Клиниката по химиотерапия е водеща в лечението на онкологичните заболявания с над 55-годишна история, с традиции на академичност, обучение, защита на национални и междунационални научни проекти. Лечението на пациенти в клиниката се извършва на високо технологично ниво с модерна апаратура за продължителна и прецизна химиотерапия.
В нея работят изявени в областта на онкологията специалисти, членове на различни национални и международни научни организации, членове на редакционни колегии на авторитетни научни списания у нас и в чужбина, цитирани в научната периодика. Целта е да се подпомогнат докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени по пътя на тяхното научно-професионално израстване. Това ще доведе до изграждане на специалисти със способност за работа в научна среда на международно ниво, способни да работят самостоятелно в научно и практическо отношение, да търсят и внедряват иновативни научни технологии, да обменят научна информация с други учени от цял свят. Ефектът на това обучение ще се изрази в създаване на високо квалифицирани медицински онколози. Те от своя страна ще създадат приемственост и ще поставят началото на продължителен и устойчив процес на подпомагане на следващите поколения млади учени в областта на онкологията.

Клиниката по химиотерапия е водеща в лечението на онкологичните заболявания с над 50-годишна история, с традиции на академичност, обучение, защита на национални и междунационални научни проекти.

В нея  работят изявени в областта на онкологията специалисти, членове на различни национални и международни научни организации, членове на редакционни колегии на авторитетни научни списания у нас и в чужбина, цитирани в научната периодика. Целта е да се подпомогнат докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени по пътя на тяхното научно-професионално израстване. Това ще доведе до  изграждане на специалисти със способност за работа в научна среда на международно ниво, способни да работят самостоятелно в научно и практическо отношение, да търсят и внедряват иновативни научни технологии, да обменят научна информация с други учени от цял свят. Ефектът на това обучение ще се изрази в създавене на високо квалифицирани медицински онколози. Те от своя страна ще създадат приемственост и ще поставят началото на продължителен и устойчив процес на подпомагане на следващите поколения млади учени в областта на онкологията.

История на Клиниката по Медицинска онкология

Състав на Клиниката:

Началник на Клиниката: доц. Ася Консулова

Лекари и специализанти:

  • Доц. Д-р Ирина Трифонова, научен сътрудник, специалист по Вътрешни болести и Онкология; научен интерес - математически модели на растежа и развитието на рака
  • Д-р Александър Герасимов – асистент,специализант Медицинска онкология
  • Д-р Ивайла Димова - асистент, специализант Медицинска онкология

Старша медицинска сестра: ст. мед. сестра Галина Милчева

Медицински персонал:

Научно-изследователска дейност на клиниката

Ако трябва да се анализират публикуваните от екипа на клиниката монографии, ръководства, научни статии, участия в Национални и Международни срещи и конгреси, изнесени доклади и преподавателски опит- това би бил отделен труд, изпълващ стотици страници. Не без гордост трябва да се  отбележи, че екипът на клиниката е най-търсения и добре подготвен в областта на лекарственото лечение, защитил достойно името си през годините с непрекъснати и качествени изяви. Това, което прави клиниката единствена в страната е точно научната продукция и непрестанно поддържаното високо ниво на квалификация, за което принос имат както ръководителите на Клиниката през годините, така и добре подбрания и непрестанно търсещ състав от опитни и подготвени кадри.
По инициатива на Клиника по химиотерапия през 2007 г.в София – хотел Radisson, се провежда първият за България курс с международно участие, финансиран от European Society for Medical Oncology. Курсът е посветен на новостите в лечението и диагностиката на рака на млечната жлеза (Updates on Breast Cancer) и е на много високо Европейско ниво. В него вземат участие 5 чуждестранни лектори от различни страни.
През 2010 г. отново по инициатива на Клиника по химиотерапия се провежда Първата Годишна Научна Конференция на  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, посветена на епидемиологията, диагностиката и комплексното лечение на рака на млечната жлеза. Конференцията, замислена като ежегодна научна  проява на СБАЛО, посветена на различни локализации, беше посрещната с голям интерес от хирурзи, лъчетерапевти, специалисти по образна диагностика и химиотерапевти от цялата страна.

През 2010г. Клиника по химиотерапия бележи един от най-високите си върхове в областта на научната дейност. Научните публикации на колектива в списания с импакт фактор са 8, общият импакт фактор е един от най-високите за  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД – 21.077.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top