Днес, 27.03.2023 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването и чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, както и на Заповед № З-77/20.03.2023 г. на Изпълнителния директор на УСБАЛ по онкология – ЕАД, гр. София, на основание чл. 24, ал. 3, т. 1 от Правилника за  устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО – ЕАД, гр. София,

                

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ЕАД

 

О Б Я В Я В А

 1. Kонкурс за:
 • Лекар-специализант по „Гръдна хирургия” в Клиника по гръдна хирургия, Отделение по гръдна хирургия – едно свободно място;
 1. Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:
 • Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 • Да са членове на Български лекарски съюз;
 • Да не са осъждани;
 • Да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват.
 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление в свободен текст;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;
 • Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация (ако има такива);
 • Документ за трудов стаж (ако има такъв).
 1. Организация на конкурса:

1. Срокът за подаване на документите е 30 /тридесет/ дни от деня след публикуване на обявата.

2. Документите се подават в сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6, ПК 1797, ет. 6,  сектор „Деловодство и архив“, всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа.

3. Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан по следния начин съответстващ на специалността:

 • „Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността Лекар-специализант по „Гръдна хирургия”.

II. Провеждане на конкурса:

На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът да  се проведе в два етапа:

1-ви етап: Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата на интернет страницата на лечебното заведение и Столичната регионална здравна инспекция. 

На недопуснатите кандидати се съобщава писмено за отказа в предвидения 3-дневен срок.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на  2-ри етап на конкурса в предвидения 3-дневен срок.

2-ри етап: Събеседване с допуснатите до втори етап кандидати. Комисията по провеждане на конкурса да оцени  допуснатите кандидати по шестобалната система.

Класират се кандидати с оценка не по-ниска от 4.50, съгласно с изискванията на чл. 17, ал 4 от Наредба № 1/22.01.2015 г.

Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му. Спечелилият кандидат се задължават да предостави следните допълнителни документи, необходими за сключването на срочен трудов договор за периода на специализацията:

 • Валидно Медицинско свидетелство;
 • Валидно Свидетелство за съдимост.

III.Трудовият договор с класирания на първо място кандидат да се сключи на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за срока на специализацията и по реда на чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/2015 г. на МЗ.

Пациентите за нас

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top