ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НАД-Р ВЕНЕЛИН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”,по научната специалност„Онкология”, Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина”

ТЕМА:

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТРАОПЕРАТИВНО СТАДИРАНЕ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ”

Публична защита: 19.03.2020г. (четвъртък) от14.00 ч. в Аулата на УСБАЛО-ЕАД (Отложена)

Нова за дата публична защита: 16.06.2020г.

Научно жури:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм - УСБАЛО-ЕАД
проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм - УСБАЛО-ЕАД
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм - МУ-Пловдив

проф. д-р Антония Денчева Цоневска-Балчева, дм - МБАЛ "Токуда"

проф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева, дмн – УМБАЛ„Св. Ив.Рилски”София
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
доц. д-р Манаси Добринов Николов, дм - УСБАЛО-ЕАД
доц. д-р Генчо Минчев Кондарев, дм - МВР-болница-София
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ

проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм

Рецензенти:

проф. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм

Рецензия

проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм

Рецензия

Становища:

проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм становище
проф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева, дмн становище
проф. д-р Антония Денчева Цоневска-Балчева, дм становище

СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ: (свали)
АВТОРЕФЕРАТ: (свали)

Пациентите за нас

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top