Изготвил: Г.КУРТЕВА- СБАЛ по Онкология
Клиника по химиотерапия

Да се пише история на една клиника е на пръв проглед лесна  задача- неизискваща писателско перо, а единствено добре събрани и още по-добре подредени факти. Но ако в забързаните делници никой не се е постарал да събере, съхрани, напише нещичко, макар  и зрънце история, мисията става непосилна.
И както, когато се създава родословно дърво, винаги има начало, нека да има и след нас някой, който да продължи събирането и писането на това, какво се случва. В болницата  прекарваме по-голяма част от живота си и смея да твърдя-достатъчно емоционален и разнообразен и поемайки мъката и съдбите на  болните и техните семейства, с тях се превръщаме в едно цяло.
Не зная друга медицинска специалност, към която са обърнати толкова очи и толкова надежди! Сякаш всяка друга специалност може да чака, но нашата- не, не, защото ленност в работата,  ленност в науката, ленност в  развитието и прилагане на нови методи, схеми, режими значи загубена битка с едно коварно и трудно лечимо заболяване. Това прави специалността ни толкова интересна и с препускащ ход на развитие, това не позволява и ден да заспим, без да знаем и приложим нещо ново, без да търсим активно  новото.
Това не е извинение за никого от нас, живели и работили в клиниката да не помислим и за тези след нас- бъдещите експериментатори, изследователи, клиницисти, търсещи знания, даряващи знания, разпространяващи знания.
Единственото четиво, написано от Проф. Ив. Христов със събраните от него данни е гръбнака на тази история, а останалото- спомените на колегите, преминали и ръководили клиниката.
Нека в този опит за събиране дума по дума мозайката на историята на  клиниката не се търси абсолютна точност на дати  и факти- какво е грешка с ден-два  при половин-век история?!

От автораЗа първи път  Отделение по Химиотерапия е разкрито през 1957 година, като завеждащ на това отделение е бил Д-р Димитър Тодоров- специалист по Вътрешни болести с ординатори Д-р Стефана Юлиева, Д-р Йовко Тодоров, Д-р Тихомир Кацаров, Д-р Люба Крушева- всички без специалност по вътрешни болести/тогава не съществува специалност по онкология/.

В това отделение се  е извършвала ограничена дейност, като лекарствената терапия е включвало лечение с Циклофосфамид. Основна дейност на лекарите е била консултантска-предоперативно на болни, подлежащи  на хирургично лечение и следоперативно-при вътрешни усложнения.
 През пролетта на 1965г чрез конкурс е избран Старши научен сътрудник –II ст. и Завеждащ Клиника по Химиотерапия- към Научен Институт по Онкология.Конкурсът е спечелен от Д-р Иван Христов- Ст. Научен сътрудник II ст., но постъпва на работа на 16.09.1966, поради по-късно освобождаване от армията.

Д-р Иван Христов- Ст. Научен сътрудник II ст е роден на 27.09.1922 година в гр.Попово, като завършва Медицински факултет на Държавен университет „Климен Охридски” през 1950год. Назначен е за военен лекар Общоармейска болница, преименувана по-късно във Военно-медицинска Академия, като от 1950 до 1960 година е работил като терапевт, а от 1960 до 1966година- като лекар-инфекционист. Има  признати специалности по Вътрешни болести-1954 и инфекциозни болести-1964 година. До назначаването му за Завеждащ Клиника по Химиотерапия има публикувани 35 научни труда.

През 1959-1960 година е командирован в Република Виетнам, а през 1962-63 година и през 1968 годзина- в Алжир за оказване на медицинска помощ.

Клиниката по Химиотерапия е създадена с цел провеждане на научно-обоснована научно-изследователска и клинично-приложна химиотерапия на злокачествените новообразувания, като с конкурси са назначени научни сътрудници –I-III степен.
Основна задача на клиниката, поставена с основаването й е внедряване на съвременни ефективни цитостатици като самостоятелно /монохимиотерапия/ и комбинирано/полихимиотерапия/ приложение.

На обявените конкурси за научни сътрудници се явяват Д-р Николай Мишев, Д-р Георги Славчев, които не след дълго напускат по собствено желание.

По- късно, през 1970 година след конкурс са назначени Д-р Тони Петков Дончев, Д-р Елисавета Кръстева, Д-р Светломира Христова, Д-р Данаил Дамянов, а по-късно- Д-р Константа Тимчева, Д-р Ирина Трифонова, Д-р Галина Куртева.

През 1974 Д-р Ив.Христов е избран за Доцент, а през 1982- за Професор. През 1981 година беше разкрита II-ра Химиотерапевтична Клиника в Университетска болница „Царица Йоанна” със Завеждащ Проф. Ив. Христов, а през 1982 година за Завеждащ на  II-ра Химиотерапевтична Клиника  е назначен Ст. Научен Сътрудник II-ра ст. Д-р Любен Маринов.

През 1988 след избор за Доцент за Завеждащ Клиника по Химиотерапия е назначен Доц. Тони Дончев, през 1993 е назначена за Завеждащ Клиника Д-р Елисавета Кръстева, и през 1999г. Доц. Константа Тимчева.

Доц.Тони Дончев въведе в клиничната онкологична практика тест за имунен статус и имунен отговор при болни с  рак на млечна жлеза, като на тази тема е и неговата работа, защитена успешно за Кандидат на Медицинските науки- първата клинична защита, направена в  клиниката.

