брой курсисти: 5 (или индивидуално обучение по предварителна уговорка)

 

Отговорник: проф. д-р К. Нейков, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 244

 

  1. ДИАГНОСТИКА И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА НЯКОИ ВЕКТОРНО-ПРЕНОСИМИ  ИНФЕКЦИИ

 

Предназначение и изисквания: за лекари и професионалисти  по здравни грижи

 

Времетраене: 2 дни    Начало: 27.05.2021 год.

 

Минимален брой курсисти  - 5

 

Отговорник: - доц. д-р Д. Александрова, дм

 

Телефон за справки: 02 4542 113

 

 

 

 

 

         19. ЕТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНОДЕФИЦИТНИ И ТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ
Предназначение и изисквания: за лекари и специалисти по здравни грижи

 

Времетраене: 2 дни    Начало: 21.10.2021 год.

 

Минимален брой курсисти  - 5

 

Отговорник: - доц. д-р Д. Александрова, дм

 

Телефон за справки: 02 4542 113

 

 

 

В. ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

  1. ОНКОХИРУРГИЯ

 

Предназначение и изисквания: за хирурзи

 

Времетраене: 1 месец  Начало:  по предварителна уговорка

 

Отговорник: проф. д-р П. Куртев, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 237

 

2. ОПЕРАТИВНА ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

 

Предназначение и изисквания: за гинеколози със специалност Онкология

 

Времетраене: 1 месец  Начало: по предварителна уговорка (м. март и м. ноември)

 

Отговорник: проф. д-р Г. Чакалова, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 378

 

3. КОЛПОСКОПИЯ, ПРИЦЕЛНА БИОПСИЯ И ТЪКАННО ДЕСТРУКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

 

Предназначение и изисквания: за гинеколози с  призната основна специалност

 

Времетраене: 10 дни  Нначало: по предварителна уговорка  (м. февруари и м. октомври)

 

Отговорник: доц. д-р П. Костова, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 343

 

4. ХИРУРГИЯ НА ГЪРДА

 

Предназначение и изисквания: за хирурзи и гръдни хирурзи с  призната основна специалност

 

Времетраене: 1 месец  Начало:  по предварителна уговорка

 

Отговорник: проф. д-р И. Гаврилов, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 334

 

5. УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА В ОНКОЛОГИЯТА

 

Предназначение и изисквания: за рентгенолози, гинеколози, хирурзи

 

Времетраене: 10 дни , Начало: по предварителна уговорка

 

Отговорник д-р Иво Гергов, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 261

 

                6. МАМОГРАФСКА  ДИАГНОСТИКА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

 

Предназначение и изисквания: за специалисти по образна диагностика

 

Времетраене:10 дни,  Начало: по предварителна уговорка

 

Отговорник: д-р Иво Гергов, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 261

 

7. ХИБРИДНА SPECT/СТ ЗА ТУМОРНО ИЗОБРАЗЯВАНЕ ПРИ ДИАГНОСТИКА, СТАДИРАНЕ, РЕСТАДИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ И ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО  ПРИ БОЛНИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

Предназначение и изисквания: за специалисти по нукларна медицина

 

Времетраене: 10 дни  Начало: по предварителна уговорка

 

Отговорник: проф. д-р Е. Пиперкова, дмн 

 

Телефон за справки: 02 8076 311

 

 

 

8.  ТРАНСУРЕТРАЛНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ ТУМОРИ  НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

 

Предназначение и изисквания: за уролози

 

Времетраене: 10 дни Начало: по предварителна уговорка

 

Отговорник: проф. д-р К. Нейков, дм

 

Телефон за справки: 02 971 44 14

 

9. ТРАНСУРЕТРАЛНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ АДЕНОМ НА ПРОСТАТАТА

 

Предназначение и изисквания: за уролози

 

Времетраене: 10 дни Начало: по предварителна уговорка

 

Отговорник: проф. д-р К. Нейков, дм  Телефон за справки: 02 971 44 14

 

 

 

10. ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА ПРИ КАРЦИНОМ НА БЕЛИЯ ДРОБ

 

Предназначение и изисквания: за пулмолози

 

Времетраене: 10 дни  Време на провеждане: по предварителна уговорка

 

Отговорник: д-р М. Шиндов  

 

Телефон за справки: 02 8076 229

 

               

 

11. ИНВАЗИВНИ ЕНДОСКОПСКИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТУМОРИ

 

Предназначение и изисквания: за пулмолози

 

Времетраене: 10 дни

 

Време на провеждане: по предварителна уговорка

 

