ТРУДОВ СТАЖ

29.08.2007 до момента

НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ - УСБАЛ по онкология ЕАД, гр. София 1756, ул. „Пловдивски поле”6

·         Организира, ръководи и отговаря в диагностично-лечебния процес на пациентите с рак на млечната жлеза и белия дроб в клиника по гръдна хирургия

·         Управление на диагностично-лечебния процес, въвеждане на нови по-рационални и авангардни методи на диагностика и лечение; участие в създаването на единнии медицински доктрини за диагностика и лечение на заболяванията, касаещи предмета на дейност на клиниката; провеждане на ежедневен контрол на лекуващия персонал в клиниката и операционните екипи; наблюдаване на тежко болни, новоприети болни, консултиране на всички неясни болни; извършване на периодични анализи на дейността на Клиниката; участие в извършването на най-сложните и тежки оперативни интервенции или възникнали следоперативни усложнения, демонстративни операции, въвеждането на нови оперативни методи; контролиране на пред-хоспитализационни и следоперативни комитети за комплексно лечение, ръководи научните колегиуми и общо клиничните рапорти и визитации; пряко ръководи растежа на кадрите

01.04.2001 до 29.08.2007

Завеждащ Мамологично отделение към Торакална клиника - СБАЛ по онкология ЕАД

·         Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност в отделението

·         Управление на диагностично-лечебния процес, провеждане на ежедневен контрол върху работата на персонала, отделението и операционния екип, наблюдаване на новоприети болни, консултира и участва във всички оперативни интервенции, касаещи предмета на дейност на отделението.  Отговорност за материалните и финансови оборудване на отделението и разходите; качеството на обслужване на пациентите, спазване на правилата за добра медицинска практика и състоянието на медицинската апаратура в отделението.; спазване на утвърдения правилник за здравословни и безопасни условия на труд, правилника за вътрешния ред на клиниката

18.11.1999 до момента

Завежда кабинет по Медико-генетична консултация - СБАЛ по онкология ЕАД

·         Организиране и ръководене на дейността на кабинета относно лечение, регистрация, наблюдение и профилактика, включително и лабораторни изследвания на фамилно обременените пациенти и техните родственици. Разработване и внедряване на проект за фамилен раков регистър, свързан с Националния раков регистър.

01.10.1990 до 01.04.2001

Завежда Операционен блок - СБАЛ по онкология ЕАД

·         Организиране, ръководене и отговорност за цялостната дейност на операционния блок, независимо от вида на оперативната дейност, броя на осъществените операции и спешно възникналите оперативни интервенции. Отговорност за цялото инструментално оборудване, изправността му, снабдяването с консумативи и целесъобразността на експлоатацията му.

17.05.1982 до 10.04.1986

Научен сътрудник III-та степен към Торакална клиника

·         Осъществяване на лечебно-диагностична дейност и придобиване на хирургични умения за лечение на рака на белия дроб и млечната жлеза. Обучение по специалност хирургия. Участие в научни разработки за приспособление за атравматично имплантиране на тъкани (Удостоверение номер 521 от    24.02.1986 г.)

10.04.1986 до 08.05.1989

Научен сътрудник II-ра степен в Торакална клиника

·         Осъществяване на лечебно-диагностична дейност и придобиване на хирургична специалност по обща хирургия. Участие в научни разработки относно профилактика, диагностика и лечение на онкологичните заболявания, в резултат на което има признато изобретение „Метод за определяне на индивидуалната чувствителност на злокачествените тумори към цитостатици” номер 43023, вписано в Държавен регистър номер 77681 от 23.12.1986 г. Научна разработка на приспособление за многократно интраоперативно поставяне на дренажи в плевралната кухина (Удостоверение номер 5078 от 26.05.1988 г.). Членува в НУС към СБАЛО ЕАД от 1988 г. до момента

08.05.1989 до 24.02.2003

Научен сътрудник I-ва степен Торакална клиника

·         Осъществяване на лечебно-диагностична и преподавателска дейност, като началник на Мамологично отделение и Операционно отделение. Лектор за специалност Онкология по проблемите на рака на млечната жлеза; на тематични курсове за лекари и полувисш и среден медицински персонал с онкологична насоченост. Придобиване на специалност по гръдна хирургия и онкология. Председател на Медицинския съвет към СБАЛО ЕАД през 2000 г.

21.02.2003 до момента

Старши научен сътрудник II-ра степен в Торакална клиника

·         ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ОТНОСНО ПРОБЛЕМИТЕ НА РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА И БЕЛИЯ ДРОБ И КАТО РЪКОВОДИТЕЛ НА ТОРАКАЛНА КЛИНИКА ПРИ СБАЛО ЕАД. И РЪКОВОДИТЕЛ НА ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК.

