Днес, 22.02.2023 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването, както и на Заповед № З-37/21.02.2023 г. на изпълнителния директор на УСБАЛ по онкология – ЕАД, гр. София, на основание чл. 24, ал. 3, т. 1 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО – ЕАД, гр. София, чл. 17, ал.1 и ал. 3 от Наредба №1 /22.01.2015 г. и чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда,

О Б Я В Я В А:

1. Конкурс за заемане на следните длъжности:

 • Лекар-специализант по „Медицинска онкология” в Клиника по медицинска онкология – 1 (едно) свободно място;

 

 • Лекар-специализант по „Анестезиология и интензивно лечение” в Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 1 (едно) свободно място.

2. Характер на работата: Провеждане на обучение за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ. Обучението се осъществява, чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като същият носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

3. Изисквания за длъжността:

 • Образование: Висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;
 • Лицето да не е осъждано и да не е лишено от правото да упражнява професията.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление в свободен текст;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за висше медицинско образование с призната образователно квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;;
 • Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация ;
 • Документ за трудов стаж (ако има такъв).
 • Удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

5. Срок и ред за подаване на документи за участие в конкурса:

 • Документите за кандидатстване се подават в сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6, ет. 6, сектор „Деловодство и архив“, всеки работен ден от 08.30 часа до 15.00 часа. 
 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан по следния начин:

- Конкурс за избор на Лекар-специализант по „Медицинска онкология”

или

- Конкурс за избор на Лекар-специализант по „Анестезиология и интензивно лечение”.
 
 • Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден. На кандидатите, подали своите документи, се предоставя копие на Длъжностна характеристика.

 

II. Провеждане на конкурса:

На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът да се проведе в два етапа:

1-ви етап:

 • Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата на интернет страницата на лечебното заведение и Столичната регионална здравна инспекция.С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция
 • На недопуснатите кандидати се съобщава писмено за отказа в предвидения 3-дневен срок.
 • На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на 2-ри етап на конкурса в предвидения 3-дневен срок.

2-ри етап:

 • С допуснатите кандидати от първия етап ще бъде проведено събеседване за оценка на кандидатурата от определена за целта комисия. В образуването на бала се вземат предвид: средният успех от следването и от държавните изпити; оценката от дипломата по специалността; резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства. Членовете на конкурсната комисия оценяват кандидатите по шестобалната система. Класират
  се кандидати с оценка не по-ниска от 4.50, съгласно с изискванията на чл. 17, ал. 4 от Наредба № 1/22.01.2015 г.
 • Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.
 •  Класираните на първо място кандидати се назначават на срочен трудов договор за времето на специализацията (чл. 68, ал. 1 т. 2 от Кодекса на труда и условията на Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването).

В тази връзка е необходимо да се представят следните допълнителни документи, необходими за сключването на срочен трудов договор:

 • Валидно Медицинско свидетелство;
 • Валидно Свидетелство за съдимост ;

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top