Началото на белодробната хирургия в Научния институт по онкология е поставено през 1963г. на база 20 легла в състава на Клиника по обща хирургия, като основните белодробни оперативни интервенции са въведени и осъществявани от д-р Георги Коларов и д-р Стефан Ганчев.

През  юни 1965г. се обособява самостоятелно Отделение по белодробна хирургия на база бившата вътрешна клиника на същата територия, където е и в момента. През 01.10.1998г. в Клиниката бяха създадени Мамологично и Онкопулмологично отделение. За целта състава на Клиниката бе попълнен от д-р Елена Александрова и д-р Николай Марков със завеждащ Мамологичното отделение д-р Иван Гаврилов  и доц. Й. Даков на Онкопулмологичното отделение. В последствие бяха назначени д-р Георги Калайджиев, д-р Илия Полихронов, д-р Николай Атанасов, д-р Емануил Манолов и д-р Евтимия Средкова.

Първия завеждащ е д-р Георги Коларов с лекари – д-р Стефан Ганчев и д-р Момир Марков, а по-късно в състава се включват д-р Живка Хамамджиева и д-р Елена Стоянова със старша м. сестра Белева. През 1970г. д-р Коларов заминава на работа в Германия и Клиниката се оглавява от проф. Николай Анчев изпълняващ по същото време длъжността директор на НИОИ. След пенсионирането на проф. Анчев през 1976г. Клиниката се поема от проф. Станко Киров Михалев. Роден на 24.01.1920г. в гр. Вълчи Дол и завършава медицина в Медицинския факултет на Софийския университет прз 1944г. Участвал е като лекар в Отечествената война. Той е един от основателите на НОЦ, в който е бил последователно научен сътрудник, старши н.с. І-ва и ІІ-ра ст. и професор в хирургичната му клиника. Защитил е кандидатска дисертация за двустранна лигатура на външните сънни артерии при лъчелечението на злокачествените тумори на лицето и устната кухина. Бил е консултант и участник в оперативните интервенции на злокачествените тумори въввсички онкологични диспансери и много окръжни болници. Въвел е много оперативни методи при диагностиката и лечението на злокачествените тумори – парастернална дисекция при карцином на мл. жлеза, шийни ингвинални и парааортални лимфни дисекции, регионална химиотерапия при злокачествени тумори на гърдата; черния дроб и дебелите черва; интерторакоскапуларна екстирпация на горен крайник; интерсакроилиачна екстирпация на долен крайник; органосъхраняващите операции парциална мастектомия; абдоминотрансанална резекция на ректума по Бебкок и др. Бил е на специализация в Москва, Париж и Варшава. След навършване на пенсионна възраст през 1984г. проф. Киров е завеждал Мамологичния център в Софийската Окражна болница до 1996г., като там е въвел различни онкологични операции. От 1996г. до 2009г. проф. Киров е бил отново н работа н НОЦ – две години като зам.директор, а след това като професор на граждански договор. Непрекъснато от 1996г. проф. Киров е председател на Онкокомитета по лицево-челюстна хирургия на Стоматологичния факултет и след това на СБАЛ по ЛЧХ, в която е консултирал по граждански договор, участващ в оперативната дейност на болницата. От 2010г.проф. Кирове отново на работа по трудов договор в НОЦ. Той има издадени в колектив и самостоятелни ръководства и монографии по Онкология.

