ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ЛИДИЯ ИВАНОВА ЧАВДАРОВА-ИВАНОВА за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” ,по научната специалност „Онкология”, Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина”

ТЕМА: МУЛТИМОДАЛНА НУКЛЕАРНО-МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИКА ПРИ МАЛИГНЕНИ ЛИМФОМИ

 Публична защита: 28.06.2017 от 14:00 в АУЛАТА на УСБАЛО-ЕАД

Научно жури:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Здравка Гръдева Валерианова, дм - УСБАЛО-ЕАД
проф. д-р Елена Николова Пиперкова, дмн - УСБАЛО-ЕАД
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм - ВМА, София
проф. д-р Жанет Грудева - Попова, дмн - МУ-Пловдив 
проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн - "Ачибадем"-Сити Клиник 
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Мариана Петрова Гарчева, дм - "Ачибадем"-Сити Клиник
проф. д-р Димитър Борисов Цингилев, дмн - УСБАЛО-ЕАД
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
проф. д-р Здравка Гръдева Валерианова, дм  

Рецензенти:

проф. д-р Здравка Гръдева Валерианова, дм   Рецензия
проф. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм Рецензия

Становища:

проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн становище
проф. д-р Елена Николова Пиперкова, дмн становище
проф. д-р Жанет Грудева - Попова, дмн становище

СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ: (свали)
АВТОРЕФЕРАТ: (свали)

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Филипова Христова– експерт обучение и развитие при УСБАЛО-ЕАД.

Пациентите за нас

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top