На основание чл.17, ал.З от Наредба №1 /22.01.2015г и чл. 91, ал. 1 и ал.2 от Кодекса на труда

Н А Р Е Ж Д АМ:

1. Обявявам конкурс за:

  • Лекар-специализант по „Нуклеарна медицина" в Клиника по нуклеарна медицина

2. Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

  • Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър" по медицина;

  • Да са членове на Български лекарски съюз;

  • Да не са осъждани;

  • Да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват.

3. Необходими документи за участие в конкурса:

• Заявление;

• Автобиография;

• Валидно Медицинско свидетелство ;

• Валидно Свидетелство за съдимост ;

• Диплома за висше медицинско образование - копие;

• Удостоверение за членство в БЛС;

• Мотивационно писмо;

• Препис-извлечение от трудова книжка или копие (ако има придобит трудов стаж).

I. Организация на конкурса:

1. Срокът за подаване на документите е 30 дни след публикуване на обявата.

2. Документите се подават в сградата на „УСБАЛ по онкология" ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле" № 6, ет. 6, сектор „Деловодство", всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа.

3. Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан по следния начин:"Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността Лекар-специализант по „Нуклеарна медицина".

Провеждане на конкурса:

На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът да се проведе в два етапа: 1-ви етап: Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата в сайта на лечебното заведение. На недопуснатите кандидати се съобщава писмено за отказа. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на 2-ри етап на конкурса.
2-ри етап: Събеседване с допуснатите до втори етап кандидати. Комисията по провеждане на конкурса да оцени допуснатите кандидати по шестобалната система. Класират се кандидати с оценка не по-ниска от 4.50.

Резултатът от конкурса се съобщава на участвувалите в него лица в 7-дневен срок от провеждането му.

III.Трудовият договор с класирания на първо място кандидат да се сключи на основание чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда за срока на специализацията.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top