По същото време лекарския състав е попълнен от д-р Андрей Симеонов, д-р Йордан Даков и д-р Веселин Тенев със старша мед. сестра Елена Кочева до пенсионирането й, а от м. юли 1995г. и понастоящем старша мед. сестра е Маргарита Петрова. След пенсионирането на д-р Хамамджиева с конкурсни изпити последователно са назначени д-р Иван Гаврилов, д-р Зинаида Гаранина, д-р Христо Ценков и д-р Петко Цонев.  След пенсионирането на проф. Киров през 1984г. за началник клиника е назначен доц. Андрей Симеонов, като по същото време са хабилитирани д-р С. Ганчев и д-р В. Тенев.
Доц. Андрей Симеонов е роден на 14 април 1938 г. в гр. Русе. Завършва медицина в София (1962). Работи в санаториумите в Трявна и Искрец (1962-1969) и специализира пулмология, хирургия и онкология. От 1969 г. е назначен в Клиниката по гръдна хирургия към Националния онкологичен център, където от ординатор става доцент и водещ хирург, известен в цялата страна. Защитава дисертация 1973 г. Ръководи клиниката по Гръдна хирургия към НОЦ от 1981 до 1996 г. Публикувал е над 80 научни статии у нас и в чужбина, има признати 8 хирургични рационализации и 2 изобретения. Много от публикациите му са със световно приоритетно значение, метод за моделирани трахеобронхиални пластики носи неговото име, цитиран е в над 300 публикации в чужбина. Андрей Сименов почина на 20.06.2008 г.
От 1996г. до 2007г. завеждащ е доц. Веселин. Тенев, кмн. Роден е на 02.12.1942г. в гр. София, където през 1968г. завършва медицина. През 1972г. работи като хирург последователно в Работническа болница гр. Перник, а след това и в V-та Работническа болница гр. София. През 1973г. след успешно положен конкурс е назначен за н.с. в Торакална клиника в Център по онкология. След защита на дисертация на тема „Хирургично лечение на вторични белодробни тумори.” през 1995г. е избран за ст.н.с. ІІст., а през 1998г. е назначен на длъжността зам. Директор на лечено диагностична дейност при НОЦ. След пенсионирането си завежда хирургичен кабинет при градски онкологичен диспансер гр. София. 

От м. ноември 2007г. и по настоящем завеждащ е проф. Иван Гаврилов. Роден на 29.04.1955г. в с. Василовци обл. Монтана. Завършва медицина на 23.11.1981г. в Медицинска Академия гр. София. На 11.01.1982г. е разпределен в Общинска болница гр. Монтана, а след полагането на конкурсен изпит за научен сътрудник ІІІ ст. от 17.05.1982г. е назначен и работи в Торакална клиника на НОЦ гр. София. Последователно придобива специалности по: хирургия - 01.06.1987г., гръдна хирургия – 10.01.1993г. и онкология – 01.06.1994г. Успоредно с това е престепенуван и в научен сътрудник І ст. На 27.09.2000г. успешно защитава дисертация за доктор по медицина на тема „Фамилен рак на млечната жлеза”. На 21.02.2003г. Висшата Атестационна Комисия му присъжда научното звание старши научен сътрудник ІІ ст., след конкурс обявен в НОЦ. От 1998г. завежда Мамологично отделение при Торакална клиника на СБАЛО-ЕАД. В творческия си път има специализация на тема „Онкология” в Институт по клинична и експериментална медицина гр. Прага, четирикратно във ВОНЦ гр. Москва, а през 1989г. в Рузвелт Парк Мемориал Център гр. Бъфало САЩ, също така е и един от първите членове на Европейската школа по Онкология за Източна Европа. Има над 100 публикации в български и чуждестранни списания, монографии, три рационализации и множество участия в наши и чуждестранни конгреси. Дългогодишен член на НУС при НОЦ, Онкологичното и Хирургично дружества,  член е и на УС на НССЛХ гр. София. Има трайни интереси в областта на онкохирургията и по-специално мамологията, където продължава да разработва темата „Фамилен рак на млечната жлеза”, както и комплексното лечение на рака на млечната жлеза. Участвал е в множество разработки и въвеждането на нови методи (1 изобретение и 4 рационализации) и е  експерт при изработването на медицинските стандарти в тази област. Активно действащ хирург с приблизително 400 операции годишно.

От 2003г. завеждащ Отделение по белодробна хирургия е проф. Г. Калайджиев, а от 2007г. завеждащ на Мамологично отделение проф. Е. Александрова. И двамата са хабилитирани, признати с републикански и международен авторитет специалисти в своята област с множество научни разработки и публикации, утвърждаващи онкологичната доктрина, както и популяризирането й. проф. Г. Калайджиев и колектив въведе видеоторакоскопската хирургия в Клиниката, а проф. Е. Александрова има съществен принос в органосъхраняващата и пластична хирургия. Активно действащи хирурзи със стремеж за непрекъснато утвърждаване авторитета на Клиниката и Института.
 В различни интервали в дейността на Клиниката са включени след пенсионирането им и такива изтъкнати специалисти като проф. Манол Донев, проф. Станко Киров, доц. Йордан Даков и д-р Тома Костов, които със своя авторитет, професионализъм и знания спомогнаха неимоверно много за повишаване престижа на Клиниката.

