• ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ДИМЧО КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”,по научната специалност„Онкология”, Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина” (виж повече)


 

 • ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НАД-Р СПАРТАК СТОЯНОВ ВЪЛЕВ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”,по научната специалност„Онкология”, Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина” (виж повече)


 

 • ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НАД-Р ВЕНЕЛИН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”,по научната специалност„Онкология”, Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина” (виж повече)


 • ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ИНА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” ,по научната специалност „Онкология”, Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина” - (виж повече)

 • Конкурс за „професор” по научната специалност „Онкология”, обявен в ДВ 25 от 26.03.2019г. за нуждите на Клиника по лъчелечение на УСБАЛО-ЕАД, доц. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм (виж повече)

 • „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА за АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ по ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за заемане на акадимичната длъжност «професор» в Област на висше образование: 7.«Здравеопазване и спорт», Професионално направление: 7.1 «Медицина» по научната специалност «Онкология» с шифър 03.01.46, за нуждите на Клиника по лъчелечение, при УСБАЛ по онкология-ЕАД. 

  Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” (бр. 25 от 26.03.2019 г.). Документи, съгласно изискванията на раздел IV от Глава Трета от ЗРАСРБ, се подават в отдел „Човешки ресурси”, сектор „Деловодство” на „СБАЛ по Онкология-ЕАД”, гр.София 1797, ул. Пловдивско поле, № 6, ет. 6, тел.: 02/80-76-256.


 • ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ИВА ИВАНОВА ГАВРИЛОВА за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” ,по научната специалност „Онкология”, Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина” - (виж повече)

 • Конкурс за „доцент” в Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт; Професионално направление: 7.1 Медицина”,  по научната специалност „Онкология” (обявен в ДВ, бр. 14/10.02.2017 г.)  за нуждите на Клиника по медицинска онкология на УСБАЛ по онкология-ЕАД, при единствен явил се кандидат за академичната длъжност – д-р Ирина Иванова Трифонова, дм - (виж повече)

 • ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ЛИДИЯ ИВАНОВА ЧАВДАРОВА-ИВАНОВА за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” ,по научната специалност „Онкология”, Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина” (научи повече)

 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ по ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за заемане на акадимичната длъжност «главен асистент», в Област на висше образование: 7. «Здравеопазване и спорт», Професионално направление: 7.1 «Медицина» по научната специалност «Онкология» с шифър 03.01.46, за нуждите на Клиника по гинекология при СБАЛ по онкология-ЕАД.  Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.(ДВ, бр. 14 от 10.02.2017 г.)Документи, съгласно изискванията на раздел II от Глава Трета от ЗРАСРБ, се подават в отдел „Човешки ресурси”, сектор „Деловодство” на „СБАЛ по Онкология-ЕАД”, гр.София 1797, ул. Пловдивско поле, № 6,ет.6,тел.:02/80-76-256.

 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА за АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ по ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за заемане на акадимичната длъжност «доцент» в Област на висше образование: 7.«Здравеопазване и спорт», Професионално направление: 7.1 «Медицина» по научната специалност «Онкология» с шифър 03.01.46, за нуждите на Клиника по медицинска онкология при СБАЛ по онкология-ЕАД.  Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.(ДВ, бр. 14 от 10.02.2017 г.) Документи, съгласно изискванията на раздел III от Глава Трета от ЗРАСРБ, се подават в отдел „Човешки ресурси”, сектор „Деловодство” на „СБАЛ по Онкология-ЕАД”, гр.София 1797, ул. Пловдивско поле, № 6, ет. 6, тел.:02/80-76-256.

 • Провеждане на процедура за защита на дисертационен труд на д-р  Иво Людмилов Гергов за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” ,по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46; Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина” на тема „РОЛЯ НА МАМОГРАФИЯТА И УЛТРАЗВУКОВИЯ ПРЕГЛЕД В ПЪРВИЧНАТА ДИАГНОЗА НА РАКА НА ГЪРДАТА” - (научи повече)

