О Б Я В А

Днес, 06.06.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването, както и на Заповед № З-118/31.05.2022 г. на изпълнителния директор УСБАЛ по онкология – ЕАД, гр. София,на основание чл. 23, ал. 3, т. 1 от Правилника за  устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО – ЕАД, гр. София, чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба №1 /22.01.2015г. и чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда,

                

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ЕАД

О Б Я В Я В А:

1. Конкурс за:
Лекар-специализант по „Нуклеарна медицина” в Клиника по Нуклеарна медицина.
2. Изисквания към кандидатите  за участие в конкурса:
Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
Да са членове на Български лекарски съюз;
Да не са осъждани;
Да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват.
3. Необходими документи за участие в конкурса:
• Заявление;
• Автобиография;
• Валидно Медицинско свидетелство; 
• Валидно Свидетелство за съдимост;
• Диплома за висше медицинско образование – копие;
• Удостоверение за членство в БЛС;
• Мотивационно писмо;
• Препис-извлечение от трудова книжка или  фотокопие (ако има придобит трудов стаж).
I. Организация на конкурса:

1. Срокът за подаване на документите е 30 /тридесет/ дни след публикуване на обявата.

2. Документите се подават в сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6, ПК 1797, ет. 6,  сектор „Деловодство и архив“, всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа. 

3. Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан по следния начин:Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността Лекар-специализант по „Нуклеарна медицина”.

II. Провеждане на конкурса:

На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът да  се проведе в два етапа:

1-ви етап: Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата на интернет страницата на лечебното заведение и Столичната регионална здравна инспекция.  

На недопуснатите кандидати се съобщава писмено за отказа в предвидения 3-дневен срок.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на  2-ри етап на конкурса в предвидения 3-дневен срок.

2-ри етап: Събеседване с допуснатите до втори етап кандидати. Комисията по провеждане на конкурса да оцени  допуснатите кандидати по шестобалната система.

Класират се кандидати с оценка не по-ниска от 4.50, съгласно с изискванията на чл. 17, ал 4 от Наредба № 1/22.01.2015 г.

Резултатът отконкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

III. Трудовият договор с класирания на първо място кандидат да се сключи на основание чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда за срока на специализацията.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top