В своята дългогодишна дейност Клиниката се обособява не само като най-голямото хирургично звено с 42 легла, но е и с най-голям оперативен дял - 1700 операции годишно, включващи всички видове опертивни интервенции касаещи белодробната и мамологична онкохирургия, някои от които са с уникален характер, оформящи  оперативна активност от 97,73% до 99,01%.  Хирургичната дейност на Клиниката представлява 1/3 (33,72%) от годишната  оперативната активност на СБАЛО-ЕАД  и 1/4 (24,76%) от ежегодните доходи на хирургичните клиники.

Клиниката е призната за база за специализация по Гръдна хирургия и онкохирургия, има защитени 9 дисертации, а активната научна продукция в специализирания печат и научните форуми илюстрира водещото място на Клиниката в специфичната онкопатология.
Едновременно с изключително богатия личен принос в онкохирургията на проф. Станко Киров, детайлно бяха разработени и внедрени от доц. Андрей Симеонов метод за моделирани трахеобронхиални пластики, пластично затваряне на бронхиалните чукани, както и методи за пластично възстановяване на гръдната стена. Принос в дейността на Клиниката са разработените хирургични методи на лечение на метастатичния белодробен рак от доц. Веселин Тенев, въведен душов лаваж при емпиеми след пулмонектомия, без бронхиални фистули от доц. Йордан Даков, кмн., видеоторакоскопската хирургия от проф. Георги Калайджиев и колектив, както и органосъхраняващи и пластично реконструктивна хирургия от колектива на Мамологичнто отделение.

Фамилната история на пациента е сигурен рисков фактор при рака на млечната жлеза. Това наложи през 1999г. разкриване на Кабинет за медико-генетично консултиране на пациенти с карцином на млечната жлеза. Кабинетът е разкрит от проф.Черноземски  със заповед № 639/01.11.1999. В него на функционален принцип работи екип в състав проф. Д. Цингилев, онколог и нуклеарен медик, проф. И.Гаврилов, хирург-онколог и д-р М.Начева, дм, специалист-генетик. Екипът бе поканен и участва в І-ва Европейска конференция по проблемите на фамилния рак на млечната жлеза Familial Breast Cancer: The Problems and the Solutions в Хайделберг, Германия.
Предмет на дейността на Кабинета е медико-генетично консултиране, диагностика, наблюдение и профилактика на фамилния рак на млечната жлеза. През 2001/02 година Кабинетът за медико-генетично консултиране участва в акредитирането на СБАЛО като структура на Торакална клиника.

Осъществена дейност - консултирани са общо 1601. От тях 1262 първични, обхванати като пациенти, постъпили за лечение в СБАЛО; 192 вторични; 105 първостепенни родственици на болните и 42 клинично здрави лица с висок риск за заболяване. Консултациите включват  разширена  анамнеза, насочена към фамилията по отношение на основното заболяване, генеалогичен анализ, определяне типа на унаследяване и формата на болестта (фамилна, наследствена, спорадична), репродуктивен статус, съпътстващи заболявания, асоцииращи с РМЖ и допълнителни рискови фактори.  Общо са направени 477 изследвания, от които 365 за разкриване на мутации в тумор супресорни гени (p53,BRCA1, BRCA2,ATM) и 112 за разкриване на мутации в HER2.

Допълнително бяха въведени:          

  1. Оценка на индивидуален генетичен риск. Използва се програма (Breast Cancer Risk Assessment Tool”, Division of Cancer Рrevention, National Cancer Institute, USA) за оценка на риска при клинично здрави жени. След оценката се предлагат индивидуални профилактични и превантивни мероприятия.
  2. Създадена е компютърна програма за база данни на отделните пациенти.
  3. Създадена е ДНК банка от пречистени високомолекулни ДНК-и на пациентите, което е възможност за допълнителни изследвания както на пациентката, така и евентуално за нейното потомство.
  4. Създадена е банка за съхранение на туморни тъкани с цел бъдещо изследване на материалите.
  5. Създаден е Фамилен регистър за рак на млечната жлеза (попълва се в момента) съдържащ база данни за оперираните пациенти и информация за техните родственици.
  6. Създадени е цялостен пакет от документация (вкл. информирано съгласие) за извършване на консултация и молекулярно-генетично изследване, заключения от изследването и начина на проследяване  на пациентите.
  7. Генетичното консултиране, откриване и регистриране на лицата с по-висок риск и произхождащи от обременени с рак фамилии е особенна форма на активна профилактика.


Настоящето териториално разширяване и оборудване, основно на Онкопулмологичното отделение, ще способства и за повишаване качеството и ефективността на Торакална клиника като цяло.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top