Отговорник: д-р М. Шиндов 

 

Телефон за справки: 02 8076 229

 

 

 

12. МЕТОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ ОТ РАКОВИЯ РЕГИСТЪР

 

Предназначение и изисквания: за лекари, други медицински и немедицински дпециалисти

 

Времетраене: 5 дни  

 

Начало: по предварителна уговорка

 

Отговорник: проф. д-р Здр. Валерианова, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 335

 

 

 

13. СЕНТИНЕЛНА ЛИМФОСЦИНТИГРАФИЯ И ДЕТЕКЦИЯ НА СЛВ С ИНТРАОПЕРАТИВНА ГАМА-СОНДА ЗА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА РАНЕН РАК НА  МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА И СЛЕДОПЕРАТИВНО РЕСТАДИРАНЕ ПРИ МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ

 

Предназначение и изисквания: за специалисти по нукларна медицина

 

Времетраене: 10 дни Начало: по предварителна уговорка

 

Отговорник: проф. д-р Е. Пиперкова, дмн

 

Телефон за справки: 02 8076 311

 

 

 

                14. КОМПЮТЪР ТОМОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА И СТАДИРАНЕ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

Предназначение и изисквания: за рентгенолози, уролози, хирурзи, акушер-гинеколози

 

Времетраене: 15 дни   Начало: по предварителна уговорка

 

Отговорник:   д-р Иво Гергов, дм 

 

Телефон за справки: 02 8076 261

 

 

 

 

Г. ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗА  СПЕЦИАЛИСТИ  ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

 

  1. СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ

 

(основен курс за специализанти)

 

Предназначение и изисквания: за мед. сестри, зачислени за специалност

 

Времетраене: 10 дни   Начало: 27.09.2021 г.

 

Минимален брой курсисти: 5

 

Отговорник: доц. д-р Л. Джонгов, дм,  Организатор: Е. Христова

 

Телефон за справки: 02 8076 222

 

         2. ДИАГНОСТИКА И КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ В ОНКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА

 

Предназначение и изисквания: за специалисти по здравни грижи

 

Времетраене: 3 дни   Начало: 18.10.2021 г.

 

Минимален брой курсисти: 10

 

Отговорник: Б. Огнянова

 

Телефон за справки: 02 8076 221

 

  1. ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА В ОНКОЛОГИЯТА

 

Предназначение и изисквания: за операционни сестри

 

Времетраене: 10 дни   Начало: индивидуално обучение по предварителна уговорка

 

Отговорник: ст.м.с. Кр. Крумова 

 

Телефон за справки: 02 8076 305

 

 

 

  1. ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ПРИ ИНВАЗИВНА ЕНДОСКОПИЯ.

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ХИМИЧЕСКА СТЕРИЛИЗАЦИЯ – (индивидуално обучение по предварителнауговорка)

 

Предназначение и изисквания: за специалисти по здравни грижи

 

Времетраене: 5 дни   Начало: по предварителна уговорка.

 

Отговорник: .д-р М. Шиндов

 

Телефон за справки: 02 8076 229

 

        5. ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА  ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА

 

МАТОЧНАТА ШИЙКА

 

Предназначение и изисквания: за професионалисти по здравни грижи

 

Минимален брой курсисти: 5

 

Времетраене: 2 дни   Начало: 22.04.2021 г.

 

Отговорник: доц. д-р П. Костова, дм

 

Телефон за справки: 02 8076 222

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

 

Във всички клинични звена на УСБАЛ по онкология-ЕАД може да се провежда индивидуално обучение след предварителна уговорка между  специализанта и ръководителя на съответното клинично звено.

 

 

 

УСБАЛО-ЕАД  не се ангажира с командировъчните разноски на участниците.

 

За справки, относно провеждането на курсовете: тел. 02 8076/222

 

Експерт НИУД - Елена Христова

 

 

 

Срок за подаване на заявки по образец  за тематични курсове/Приложение 1/ до 30.03.2021 г.

 

Адрес: София 1797, ул. Пловдивско поле” №6,

 

УСБАЛ по онкология-ЕАД

 

Експерт НИУД - Елена Христова

 

 

 

Информацията  можете да намерите на електронната  страница на

 

УСБАЛ по онкология-ЕАД:  http//www.sbaloncology.bg

 

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКА:

Информация относно "ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ" към Медицински университет - София можете да видите тук.

Вижте архив на квалификационни курсове за 2020 година тук

Вижте архив на квалификационни курсове за 2019 година тук

Вижте архив на квалификационни курсове за 2018 година тук

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top