Тази книга е органична част от работата на Националния експертен борд за поведение при карцином на гърда, МОРЕ 2013. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (CME, Continuing Medical Education).

Съдържанието на учебната книга включва деветнадесет статии върху скрининг, диагностика, стадиране и лечение на пациентите с карцином на гърда. Всички авторски текстове провеждат и налагат определен стил на онкологично мислене – медицина основана на доказателства, с прецизно дефинирани степени на препоръчителност. Съдържанието на статиите може да изглежда елитарно и академично, неприложимо в специфичните условия на българската онкология.

Идеалният модел пред локалните възможности, експертното становище пред финансово-политическата конюнктура – това е кредо на авторите в тази книга. Освен образователна, текстовете притежават и възпитателна функция – да вложат в социалното съзнание и в организацията на здравеопазването респект към лидерската роля на националните експерти по онкология.

Учебната книга на ІV Национална конференция МОРЕ 2013 е работена публикувана паралелно с Националното ръководство за клинично поведение при карцином на гърда и в известен смисъл обогатява неговото съдържание.И двата документа добавят към българската клинична онкология неща, които читателят може да приложи и провери в ежедневната си клинична практика.

доц. д-р Димитър Калев
Председател на Организационен комитет МОРЕ 2013

Цялата книга можете да свалите тук в: pdf формат (11.7 МВ).

Файловете по-долу са за отделните глави и са с по-висока резолюция, особено важно за разделите с образна диагностика.

Съдържание

 

Скрининг и диагностика на карцинома на гърдата 

д-р Иво Гергов

 Съвременни стандарти за оценка и третиране на фамилни предизпозиции към карцином на гърдата

проф. д-р Драга Тончева, дбн

проф.д-р Иван Гаврилов, дм

Как се използват мултигенни сигнатури в клиничната практика

Милка Георгиева, дмб

Магнитнорезонансна томография за скрининг и диагностика на карцинома на гърдата

д-р Валентин Иванов,

доц. д-р Галина Кирова, дм

Стадиране на карцином на гърда и оценка на терапевтичен отговор чрез позитронноемисионна томография с компютър-томография 

проф.д-р Ирена Костадинова, дмн

проф.д-р Анелия Клисарова, дмн

д-р Борислав Чаушев, дм

Предиктивни парадигми в патологичното субтипизиране на карцином на гърда 

доц. д-р Савелина Поповска, дм

проф.д-р Светлана Христова, дм

Стадиране на карцинома на гърдата и оценка на терапевтичния отговор чрез PET/CT

д-р Теофил Седлоев,

проф. д-р Иван Гаврилов

Онкопластичен подход при карцинома на гърдата

проф.д-р Ташко Делийски, дмн

Лъчелечение след операция, запазваща гърда  - основни принципи и собствен опит

проф.д-р Лена Маринова, дмн

Лъчелечение при реконструкция на гърдата след мастектомия

проф.д-р Татяна Жаджиева, дмн

Избор на частично лъчелечение при ранен карцином на гърдата

проф.д-р Веселина Първанова, дм

Неоадювантна системна терапия, базирана върху патологично субтипизиране

д-р Красимир Койнов

Ендокринни терапевтични стратегии при локално рецидивирал или метастатичен карцином на гърдата

д-р Светлана Ганчева

Терапевтични алгоритми за контрол на HER-2 позитивен карцином на гърдата

проф.д-р Галина Куртева, дм

д-р Ася Консулова,

д-р Ирина Трифонова

Оптимизиране цитотоксичната терапия при метастазирал тройно негативен карцином на гърдата

д-р Красимир Койнов

Оценка и контрол на дистреса от карцином на гърдата

Вероника Иванова,

доц.д-р Силвия Шопова, дм

Подход за рехабилитация след операция на гърдата - медицински и социален аспект

д-р Кристина Павлова

Повлияване качеството на живот при жени оперирани от карцином на гърдата, след провеждане на психорехабилитационна програма

д-р Атанас Петков, д-р Костадин Георгиев, д-р Яна Кашилска, д-р Добринка Баева, Евгения Адърска, д-р Анелия Хубенова,

д-р Петя Василева

Ефект от прилагане на медицински стандарти за карцинома на гърдата в България

д-р Надя Димитрова, дм

проф. Иван Гаврилов, дм

Научен комитет

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top