07/03/2016 Покана за представяне на оферта за комплексно банково обслужване за срок от две календарни година на СБАЛ по онкология ЕАД

П О К А Н А от „Специализирана болница за активно лечение по Онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле”№6, към всички на заинтересовани кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции на Република България за представяне на оферта за комплексно банково обслужване за срок от 2 (две) календарни години.

Покана: (свали .pdf)

Приложение 1 - Ценова оферта: (.xls)

12/02/2016 Покана за представяне на оферта за комплексно банково обслужване за срок от една календарна година на СБАЛ по онкология ЕАД

П О К А Н А от „Специализирана болница за активно лечение по Онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле”№6, към всички на заинтересовани кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции на Република България за представяне на оферта за комплексно банково обслужване за срок от 2 (две) календарни години.

Покана: (свали .pdf)

Приложение 1 - Ценова оферта: (.xls)

адрес: „гр. София, ул. „Пловдивско поле”6, „СБАЛ по онкология”ЕАД

ОБЯВА

„СБАЛО” ЕАД гр. София, ул.Пловдивско поле 6, обявява откриването на  процедура за провеждане търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение - Обект : ”Дрогерия”, адрес: „гр. София, ул. „Пловдивско поле”6, „СБАЛ по онкология”ЕАД, вид на конструкцията:монолитна, година на изграждане/ремонт: 2014 г; застроена площ: 42,65 кв.м; приходна площ 42,65 кв.м.

Цялата обява свалете тук: (.doc)

Обявата е публикувана на 16 декември 2014 година във вестник "Преса".

12/12/2014 Покана за представяне на оферта за комплексно банково обслужване за срок от една календарна година на СБАЛ по онкология ЕАД

П О К А Н А

от „Специализирана болница за активно лечение  по Онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле”№6, към  всички на заинтересовани кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции на Република България за представяне на  оферта за комплексно банково обслужване за срок от една календарна година. Оферти можете да представяте в срок от 10 работни дни от публикуването на Поканата.

Приложения: (свали .zip)

Обявата е публикувана на 13 декември 2014 година във вестник "24 часа".

20/08/2012 СБАЛО обявява конкурс за отдаване под наем на бивш автосервиз

Обява за конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на обект - барака – бивш автосервиз, състояща се от шест помещения: канцелария, санитарен възел, две работни помещения с по един сервизен канал, инструментална и битова стая, функционално свързани.

ОБЯВА

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.16 от ПРУПДТДДУК

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА за АКТИВНТО ЛЕЧЕНИЕ по ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София

ОБЯВЯВА конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на следният обект, ситуиран в сградния фонд на лечебното заведение, както следва:

Барака – бивш автосервиз, състояща се от шест помещения: канцелария, санитарен възел, две работни помещения с по един сервизен канал, инструментална и битова стая, функционално свързани. В план сградата е с размери 5,40/27,30 м., като от юг е разширена с 1,30 м. на 15 м. по дължината на фасадата. Монтирани са двойни метални гаражни врати – 4бр. Обекта се намира на територията на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, гр.София, р-н Студентски, ул.”Пловдивско поле” №6.

Депозит за участие: 60,00 лева

Цена на тръжната документация: 30,00 лева, с включен ДДС.

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки ден от 9:30 ч. до 16:00 ч. от от 22.08.2012г. най-късно до 12.09.2012 г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация.

Конкурсът при закрито заседание, ще се проведе в чрез предварително подаване на документация за участие, както следва:

  • Голям непрозрачен плик, съдържащ писмено заявление за участие в конкурса, коректно попълнени документи от закупената тръжна документация, удостоверение за актуално състояние на търговеца и др.;
  • Ценово предложение и инвестиционна програма, поставени в отделен, непрозрачен и запечатан плик.

Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена, инвестиционната програма за съответния обект.

Срок за приемане на предложенията: не по късно от 16:30 часа на 17.09.2012г.

Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от Конкурса не по късно от 27.09.2012г.

Документите се подават в сектор „Деловодство” на отдел „Човешки ресурси”, на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, гр.София 1756, ул. Пловдивско поле, № 6, ет.6, тел.:02/80-76-256.

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top