НАЧАЛНИК КЛИНИКА

Доц Д-р Свитлана Бачурска

milev 160

ЕКИП НА КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

patologia

 

Клиника по клинична патология - екип

Началник клиника:(02) 8076 329

Доц. Д-р Свитлана Бачурска, дм.-

Лекари:

Доц. д-р Ангел Милев

д-р А. Карамфилова

д-р Л. Владова

д-р Цв. Иванова

д-р Ф. Оджаков

Старши лаборант:(02) 8076220
Надежда Дичкова

Лаборанти:

Албена Георгиева

Седефка Нешова

Дора Атанасова

Велизара Николова

Мая Цановска

Стоянка Милушева

Биолог:(02) 8076278

Даниела Божкова-Горанова

Технически сътрудници:(02) 8076207

Мария Младенова

Теодора Великова

Регистратура : (02) 8076329

Елка Пешева

Санитари:

Севделина Саръиванова

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

         В Клиниката се извършва съвременна имуноморфологична диагностика и диференциална диагностика на предракови и ракови заболявания. Изследват се редица онкогенни протеини, туморни и пролиферативни маркери, определят се HER-2 и хормоналния рецепторен статус при рака на млечната жлеза.   ОЩЕ

Главна цел и основна дейност на Клиниката по Клинична патология в УСБАЛО е проучване на морфологията, етиологията и патогенезата на неопластичните (туморните) заболявания, чрез изследването на хирургично отстранени органи, тъкани (биопсични проби) и телесни течности (цитологични проби).

Гефрирното (интраоперативно), биопсично и цитологично изследвания дават възможност за определяне на хистогенезата (произхода) на туморите. Тези изследвания имат диагностичен характер. Специфичните хистохимични, имунохистохимични и ин ситу хибридизационни изследвания, позволяват определяне на молекулярно-генетичните характеристики на туморите. Те имат пряко отношение към определяне на прогнозата на заболяването, избора на индивидуализирана терапия, оценката на ефекта при провежданото лечение и евентуалната му корекция.

Клиниката по Клинична патология извършва следните дейности:

-          Обработва, диагностицира и консултира оперативно отстранени материали;

-          Обработва, диагностицира и консултира цитологични материали;

-          Извършва интраоперативна (гефрирна) обработка, диагностика и консултация на оперативни материали в рамките на 30 мин след получаването им;

-          Имунохистохимични изследвания на първични и метастатични тумори с цел адекватно и коректно определяне на хистогенезата им, градиране и стадиране;

-          Имунохистохимични и ин ситу хибридизационни изследвания на рак на млечна жлеза с цел определяне на прогнозата на заболяването и избора на индивидуализирана терапия;

-          Участва в онкологични комисии по всички специалности;

-          Извършва консултации на материали на болните извън контингента на УСБАЛО по тяхното желание или насочени от други лечебни заведения;

-          Извършва научна медицинска  и морфологична експериментална дейност в областта на онкопатология;

-          Обучава специализанти по Обща и клинична патология;

-          Участва в общо болнична информационна система, като събира и предава медицинска информация и ползва такава от другите звена на болницата;

-          Осъществява вътрешен контрол на качеството на извършената техническа работа и диагностична дейност.

Клиниката по патология разполага със съвременна апаратура както за обработка на рутинни биопсични и цитологични изследвания (термостати, хистокинети, парафинов център, автоматизиран апарат за оцветяване, микротоми, вани), така и за спешни интраоперативни (гефрирни) изследвания (криостати) и автоматизирани имунохистохимични и ин ситу хибридизационни изследвания ( DAKO и Ventana BenchMark).

 
 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top