ОБЯВА

Днес, 16.08.2022 г.  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.91, ал.1, както и на Заповед №3-182/16.08.2022 г., УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 6 (шест) свободни длъжности за медицинска сестра-специализант по  „Специфични грижи за онкологично болни пациенти” в „УСБАЛ по онкология“ ЕАД (Приложение 1,­VI към Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, №7, Код на специалността 5105) в „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.

Необходими документи за кандидатстване за длъжността:

  1. Заявление свободен текст;
  2. Автобиография европейски формат;
  3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
  4. Удостоверение от БАПЗГ
  5. Мидицинско свидетелство
  6. Свидетелство за съдимост
  7. Мотивационно писмо

Срокът за подаване на документите е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата.

Документи за кандидатстване се подават в запечатан плик в отдел „ Деловодство” –

ет. 6, на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД на адрес София, ул. „Пловдивско поле” №6. Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан по следния начин:”Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността Медицинска сестра-специализант по  „Специфични грижи за онкологично болни пациенти”

Провеждане на конкурса:

На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът да  се проведе в два етапа:

1-ви етап: Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата в сайта на лечебното заведение. 

На недопуснатите кандидати се съобщава писмено за отказа.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на  2-ри етап на конкурса.

2-ри етап: Събеседване с допуснатите до втори етап кандидати. Комисията по провеждане на конкурса оценява  допуснатите кандидати по шестобалната система.

Класират се кандидати с оценка не по-ниска от 4.50.

Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 7-дневен срок от провеждането му.

С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция.

Пациентите за нас

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top