Наличието на съвременно и качествено медицинско оборудване и апаратура както и средствата, които да се инвестират в тях са от съществено значение за своевременното и точно поставяне на онкологичната диагноза, навременното откриване на рецидиви и метастази и проследяване състоянието на онкологично болните. Не на последно място, от значение са и условията, в които се обгрижват болните и работи медицинския персонал. Инвестирането в дълготрайни материални активи (ДМА - машини, съоръжения и сграден фонд) е от важните индикатори за икономическото състояние на едно търговско дружество. Средствата, отделени за закупуването на ДМА са представени следната таблица.

Година

ДМА (хил.лв.)

Сгради (хил.лв.)

Машини и съор. (хил.лв.)

Компютърна техника (хил.лв.)

2005

5 312

2 454

2 554

30

2006

5 380

3 528

1 548

24

2007

5 415

3 387

1 691

51

2008

7 987

3 231

4 380

65

Таблица 4. Инвестирани средства за закупуването на медицинско оборудване и апаратура в СБАЛО-ЕАД за периода 2005-2008 г.

От таблицата се вижда, че балансовата стойност на ДМА на лечебното заведение е постоянна величина за периода 2005 – 2007 год., с изкл. на 2008 г., когато са отпуснати целеви субсидии от Принципала за апаратура, изграждане и внедряване на болнична информационна система (БИС).

Уникалната апаратура, с която разполага СБАЛО-ЕАД е следната:

 • мултислайсов компютърен томограф и мобилна установка за скрининг при рак на млечната жлеза (Образна диагностика);
 • напълно автоматизирана апаратура за микробна идентификация и антибиотична чувствителност VITEK 32 и апарат за експресна диагностика на микроорганизми в кръвта Вастек 9050 (Микробиологична лаборатория);
 • единствен линеен ускорител с многолистен колиматор, апарат за брахитерапия с автоматично постнатоварване и висока мощност на дозата “Микроселектрон”,
 • телегаматерапевтична уредба с верификационна система и електронно управление, съвременна конвенционална рентгентерапевтична уредба, рентгенов симулатор, компютърна планираща система (Клиника по лъчелечение);
 • апарат за имунохистохимична диагностика “Вентана” (Клиника по патохистология на туморите) и др.  

Само за периода 01.01.2009 – 30.09.2009 г. в патримониума на дружеството са постъпили дългатрайни активи на стойност 3 017 хил. лв., както следва:

 • целево финансиране от МЗ –2 729 хил. лв.;  
 • финансиране по проекти – 50 хил. лв.;  
 • собствени приходи - 236 хил. лв. и
 • дарения – 2 хил. лв.   

През мес. октомври 2008 г. между СБАЛО-ЕАД и „Гама Консулт – Калинкин, Прокопов и С-ие” СД е подписан договор за „Проектиране, разработка и доставка на програмни продукти и софтуерна поддръжка за тях при инсталирането, внедряването и експлоатацията на информационни системи, обслужващи дейността на Възложителя, съгласно приетото техническо предложение”. Окончателното изграждане на БИС приключи до мес. март 2010 год.  Цялата сума за изграждане на БИС възлиза на 237 792 лв. с вкл. ДДС.

Понастоящем СБАЛО-ЕАД разполага със 151 компютърни конфигурации, разположени в различните структурни звена на Болницата. Инсталираните специфични софтуерни продукти са както следва:

 • ТЕЛК плюс (ТЕЛК )
 • Програма за работна заплата (Каса)
 • Архимед (Обща канцелария и управление на човешките ресурси)
 • Гама Стор (Аптека)
 • Гама Конт (Счетоводство)
 • Гама Калк (Счетоводство)
 • Гама Конкурент (отдел „Маркетинг”)
 • Онко 2005 (НРР)
 • Гама КодМастер (отдел „Информационен”)
 • Гама КодМастер (Приемно-консултативни кабинети и регистратура, клиники и отделения на Болницата)
 • Гама Мултилаб (Клинична лаборатория, патология) и др.

Програмните продукти на Гама Консулт работят с обща база данни и имат изградена връзка за обмен на информация. Вече са внедрени и програмните продукти Гама Диети (болничната кухня) и Гама Интранет.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top