О Б Я В А

 

На основание чл.24, ал.3, т.1  и чл.27, ал.2от „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО-ЕАД, гр.София“ във връзка с чл. 89, чл. 90, ал.1 и ал.2 и чл. 91, ал. 1 и ал.2 от Кодекса на труда  и Заповед №З-280/29.10.2019г. на Изпълнителния директор на УСБАЛО-ЕАД

 

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

 

Обявява конкурс за Старши медицински лаборант в Клинична лаборатория на УСБАЛ по онкология ЕАД. Изисквания за заемане на длъжността: Висше медицинско образование, степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалност „Управление на здравните грижи”. Трудов стаж минимум 10 години като медицински лаборант.

  1. За участие в конкурса кандидатите да разработят писмен проект на тема: „Организация и качество на дейността и  здравните грижи в Клинична лаборатория към УСБАЛ по онкология ЕАД, за срок от три години “
  2. Необходими документи за участие в конкурса:  Заявление; Автобиография; Валидно Медицинско свидетелство ; Валидно Свидетелство за съдимост ;Нотариално заверени фотокопия от дипломи и удостоверения за: висше медицинско образование;Удостоверение за членство в БАПЗГ;Препис-извлечение от трудова книжкаили нотариално заверено фотокопие;.

       3. Проект на тема „Организация и качество на дейността и здравните грижи в Клинична лаборатория към УСБАЛ по онкология ЕАД, за срок от три години “

       I. Организация на конкурса:

V.1. Срокът за подаване на документите е 30 дни след публикуване на обявата.

V.2. Документите се подават в сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6, ет. 6,  сектор „Деловодство“, всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа. V.3. Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В плика да се поставят два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1“ и „Плик 2“ и със съдържание,както следва:

  • Плик 1“: с всички изброени по-горе лични документи за участие в конкурса;„Плик 2“ : с разработения проект.

V.4. Длъжностнитехарактеристики за конкурсните длъжности да бъдат на разположение на кандидатите в Отдел „Човешки ресурси, деловодство и архив”. Всеки кандидат може да получи копие от длъжностната характеристика от Деловодството на лечебното заведение от 08.30 часа до 16.00 часа всеки работен ден от датата на публикуване на обявата до изтичане на срока по прием на документите. Телефони за връзка: 02/ 8076256; 02/ 8076109;

       II. Провеждане на конкурса:

Конкурсът да се проведе на база разработка на писмен проект и събеседване по разработения проект и по въпроси от относимата действаща нормативна уредбав областта на здравеопазването. На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът да  се проведе в два етапа:1-ви етап: Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата в местния печат.На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на  2-ри етап на конкурса.2-ри етап: Оценка на проектите на допуснатите до втори етап кандидати и събеседване с тях по темата. Комисията по провеждане на конкурса да даде следните оценки на допуснатите кандидати: Оценка на разработения проект по шестобалната система. Оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система. Средна оценка от цялостното представяне. Класират се само кандидати със средна обща оценка от събеседването и писмения проект не по-малко от 4.50. Резултатът от конкурса се съобщава на участвувалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

        III. Трудовият договор с класирания на първо място кандидат да се сключи за срок от 3 години.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top