О Б Я В А

 

       На основание чл.23, ал.3, т.1 и чл.26, ал.1 и ал.2 от „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО-ЕАД, гр.София“ във връзка с чл. 89, чл. 90, ал.1 и ал.2 и чл. 91, ал. 1 и ал.2 от Кодекса на труда и чл. 68, ал. 1, ал. 2, ал.7  и чл.71 от Закона за лечебните заведения, Заповед № З-167 от 27.07.2022год. на Изпълнителния директор на УСБАЛО-ЕАД

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

 

        Обявява конкурс за Началник на клиника на „Клиника по обща и коремна хирургия”.

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.Висше медицинско образование, хабилитирано лице - „Доцент” или „Професор” и призната специалност по „Хирургия” и „Онкология”.

2. Трудов стаж:

- минимум  5 години стаж по спeциалността „Хирургия”.

 1. За участие в конкурса кандидатите следва да разработят писмен проект на тема: "Развитие и управление на Клиниката по обща и коремна хирургия към УСБАЛО ЕАД , медицинска и икономическа ефективност на Клиниката по обща и коремна хирургия, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност за период от три години ".
 2. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление;
 • Автобиография;
 • Валидно Медицинско свидетелство  - оригинал или нотариално заверено копие;
 • Валидно Свидетелство за съдимост - оригинал или нотариално заверено копие;
 • Нотариално заверени фотокопия от дипломи и удостоверения за: висше медицинско образование, призната специалност по „Хирургия” и „Онкология”, научни степени и звания;
 • Удостоверение от БЛС;
 • Препис-извлечение от трудова книжка или нотариално заверено фотокопие;.
 • Проект на тема: "Развитие и управление на Клиниката по обща и коремна хирургия към УСБАЛО ЕАД , медицинска и икономическа ефективност на Клиниката по обща и коремна хирургия, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност за период от три години"
 1. Организация на конкурса:

1. Срокът за подаване на документите е 30 дни от деня следващ от публикуване на обявата.

2. Документите се подават в сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6, ет. 6,  сектор „Деловодство“, всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа.

3. Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В плика да се поставят два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1“ и „Плик 2“ и със съдържание, както следва:

 • Плик 1“ : с всички изброени по-горе лични документи за участие в конкурса;
 • „Плик 2“ : с разработения проект.

4. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да бъде на разположение на кандидатите в сектор „Управление на персонала”. Всеки кандидат може да получи копие от длъжностната характеристика от Деловодството на лечебното заведение от 08.30 часа до 16.00 часа всеки работен ден от датата на публикуване на обявата до изтичане на срока по прием на документите. Телефони за връзка: 02/ 8076256; 02/ 8076109;

 1. Провеждане на конкурса:

Конкурсът да се проведе на база разработка на писмен проект и събеседване по разработения проект и по въпроси от относимата действаща нормативна уредба в областта на здравеопазването.

На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът да  се проведе в два етапа:

1-ви етап: Проверка на подадените документите за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата в местния печат. 

На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на  2-ри етап на конкурса.

2-ри етап: Оценка на проектите на допуснатите до втори етап кандидати и събеседване с тях по темата.

Комисията по провеждане на конкурса да даде следните оценки на допуснатите кандидати:

 • Оценка на разработения проект по шестобалната система.
 • Оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система.
 • Средна оценка от цялостното представяне.

Класират се само кандидати със средна обща оценка от събеседването и писмения проект не по-малко от 4.50.

Резултатът от конкурса се съобщава на участвувалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

       VI.Трудовият договор с класирания на първо място кандидат да се сключи за срок от 3 години.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top