CraNE smal

CraNE Joint Action

Най-новият Европейски проект в областта на онкологията

    Проектът CraNE Joint Action-JA (пълно наименование на проекта: Network of Comprehensive Cancer Centres-Preparatory activities on creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking) беше предложен за финансиране, като част от водещите номер 5 в Европейския план за борба с рака, който цели до 2025 г. Европейската комисия да създаде мрежа, свързваща признати Комплексни онкологични центрове във всяка държава-членка на Европейския съюз. Европейският план за борба с рака има за цел да гарантира, че 90% от отговарящите на условията пациенти ще имат достъп до такива центрове до 2030 г. За да улесни създаването на такава мрежа в ЕС, CraNE JA подготвя необходимите предварителни условия в това число административни, професионални и тези, свързани с висококачественото изпълнение на дейностите. Това е необходимо, за да се улесни както интегрирането на съществуващите Комплексни онкологични центрове, така и за да се подкрепят държавите-членки, които все още предстои да разработят и сертифицират такива центрове. CraNE JA също така ще предостави оценка на устойчивостта и реализацията, както и ще свърже развитието на мрежа от Комплексни онкологични центрове в отделните държави-членки с развитието на национални и регионални цвнтрове. По този начин съществуващите организационни и функционални модели за лечение на ракови заболявания ще бъдат взети предвид и включени в предложеното решение. Комплексните онкологични центрове са се превърнали във важни институции, които предoставят професионална грижа за борба с раковите заболявания, извършват научни изследвания и образователни програми в повечето държави-членки на ЕС. Техният брой се различава в отделните страни, но като цяло повечето държави членки на ЕС имат поне един Комплексен онкологичен център.

    Основната цел на CraNE JA е да създаде мрежа в ЕС от вече съществуващи и новосъздадени Комплексни онкологични центрове, с цел вискокачествено ранно откриване, скрининг, диагностика, лечение, подкрепа на болните от рак, изследвания и обучение на работен персонал за борба с рака.

    Конкретните цели на CraNE JA са:

  1. Да се подкрепи устойчивостта на резултатите от CraNE JA за бъдещо прилагане в структурите за лечение за ракови заболявания в държавите-членки на ЕС
  2. Да се създаде мрежа в ЕС от Национални комплексни онкологични центрове, за да се подобри лечението на онкологични заболявания и да се избегнат неприемливите разминавания, които понастоящем съществуват в ЕС
  3. По-нататъшно подобряване на достъпа и качеството на грижите в Комплексните онкологични центрове за всички европейски държави-членки и приравняване на стандартите за лечение на онкологични заболявания за всички институции с гарантирано качество и акцент върху лечебния процес и научни изследвания.
  4. Да се разработи консенсусен модел за Комплексните онкологични центрове - както за самостоятелните центрове, така и за центровете, които са част от университетски или многопрофилни болници
  5. Да се дефинират и анализират настоящите практики и модели на организация в реални условия като онсовен показател за оценка на това дали висококачествените изследвания и лечение са достъпни за всички пациенти с ракови заболявания на регионално и местно ниво чрез мрежови модели

    Първата среща на CraNE JA се проведе на 3 ноември 2022 г. в Представителството на Република Словения в Брюксел. Проектът стартира официално на 1 октомври 2022 г. CraNE JA обединява 25 компетентни органа и 19 обединени дружества от 25 различни държави, включвайки общо 44 партньора. Партньорите на CraNE JA са специално събрани, за да внедрят мрежата от Комплексни онкологични центрове в Европа. Целевата група на CraNE JA са основните участници, които ще бъдат ангажирани в бъдещото развитие на мрежата от Комплексни онкологични центрове: представители на държавите-членки, мрежи от Комплексни онкологични центрове, европейски организации и експерти. Представители на пациентските организации са включени в дейността на работните групи (РГ) и са част от Форума на заинтересованите страни. JA се ръководи като се използват традиционни подходи за управление на проекти, управлявани от координатор от Националния институт за обществено здраве на Република Словения-NIJZ с богат опит в координирането и на други проекти в областта на онкологията (EPAAC, CanCon и iPAAC) и нови софтуерни решения за управление на проекти. Координаторът отговаря и за външната координация с други тясно свързани проекти, като JANE и UNCAN.eu. CraNE JA е организирана в общо осем работни групи, четири от които са стандартни, а другите четири работят по основните задачи по съдържанието на проекта. Четири работни групи (РГ) ще бъдат осигурени от Словения - РГ1 (Координация), Гърция - РГ2 (Разпространение), Румъния и Хърватия - РГ3 (Оценка), докато РГ4 за устойчивост ще се състои от представители съвместно от Белгия и Полша. Работата на основните РГ може да се разглежда като две двойки РГ. РГ5, ръководена от Италия и РГ7 (рамки и критерии, които да позволят създаването на мрежа от Комплексни онкологични центрове в рамките на ЕС), ръководена от Франция и Норвегия, ще извършват работа по съдаването на мрежи, където РГ5 предоставя теоретичната, практическата и административната рамка, докато РГ7 отговаря за създаването на стандарти за лечение, проучвания и обучение. Те са взаимно допълващи се и тясно свързани. От друга страна, РГ 6 (Организация от комплексни високотехнологични центрове за борба с рака), водена от Германия и РГ8 (Равен достъп до висококачествени изследвания и лечение), водена от Испания, се фокусира върху Националните Комплексни онкологични центрове. РГ6 ще доразвие стандартите и качеството на грижите в Националните Комплексни онкологични центрове и връзката им с мрежата, докато РГ8 ще се съсредоточи върху различните организационни модели на Националните Комплексни онкологични центрове в държавите-членки на ЕС, включително различните типове връзки между центровете.

    Очаква се УСБАЛО да се превърне в структура с национално значение (комплекс от високотехнологичен център за борба с рака, която да успее да интегрира дейности свързани с профилактика, скрининг, ранна диагностика, лечение и проследяване на пациенти с онкологични заболявания. Като център с национално значение УСБАЛО трябва да осъществи и дейности свързани обучение на лекари и специалисти по здравни грижи, които са пряко ангажирани с пътя на лечение на пациентите с онкологични заболявания.

    Проектът CraNE JA, който ще продължи две години, получава финансиране от Европейския съюз чрез Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и дигитални технологии (HaDEA) в рамките на здравната програма на ЕС (EU4Health) 2021-2027.

    Литература:

European Commission, 2021. Europe's Beating Cancer Plan: A new EU approach to prevention, treatment and care. Available at https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-02/eu_cancer-plan_en_0.pdf

Technical Description of CraNE Joint Action. EU4Health Programme (EU4H) 2022.

Prepared by Marjetka Jelenc, CraNE JA Coordination Team

English version from CraNE website: https://crane4health.eu/wp-content/uploads/2023/07/CraNE-JA-The-newest-European-Project-in-the-field-of-Cancer.pdf

 

 

  

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top