Печат


 


Конкурс за „доцент” по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46 за нуждите на Гинекологична клиника, СБАЛ по Онкология-София, обявен в Д.В. бр. 67/ 30.08.2011