Печат

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ НА ПРОФ  ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

Завеждащ  отделение по хирургия на млечната жлеза в Университетска болница по Онкология, София

 

1993г. Висш Медицински Институт, София – № 000360/21.12.1993г.

1995г. Специалност по Обща хирургия – № 44425/24.01.1995г.

1998г. Специалност по Онкология – № 004424/ 01.01.1998г.

2002г.  Придобита Научна и образователна степен „Доктор” – № 27814/27.03.2002г.

2004г. Придобита Научно звание „Доцент” – № 22751/10.01.2004г.

2014г.  Придобита  Научна и образователна степен „Доктор на медицинските науки” №5/ 31.01.14

2015г  Придобита  академична степен „Професор” 2015г№17 06.10.15

 

Специализации:

1979-1981- Клинична ординатура по спешна хирургия в III коремна хирургия на  Института за спешна медицинска помощ „Пирогов”

1996 SIS курс  по  комлексно лечение на рака на млечната жлеза в MD Anderson Cancer Center, Houston Texas

2007г  ЕSMO - курс - Рак на млечната жлеза, София

2010г   EIO курс по онкопластична хирургия с практически занимания, Milan, Italy

2011г  EIO курс по сентинелна биопсия на лимфни възли  при рак на млечната жлеза, Milan,  Italy

 

Професионален стаж:

От 1979- до 1981 ординатор в III коремна хирургия на  Института за спешна медицинска помощ „Пирогов”

От 08.02.1981г до 2001г -  научен сътрудник в Хирургична клиника на Националния Онкологичен Център, София

От 2001г до момента лекар и Завеждащ Мамологично Отделение  към Торакална Клиника на СБАЛ по Онкология,  София

От 2000г  консултант  в САГБАЛ Шейново , включително с оперативна дейност до момента

Председател на Аасоциацията  по рак на млечната жлеза ”Царица Маргарита”, учредена през  2001

 

 Членство:

 

Чужди езици:

Английски, руски, италиански-средно ниво

 

Научни интереси:

 

Научни публикации:

Дисертация  за Научно- образователната степен  „Кандидат на науките    Д исертация за придобиване на научно образователна  степен „Доктор на науките”.
Три самостоятелни монографии, съавторство в други  две, над 60 участия на научни конгреси и симпозиуми  в страната и чужбина, 80  публикации в наши и чужди списания в областта на хирургичното лечение на туморите на млечната жлеза.

 

Научни изследвания:

Ръководител на съвместно  проучване  на  Националния Онкологичен Център и Националния Център по Хематология и Кръвопреливане, София на тема  „Клинично значение на микрометастазите в костния мозък на болни с начален рак на млечната жлеза.” 1999година.