 • Конкурс за акадимичната длъжност «професор» за нуждите на Лаборатория по микробиология на СБАЛ по онкология-ЕАД (ДВ, бр. 41 от 31.05.2016 г.) -  ДОЦ. Д-Р СТЕФАНА ДОНЕВА СЪБЧЕВА, ДМ - (научи повече)
 • Конкурс за „доцент” в Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина”,  по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46 (обявен в ДВ, бр. 31 /19.04.2016 г.)  за нуждите на Отделение по мамология и реконструктивна хирургия към Торакална клиника на СБАЛ по онкология-ЕАД, при единствен явил се кандидат за академичната длъжност – д-р Зинаида Анатоли Гаранина, дм - (научи повече)
 • Провеждане на процедура за защита на дисертационен труд на д-р  Валери Моис Меламед за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” ,по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46; Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина” на тема: „Онкологични заболявания при възрастни и много възрастни жени – характеристика, специфика, диагноза, коморбидност и особености на лечението” - (научи повече)

 • „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА за АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ по ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за заемане на акадимичната длъжност «професор» в Област на висше образование: 7.«Здравеопазване и спорт», Професионално направление: 7.1 «Медицина» по научната специалност «Онкология» с шифър 03.01.46, за нуждите на Лаборатория «Микробиология» при СБАЛ по онкология-ЕАД. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. (ДВ, бр. 41/31.05.2016 г.) Документи, съгласно изискванията на раздел III от Глава Трета от ЗРАСРБ, се подават в отдел „Човешки ресурси”, сектор „Деловодство” на „СБАЛ по Онкология-ЕАД”, гр.София 1797, ул. Пловдивско поле, № 6, ет. 6, тел.:02/80-76-256.
 • „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ по ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за заемане на акадимичната длъжност «главен асистент», в Област на висше образование: 7. «Здравеопазване и спорт», Професионално направление: 7.1 «Медицина» по научната специалност «Онкология» с шифър 03.01.46, за нуждите на Клиника по химиотерапия при СБАЛ по онкология-ЕАД. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.(ДВ, бр. 41/31.05.2016 г.) Документи, съгласно изискванията на раздел II от Глава Трета от ЗРАСРБ, се подават в отдел „Човешки ресурси”, сектор „Деловодство” на „СБАЛ по Онкология-ЕАД”, гр.София 1797, ул. Пловдивско поле, № 6,ет.6,тел.:02/80-76-256.
 • СБАЛ по Онкология-ЕАД, на основание Постановление 343/18.05.2015 г. на Министерски съвет и решение на Научния съвет на СБАЛ по Онкология-ЕАД от 24.11.2015 г. и съгласно чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ (Закон за развитие на академичния състав на Република България) обявява конкурс за задочна докторантура за нуждите на Клиника по медицинска онкология по научната специалност „онкология” с шифър 03.01.46, в област 7 „Здравеопазване и спорт” и професионално направление 7.1 „Медицина”, Документи за участие в конкурса, съгласно изискванията на чл. 3, ал 2 от ЗРАСРБ се подават в отдел „Човешки ресурси”, сектор „Деловодство” на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, гр.София 1797, ул. „Пловдивско поле”, №6, ет.6, тел.:02/80-76-256. Срок за  подаване на документите  -  2 месеца от обнародването на обявата  в „Държавен вестник” (ДВ, бр.35 от 10.05.2016 г.)
 • „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА за АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ по ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за заемане на акадимичната длъжност «професор» в Област на висше образование: 7.«Здравеопазване и спорт», Професионално направление: 7.1 «Медицина» по научната специалност «Онкология» с шифър 03.01.46, за нуждите на отделение «Гръдна хирургия» към «Торакална клиника», при СБАЛ по онкология-ЕАД. - доц. д-р Георги Тодоров Калайджиев, дм (научи повече)

 • „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ по ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за заемане на акадимичната длъжност «доцент», в Област на висше образование: 7. «Здравеопазване и спорт», Професионално направление: 7.1 «Медицина» по научната специалност «Онкология» с шифър 03.01.46, за нуждите на «Отделение по мамология и реконструктивна хирургия» към «Торакална клиника» при СБАЛ по онкология-ЕАД, със срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, бр. 31 от 19.04.2016 г.). Документи, съгласно изискванията на раздел III от Глава Трета от ЗРАСРБ, се подават в отдел „Човешки ресурси”, сектор „Деловодство” на „СБАЛ по Онкология-ЕАД”, гр.София 1797, ул. Пловдивско поле, № 6,ет.6,тел.:02/80-76-256.

 *

 


Състав на Научния съвет на СБАЛ по Онкология


Архив

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top