Печат

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2020-05-07 14:49:54

№ 20200504FUKx1746401
 

07042020071505_Обява - ЗЛД.pdf
07172020071505_информация аоп- злд.pdf
07502020071505_декларации.docx
07562020071505_техническо предложение 8.1.-8.2..docx
09222020071505_ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf
09502020071505_Ценово предложение 9.1. - 9.2..docxПрекратяване

Дата: 2020-05-13 10:47:00 Описание:

За СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване  на обществена поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез събиране на оферти с обява с  предмет:„Услуги по застраховане на имущество, персонал и МПС“

 

 На основание  чл. 193, чл. 110, ал.1, т.5, във връзка с чл. 195 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се прекратява възлагането на обществена поръчка с предмет:„Услуги по застраховане на имущество, персонал и МПС“, обявена по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОПчрез събиране на оферти с обява за обществена поръчка  на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в профила на купувача  с рег. №  18-00-189/07.05.2020г.,информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка с рег. № 18-00-188/07.05.2020., с ID № 9098548 в портала на Агенцията за обществени поръчки (АОП).

МОТИВИ:Налице е необходимост от коригиране на публикуваните техническите спецификации, което от своя страна представлява промяна в условията, при които е обявена обществената поръчка и в резултат на което трябва да се прекрати настоящата обществена поръчка. В тази връзка на основание чл. 193, чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 195 от ЗОП обществената поръчка с предмет: „Услуги по застраховане на имущество, персонал и МПС“се прекратява, поради това, че са установени нарушения при откриването й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена обществената поръчка.

На основание чл. 193 от ЗОП съобщението за прекратяване на обществената поръчка се публикува на профила на купувача.

На основание чл. 96, ал. 4 от ППЗОП информацията за обществената поръчка се оттегля от портала на АОП. Същата е била публично достъпна на  портала  на АОП в периода от 07.05.2020 г. до датата на настоящето съобщение.


Документи33382020131105_съобщение - отмяна.pdf
2020-05-13 10:47:00

Техническа спецификация ОП №2

Дата: 2020-05-07 15:38:00 Описание:


Документи38382020071505_Техническа Спецификация - ОП№2.pdf
2020-05-07 15:38:00

Техническа спецификация ОП №1

Дата: 2020-05-07 15:37:00 Описание:


Документи37342020071505_Техническа Спецификация - ОП№1.pdf
2020-05-07 15:37:00

Описание: Настоящата обществена поръчка се провежда с цел сключване на договор за  задължителни застраховки „Всички рискове: Имуществени вреди и прекъсване на дейността“, застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия", застраховка „гражданска отговорност на автомобилистите“, застраховка „автокаско, с включена застраховка Злополука на местата/ лицата", подробно описани в Техническа спецификация – Приложение №1 и 2 към настоящата документация.
Документи