Националният раков регистър (НРР) е популационен и покрива територията на цялата страна. Още от своето създаване и понастоящем той е структура, първоначално в Научно-изследователски онкологичен институт, а сега в „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София.

Предмет на дейност: системно събиране, съхранение, организиране, анализ, интерпретация, публикуване и защита на данни за лицата със злокачествени новообразувания и карцином ин ситу в цялата страна.

Структура и развитие: Българският национален раков регистър е създаден през 1952 г. Дейността му е свързана с регистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна и изчисляване на най-значимите показатели за разпространението на тези заболявания сред населението – заболяемост, болестност, смъртност и преживяемост. Информацията в него постъпва от 13 регионални ракови регистри (РРР), които са в структурата на бившите онкологични диспансери, понастоящем – комплексни онкологични центрове (КОЦ) или специализирани болници за активно лечение на онкологични заболявания (СБАЛОЗ). Информацията за случаите с онкологични заболявания се внася в регионалните бази данни, които периодично се изпращат в НРР. В НРР информацията се проверява за точност, пълнота и съгласуваност; анализира се и се изготвя годишна справка за разпространението на злокачествените заболявания, публикувана в изданието „Заболяемост от рак в България” от 1900 г. досега. Информацията за всеки отделен случай е структурирана в над 100 полета и включва данни за пациента, данни за злокачественото заболяване и данни за лечението и развитието на болестта. НРР е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и информацията за всеки отделен случай е защитета, съгласно изискванията на Европейския регламент за личните данни (GDPR), в сила от 25.05.2018 г. В НРР и РРР функционира актуализирана и специализирана информационна система за регистрация и контрол на злокачествените заболявания - CancerRegBG от 2011 г. В НРР и РРР се работи съгласно европейските и международни правила и изисквания за регистрация на рака. За оценка качеството на данните се използват следните основни методи: сравнимост, пълнота и валидност. През 2013 г. директните методи за оценка показват 94.5% - 96.0% пълнота за регистрация при мъжете и 91.1% - 93.6% - при жените. НРР периодично получава и изпраща информация от ГРАО и Националния статистически институт, въз основа на сключени споразумения. НРР участва в международни проекти, използващи информация от раковите регистри, например: EUROCHIP, EUROCARE, EUROCOURSE, RARECARENet, EPAAC, CONCORD и др. Данните от регистъра се публикуват в следните по-важни сайтове: CancerMondial, Globocan, Cancer Incidence in Five Continents, European Cancer Observatory и др. НРР е приет за член на Европейската мрежа на раковите регистри (ENCR) и Международната асоциация на раковите регистри (IACR), след направен международен одит от Международната агенция за изследване на рака (IARC) през 1999 г.  

Основни дейности:

 1. 1. Регистрация на всички случаи със злокачествени заболявания и карцином ин ситу, с кодове С00-С96 и D00-D09, Международна класификация на болестите, 10-та ревизия (МКБ-10). Регистрират се и заболявания с неопределен и неизвестен характер - D37-D48, които в Международната класификация на болестите за онкология, 3-та ревизия (МКБ-О-3) се класифицират като злокачествени.
 2. 2. Организиране и провеждане на епидемиологични и научни проучвания, както и анализиране на резултатите от тях. Изчисляване на показателите заболяемост, болестност, смъртност и преживяемост на регионално и национално ниво;
 3. 3. Оценка на организацията на онкологичната помощ в страната;
 4. 4. Консултативна и методична помощ по въпросите на регистрацията на злокачествените заболявания в РРР и лечебните заведения в страната;
 5. 5. Експертна, учебна и научна дейност, както и участия, със съответни материали, в колегиуми, срещи, конференции и други научни изяви по онкология в страната и чужбина;
 6. 6. Организира и ръководи   провеждането   на  тематични   семинари   по регистрация и епидемиология на рака;
 7. 7. Участва в разработване и публикуване на учебници, монографии, методични указания, ръководства и др. в областта на онкологията;
 8. 8. Изпълнение на задачи по разработване и провеждане на национална здравна политика по онкология, възложени от Министъра на здравеопазването и други държавни институции;
 9. 9. Спазва конфиденциалността на информацията, съгласно: Хелзинкската
  конвенция за правата на човека; Правата на пациента, залегнали в
  Националния рамков договор; Хартата за правата на пациента в Р.
  България, приета от БЛС; Закона за защита на личните данни и Европейския регламент за защита на личните данни.
 10. 10. Сътрудничество с национални и международни организации, включително и други ракови регистри.

НРР осъществява своята дейност в съответствие с потребностите и приоритетите на населението на страната в областта на онкологичната и в зависимост от международните изисквания и правила за регистрация на злокачествените заболявания.

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top