·         Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Операционен блок и Торакална клиника. Ежегодно отговаря за провеждане на индивидуално обучение на лекари за специалност по Онкология, лектор на основния курс за специалност Онкология. От 1991 г. като секретар на Националната експертна група по онкологични заболявания за рака на млечната жлеза участва и разработва съставянето на Методични указания и въвеждането на Национални стандарти за диагностика, лечение и проследяване на болни с рак на млечната жлеза. Учредява единствения в страната Кабинет по медико-генетична консултация. Участва в изпитната комисия за придобиване на специалност Гръдна хирургия, в жури за хабилитация, ръководи докторанти, участие в международни конгреси и експертни срещи

11.01.1982 до 17.05.1982

Общинска болница „Д-р Стамен Илиев”, гр. Монтана
Лечебно-диагностична дейност

   
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

11.09.2013

СБАЛ по онкология, ЕАД

·         Решение на НУС 2111/09.09.2013 г.; Заповед 54/11.09.2013 г.

·         Професор по научната специалност Онкология 03.01.46

15.05.2003 до 21.06.2003

Медицински Университет – София, Факултет по обществено здраве

·         Професионална квалификация  „Здравен мениджмънт”

·         Удостоверение за следдипломно обучение номер 302/20.06.2003 г.

21.02.2003

Република България, Министерски съвет, Висша атестационна комисия

·         Старши научен сътрудник втора степен по научната специалност Онкология 03.01.46

·         Свидетелство за научно звание номер 21728/21.02.2003 г.

27.11.2000

Република България, Министерски съвет, Висша атестационна комисия

·         Диплома за образователна и научна степен доктор номер 26975/27.11.2000 г.

·         Дисертация на тема „Фамилен рак на млечната жлеза”

1992 до 1994

Министерство на здравеопазването, Висш медицински институт, гр. София

·         Специализация по онкология

·         Диплома за призната специалност номер 43434/30.06.1994 г. по Онкология

1987 до 1992

Министерство на здравеопазването, Висш медицински институт, гр. София

·         Специализация по гръдна хирургия

·         Диплома за призната специалност номер 40744/01.01.1993 г. по Гръдна хирургия

17.05.1982 до 01.06.1987

Министерство на здравеопазването, Висш медицински институт, гр. София

·         Специализация по хирургия

·         Диплома за призната специалност номер 31980/01.06.1987 г. по Хирургия

април 1987

ВОНЦ, Москва, СССР
Специализация по проблемите на рак на млечната жлеза

1987

Европейско училище по онкология за страните от Източна Европа

·         Участник в Първото Европейско училище по онкология за страните от Източна Европа и член на ESO.

1988

НОИ „Херцен”, Москва, СССР
Специализация по проблемите на рак на белия дроб

1989

Рузвелт Парк Мемориал Център, Бъфало, Илиноис, САЩ

·         Специализация по проблемите на рак на млечната жлеза

23.11.1981

Медицинска академия, Висш медицински институт, гр. София

·         Диплома за завършено висше образование номер 001669/23.11.1981 г. по медицина, правоспособност лекар.

   
 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Носи отговорност за: отчетността, оборудването на клиниката и разхищение на материали и консумативи в ежедневната дейност. Следи за спазването на Правилника за вътрешен ред и Правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Зачита личното достойнство на песонала и правата на пациентите и спазва кодекса на професионалната етика. Опазва фирмената тайна и поверителната информация, лоялен е към работодателя, отговаря за здравето и работоспособността на колектива. Отговаря за качеството на обслужване на пациентите, спазване на правилата за добра медицинска практика и състоянието на медицинската апаратура в клиниката.

ЧЛЕНСТВА

 • ЧЛЕН НА EUSOMA
 • ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКИТЕ НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА ПО ОНКОЛОГИЯ, ПУЛМОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ
 • ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СЪСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ ХИРУРЗИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2003 И 2011 Г.
 • СЪУЧРЕДИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОНКОЛОГИЯ
 • ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
 • ЧЛЕН НА НУС И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ КЪМ СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
 • ЧЛЕН НА РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СП. ОНКОЛОГИЯ
 • ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МАМОЛОГИЧНА КОМИСИЯ ЗА ПРЕД-ХОСПИТАЛИЗАЦИОННО И СЛЕДОПЕРАТИВНО ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ РАКА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА.
 • ЧЛЕН НА КОМИСИЯ ПО ТРУДОУСТРОЯВАНЕ ПРИ СБАЛО ЕАД
 • ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ГРЪДНА ХИРУГИЯ
 • ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИЗИСЕН ЩАБ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА СБАЛО ЕАД ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ.
 • ЧЛЕН НА ИЗПИТНАТА КОМИСИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
 • ЕКСПЕРТ В КОМИСИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА
 • ЧЛЕН  НА ЕКСПЕРТНИЯ БОРД ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ МОРЕ 2013 – 2018 Г.
 • Съосновател с д-р М. Начева и проф. Д. Цингилев на единствения действащ кабинет по медико-генетична консултация с регистър от 3500 пациенти, лекувани с рак на гърдата

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top