АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ И ИНСТАЛАЦИИ
"Абонаментно извънгаранционно обслужване на два броя линейни ускорители VARIAN CLINAC IX, ведно с един брой планираща система ECLIPSE и един брой лъчелечебна информационна система ARIA; един брой компютърно-томографски симулатор SIEMENS SOMATOM Definition
"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на два мултимодални линейни ускорителя VARIAN CLINAC IX, една планираща система ECLIPSE, една лъчелечебна информационна система ARIA и на един компютърно-томографски симулатор SIEMENS SOMATOM DEFINITI
"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛ по онкология-ЕАД"
"Доставка на диагностични консумативи за апарат Ventana Benchmark DX Classic - Full module"
"ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ”
"Доставка на Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на
"ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОПЕРАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ"
"ДОСТАВКА НА ПРЕВЪРЗОЧЕН И ШЕВЕН МАТЕРИАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ”ЕАД"
"Закупуване на лекарствени продукти от Анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за нуждите на УСБАЛО ЕАД по Рамково споразумение РД-11-62/01.02.2021г.“
"Избор на доставчик на медицинско оборудване и обзавеждане" по проект "Развитие на високотехнологично лечение в СБАЛ по онкология, ЕАД, гр.София
"ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО "НАРЕДБА №11 ОТ 21.12.2005 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ" ЗА ПЕРСОНАЛА НА "УСБАЛО ЕАД"
"Периодични доставки на материали за дезинфикция и стерилизация за нуждите на УСБАЛ по онкология ЕАД " за 12 месеца
"Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти " за нуждите на "СБАЛ по онкология" - ЕАД
“Доставка на балансирана електрическа енергия от доставчик и координатор на балансираща група за нуждите на УСБАЛ по Онкология ЕАД, гр. София“
“ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ” ЕАД” по 42 обособени позиции.
“ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД по 107 обособени позиции“.
“ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ“
“Доставка на изделия от хартия за санитарна употреба“ за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София за срок от 12 месеца
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА „УРОЛОГИЯ” НА „УСБАЛО” ЕАД”.
Scroll to top