Д-р Елисавета Кръстева разработи и внедри различни лекарствени режими в лечението на тумори на млечна жлеза, колоректален рак ,туморите на главата и шията, като нейна заслуга е проведеното първото клинично проучване фаза 1- изследване на противотуморната активност на Талибластин, планирано като нейна научна разработка. Д-р Кръстева бе научен ръководител на разработената от Д-р Куртева научна тема: „Индивидуализиране на химиотерапията при болни с колоректален рак”,като нейна е заслугата да се продължи и популяризира основаната от Проф. Черноземски структура и работа по международни проекти и клинични проучвания .

Д-р Светломира Христова разработи и систематизира лечението на тестикулярни тумори, тяхното проследяване и модел на наблюдение, и досега използувани в клиниката и в страната.

Д-р Данаил Дамянов внедри, разработи и успешно преподава начините  и схемите за лечение на тумори на белите дробове, като прилаганото системно лечение и проследяване е модел на лечение в страната. Ръководените от него проекти и клинични проучвания за лечение на рак на белите дробове са завършени успешно и публикувани в списания извън страната. 

Доц. Д-р Константа Тимчева разработи методи за преодоляване на  резистентност към цитостатици, след защита в Русия на кандидатска тема върху клоногенна способност на туморни клетки след лъче- и химиотерапия. От 1999г. до 2010г след два последователни конкурса е Завеждащ Клиника по химиотерапия. Завършила е Висш Медицински Институт - София през 1975 година и PhD в Институт Москва през 1981. През 1987г. е положила успешно изпит за специалност по Вътрешни болести, а през 1994г- по онкология. През 2003 г след успешно положен изпит в чужбина, доц. Тимчева получава Европейска специалност по химиотерапия, ресертифицирана през 2008 г. Научните интереси и разработки  на доц. д-р Тимчева са насочени основно към рака на млечната жлеза, рак на яйчниците, мекотъканни саркоми и други солидни тумори. Доц. Тимчева представлява България в ESMO в продължение на два мандата /8 год/. От 2010 г. е Национален консултант по Медицинска онкология. Доц. Тимчева е ръководител на клинични проучвания – фаза 1-4  с локализация рак на млечна жлеза, рак на бели дробове, рак на яйчниците. 

Доц. Д-р Галина Куртева разработи и внедри метода на интраартериална интрахепатална химиотерапия и хронохимиотерапия при болни с чернодробни метастази, каквато бе и темата на нейната защита за Доктор по медицина. Тя и в момента продължава изследването и разработките за лечение на колоректален рак в посока индивидуализиране на лечението. Завършва Медицински Университет София през 1980г.; успешно защитава специалност Вътрешни болести през 1987 и Онкология през 1994 г. През 2002 г. защитава Научната степен Доктор по медицина с клиничната разработка: Опит за индивидуализиране на химиотерапията при болни с колоректален рак.

Периодът 1999 – 2010 г., когато Клиника по химиотерапия се оглавява от доц. Тимчева, е период на обновяване състава на клиниката, утвърждаването и като водещо звено в страната – научен и методичен ръководител по лекарствено лечение на солидни тумори. През 2001г.като ординатор в клиниката е назначена д-р М. Атанасова, през 2004 – д-р М. Таушанова и  д-р В. Маринова. През 2005 г. с конкурс за редовен докторант към клиниката се присъединява д-р С. Вълев, през 2007 г. – д-р Н. Митева. Медицинска онкология /химиотерапия/ е твърде специфична тясна специалност - ето защо подготовката на нови кадри е многогодишен процес, възможен само в среда с добре подготвени опитни кадри в тази област.

През 2011 година след конкурс за Завеждащ Клиника по химиотерапия бе назначена Доц. Д-р Галина Куртева, а за Завеждащ Отделение Дневен стационар - Доц. Д-р  Константа Тимчева.

В Клиниката продължават работата си Д-р Данаил Дамянов, Д-р Ирина Трифонова. Д-р Светломира Христова е консултант в ТЕЛК, а Д-р Елисавета Кръстева - консултант на Градския онкологичен център.

Квалификацията на кадрите в клиниката продължава своето развитие: Тема на научен интерес на Д-р Атанасова е лечение на Невроендокринни и редки тумори, на Д-р Маринова- лекарствен мониторинг и начини за намаляване на нежеланите лекарствени реакции, на Д-р Таушанова- лечение на болни с тройно-негативен рак на млечната жлеза, на Д-р Вълев - индивидуализиране на химиотерапията при болни с метастазирал рак на млечната жлеза, Д-р Трифонова- математичен модел на рака.

В Клиниката е  подбран и обучен високо квалифициран колектив от специалисти по здравни грижи, като под ръководството на ст.м.с. Галина Милчева се провежда непрестанно обучение и квалификация, преподавателска работа, подготвят се  участия в международни и национални конгреси със собствени разработки. Специалистите по здравни грижи са най-близките и ценни сътрудници на лекарите в ежедневната им дейност, при провеждане на клинични проучвания и при внедряване на нови разработки.

Екипът на клиниката е сред най-търсените и добре подготвен в областта на лекарственото лечение, защитил достойно името си през годините с непрекъснати и качествени изяви.Това, което прави клиниката единствена в страната е точно научната продукция и непрестанно поддържаното високо ниво на квалификация, за което принос имат както ръководителите на Клиниката през годините, така и добре подбрания и непрестанно търсещ състав от опитни и подготвени кадри.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top